Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53536S1

Date of Document: 2002-01-06

مكتب المپيسم به حفظ شان و كرامت انساني مي انديشد گروه ورزشي: كميسيون اخلاقيات كميته بين المللي المپيك اخيراموضوعي را در دست پيگيري و بررسي داشت كه بر لزوم يادآوري مفاد مقررات آئين نامه اخلاقيات IOC به اعضاي بويژه كميته هاي المپيك ملي المپيك و فدراسيونهاي عضو اين كميته ها تاكيد كرد. اعضاي المپيك يا نمايندگان آنها به طورمستقيم يا غير مستقيم مجاز به درخواست، پذيرش يا پيشنهاد هيچ گونه حق العمل، پاداش، سود يا خدمات پنهاني در ارتباط با برگزاري بازيهاي المپيك نمي باشند. آئين نامه فوق به اين معناست كه هيچ يك از اعضاي منتخب يا كاركنان شاغل در كميته هاي ملي المپيك به هيچ وجه مجاز به دريافت هيچ گونه هديه يا پاداشي از سوي نامزدهاي ميزباني بازيهاي المپيك نمي باشند. از آنجايي كه مراحل كانديداتوري ميزباني بازيهاي 2010 ميلادي در دست اقدام به مي باشد، منظور اجتناباز مشكلات آتي در اين خصوص، همه اعضا بايد به طور كامل از مفاد اين مقررات و آئين نامه آن مطلع شوند. بدين منظور نماينده ويژه كميسيون اخلاقيات آماده پاسخگويي به سوالات در خصوص مسائل مربوط به آئين نامه اخلاقيات شد. آئين نامه اخلاقيات كميته بين المللي المپيك ديباچه: كميته بين المللي المپيك و هر يك از اعضاي آن، شهرهاي نامزد ميزباني بازيهاي المپيك، كميته هاي برگزاركننده بازيهاي المپيك و كميته هاي ملي المپيك مربوطه (كه منبعد اعضاي ناميده المپيكي خواهند شد )به كرات، التزام و تعهدشان را به منشورالمپيك و بويژه به مباني اصولي آن اظهارمي دارند. در اين راستا اعضاي المپيك بر پايبندي و وفاداري خود نسبت به آرمان المپيك كه الهام گرفته از تعليمات پير دوكوبرتن مي باشد، اذعان دارند. از اين رو، در چهار چوب برگزاري بازيهاي المپيك، اعضاي المپيك متعهد مي گردند تا ضمن اينكه خود را ملزم به احترام و رعايت مقررات ذيل زمينه نمايند، ارج نهادن بيش از پيش به آنها را نيز فراهم آورند. حفظ شان و كرامت انساني توسط اعضاي المپيك الف - حفاظت و حمايت از شان و كرامت انساني افراد شرط لازم واساسي مكتب المپيسم مي باشد. ب - هيچگونه تبعيضي از لحاظ نژاد، تبار جنسيت، قومي، مذهبي، عقايد فلسفي يا سياسي، وضعيت تاهل يا هر زمينه ديگر ميان شركت كنندگان در رويدادهاي مختلف ورزشي نبايد وجود داشته باشد. ج - انجام هيچ گونه ورزش و تمريني كه صدمات مختلف جسمي يا روحي را به دنبال داشته باشد، مجاز نبوده و كليه آزمايشات و اعمال دوپينگ در كليه سطوح آن ممنوع مي باشد. همچنين كليه شرايط و مواد مربوط به دوپينگ، مندرج در آيين نامه ضد دوپينگ جنبش المپيك در نهايت دقت و صحت عمل، رعايت و اجرا خواهند شد. د - اعمال هرگونه مزاحمت و ايذاء جسمي، روحي، شغلي يا جنسي عليه شركت كنندگان در رويدادهاي مختلف ورزشي ممنوع مي باشد. ه - اعضاي المپيك بايد توجه همه جانبه به مسائل امنيتي، رفاهي و پزشكي جهت تامين آرامش جسمي و روحي ورزشكاران را تضمين نمايند. صداقت و امانت اعضاي المپيك الف - اعضاي المپيك يا نمايندگان آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم مجاز به درخواست، پذيرش يا پيشنهاد هيچ گونه پاداش، حق العمل، سود يا خدمات پنهاني در ارتباط با برگزاري بازيهاي المپيك نمي باشند. ب - اعضاي المپيك تنها مجاز به اهدا يا پذيرش هدايايي مطابق با رسوم رايج محلي هستند كه از ارزش مادي چنداني برخوردار نبوده و صرفا نشانه احترام و دوستي مي باشند. هداياي ديگر مي بايد به تشكيلاتي كه فرد يا گروه ذينفع در آن عضويت دارد داده شوند. ج - مهمان نوازي و استقبالي كه در يك كشور از اعضا و پرسنل اعضاي المپيك و همراهان آنها به عمل مي آيد نبايد از حد معمول و رايج كشور ميزبان فراتر رود. د - اعضاي المپيك بايد از بروز هرگونه اختلاف سليقه و نظر ميان سازمان متبوعشان و ديگر سازمانهاي عضو جنبش المپيك اجتناب نمايند. در صورت بروز يا حتي احتمال بروز چنين اختلاف سليقه اي، اعضاي درگير در اين مساله مي بايد هيات اجرايي كميته بين المللي المپيك را براي انجام اقدامات مقتضي در جريان امر قرار دهند. ه - اعضاي المپيك موظفند به اتخاذ تدابير شايسته و پشتكار فراوان به وظايف خود عمل نموده واهدافشان را تحقق بخشند. همچنين از انجام اعمال و رفتاري كه ممكن است به وجهه و حسن اعتبارجنبش المپيك خدشه وارد پرهيز سازد، نمايند. و -اعضاي المپيك مجاز به برقراري ارتباط يا همكاري با موسسات تجاري و افرادي كه فعاليتشان مغاير با مباني مدون منشور المپيك و آئين نامه حاضر است، نمي باشند. ح - اعضاي المپيك مجاز به ارائه يا پذيرش هيچ دستورالعملي در زمينه جلب موافقت يا ميانجي گري يا توصيه درميان موسسات مختلف كميته بين المللي المپيك نمي باشند. منابع مختلف مالي اعضاي المپيك الف - منابع مختلف مالي اعضاي المپيك تنها بايد براي مقاصد المپيكي مصرف گردد. ب - درآمدها و هزينه هاي اعضاي المپيك بايد در صورتحسابهاي آنان كه مطابق با مباني حسابگري رايج و مورد پذيرش همگان نگهداري ثبت مي شوند، و ضبط گردند، تا اينكه متعاقبا توسط يك حسابرس مستقل بازبيني شوند. اين صورتحسابها حتي ممكن است توسط كارشناس برگزيده هيات IOCاجرايي مورد حسابرسي قرار گيرند. ج - اگر چه اعضاي المپيك به نقش و سهم بسزايي كه گوينده هاي راديو و تلويزيون، حاميان مالي، شركاءو ديگر طرفداران رويدادهاي ورزشي در زمينه رشد و توسعه و شهرت و اعتبار بازيهاي المپيك انجام مي دهند اذعان نموده و آن را تاييدمي نمايند، بايد توجه داشت كه اين چنين حمايتهايي بايد مطابق با قوانين ورزشي و مباني تصريح شده در منشور المپيك و آئين نامه حاضر باشند. حمايتهاي اين گروهها نبايدبه هيچ وجه تداخلي در روند عملكرد موسسات ورزشي داشته باشد. سازماندهي و برگزاري مسابقات ورزشي وظيفه انحصاري سازمانهاي ورزشي مستقلي مي باشد كه توسط IOC به رسميت شناخته شده اند.