Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53530S2

Date of Document: 2002-01-06

درگفتگو همشهري با عنوان شد چگونگي برتر ايران انتخاب شركت هاي هفته پيش فهرست 100 شركت برتر ايران از سوي سازمان مديريت صنعتي منتشر شد. در اين زمينه با دكتر مرتضي ايماني راد مدير مسوول طرح تهيه اين فهرست گفت وگويي داشتيم كه در پي مي آيد. آقاي دكتر ايماني راد، شما به عنوان مدير مسوول طرح تهيه فهرست يك صد شركت برتر كشور لطفا بفرماييد اين شركت ها بر چه مبنايي انتخاب؟ شده اند اين 100 شركت درواقع از ميان تمام شركت هاي بزرگ كشور برگزيده شده اند، به اين ترتيب كه در فراخوان سازمان مديريت صنعتي از تمام شركت هايي كه فروش آنها بالاتر از ميليارد 10 تومان بود درخواست كرديم اطلاعات خود را براي بررسي ارائه كنند كه 185 شركت واجد شرط اوليه دعوت سازمان را پذيرفتند و اطلاعات خود را ارائه كردند. يعني به نظر شما در اين فهرست تمامي شركت هاي كشور در بخش هاي دولتي و خصوصي مورد ارزيابي و بررسي قرار ؟ گرفته اند بعيد به نظر مي رسد شركتي با اين حجم فروش وجود داشته باشد كه اطلاعات خود را ارائه نكرده و يا اساسا ثبت نشده باشد. اگرچه در بخش خصوصي كشور شركت هايي با زمينه فعاليت تجاري وجود دارند كه حتي بيشتر از 10 ميليارد تومان فروش داشته اند. همچنين واحدهاي تحت پوشش وزارت نفت و شركت مخابرات نيز آمار و اطلاعات خود را ارائه نكردند، البته ما هم اصراري براي داشتن آمار اين شركت ها نداشتيم، زيرا دريافت اطلاعات از اين شركت ها بسيار دشوار است، ضمن آن كه با توجه به وجود انحصار نسبي در توليد و بازار اين شركت ها، آمار و اطلاعات آنها نشان دهنده تاثير مديريت و نقش مجموعه عوامل شركت در نتايج به دست آمده نيست. در اين فهرست مشاهده مي شود كه شركت هاي توليدي و خدماتي كه نوع فعاليت آنها متفاوت است در كنار يكديگر آمده اند، آيا اساسا چنين مقايسه اي بين شركت ها درست ؟ است با يك تعبير اين شركت ها مي توانند در كنار يكديگر قرار بگيرند، چون به هر حال اين شركت ها هركدام فعاليت اقتصادي مي كنند و فعاليت هاي اقتصادي آنها به شكل فروش و ساير نسبت هاي مالي استخراج مي شود. فقط نكته اي كه هست اين شركت ها در متغير فروش با يكديگر متفاوت هستند. چون شركت هاي خدماتي مواد خام استفاده نمي كنند در نتيجه، در آمار فروش اين شركت ها مواد خام مصرفي آنها محاسبه نمي شود، ولي در شركت هاي توليدي مواد خامي كه خريداري مي كنند در فروش آنها منظور مي شود، بنابراين از نظر فروش تا حدي با يكديگر قابل مقايسه نيستند، ولي از بابت ساير شاخص ها كاملا با يكديگر قابل مقايسه هستند. شاخص هاي موردارزيابي سازمان مديريت صنعتي تا چه اندازه به استانداردها و شاخص هاي فهرست هاي مشابه جهاني نزديك؟ است ما درحال استاندارد كردن شاخص ها و نزديك كردن اين شاخص ها به استانداردهاي بين المللي هستيم، در تمامي استانداردهاي بين المللي نيز شركت هاي خدماتي از قبيل بانك ها و شركت هاي توليدي دريك گروه كنار يكديگر مقايسه مي شوند، اما براي اين كه اختلاف را به حداقل برسانيم يك تجزيه و تحليل بخشي نيز ارائه كرديم به اين ص ورت كه شركت هاي مالي سرمايه گذاري و بيمه را در يك گروه قرار داديم و رتبه بندي جداگانه اي به آنها داديم. شركت هاي توليدي را نيز صنعت به صنعت بررسي و نتايج را ارائه كرديم. اولين شرط ورود شركت ها به اين فهرست ميزان فروش 10 ميليارد تومان در سال بوده است چرا اين فهرست در اندازه هاي مختلف براي شركت هاي كوچك و متوسط تهيه و ارائه؟ نمي شود جهت گيري فهرست به سمت رتبه بندي شركت هاي بزرگ كشور است. مي تواند برنامه ديگري اين كار را انجام دهد و اتفاقا اين پيشنهاد را به سازمان صنايع كوچك ارائه مي كنيم تا براي شركت هاي كوچك و متوسط شركت ها را رتبه بندي كنند. اما براي تهيه هر فهرست، فقط بحث روش شناسي و اجراي آن نيست، بلكه بحث دريافت اطلاعات هم مطرح است. يعني فرهنگ سازي اين قضيه بسيار مهم است. چون عمده شركت هاي كوچك و متوسط خصوصي هستند، به دلايل خاصي از قبيل مشكلات مالياتي مايل به شفاف كردن اطلاعات خود نيستند و به دست آوردن اطلاعات از اي ن شركت ها فوق العاده سخت و دشوار است، مگر اين كه ما در روش شناسي خود متغيرهايي را از آنها جمع آوري كنيم كه حساسيت مالياتي و افشاي اطلاعات نداشته باشد. آيا سازمان مديريت صنعتي راسا 7برنامه اي براي تهيه فهرست شركت هاي كوچك و متوسط برتر در دست؟ دارد درحال حاضر سازمان مديريت صنعتي برنامه اي براي تهيه فهرست شركت هاي برتر كوچك و متوسط ندارد، چون پيش بيني مي كنيم براي جمع آوري اطلاعات اين شركت ها با مشكلات بسيار جدي روبه رو خواهيم شد مرحله بعدي كار ما اين است كه بتوانيم شركت هاي برتر را با تلفيق چند شاخص معرفي كنيم. چرا سازمان مديريت صنعتي تلاش نمي كند تا اين فهرست مبناي اعطاي تسهيلات و در نظر گرفتن امتيازهايي براي شركت هاي برتر از سوي ساير دستگاه ها و سازمان ها؟ شود ما در ابتداي كار تهيه اين فهرست به دنبال فرهنگ سازي اين قضيه بوديم و در نظر داشتيم تا حرف خودمان را براساس معيارهاي علمي و محكم بزنيم تا در ابتدا مورد اقبال مردم قرار بگيرد و بعد از به وجود آمدن فرهنگ استفاده از اين فهرست در جامعه، به دنبال ساير مسائل آن هستيم. صحبت هايي توسط مسوولان سازمان شروع شده است ولي هنوز به صورت جدي به دنبال آن نيستيم. اگر اين اتفاق بيفتد، مشكل جمع آوري اطلاعات شركت ها براي شما نيز حل خواهد؟ شد البته مشكل خاصي را از سازمان مديريت براي كسب اطلاعات از شركت ها حل نمي كند، به طور مثال اگر درحال حاضر دوره زماني 4 ماهه اي براي تهيه و جمع آوري اطلاعات لازم است در صورت در نظر گرفتن تمهيدات براي شركت هاي فهرست، جمع آوري اطلاعات طي 2 ماه انجام مي شود و چندان تاثيري بر روند كار ما نخواهد داشت. ممكن است مشكلي از شما حل نكند، ولي مشكل اقتصاد كشور را حل خواهد كرد و مبناي اعطاي تسهيلات و امتيازها به شركت ها، لياقت و عملكرد آنها خواهد شد كه براساس ارزيابي هاي علمي اين طرح رتبه بندي شده اند. بله مي تواند موثر باشد البته اين كار مستلزم اين است كه سازمان مديريت صنعتي با توسعه شاخص ها، شركت هاي كشور را براساس كيفيت توليد، رضايت مشتري و شاخص هايي از اين قبيل رتبه بندي كند، وقتي شركت ها از هر جهت بررسي شوند، شركت هاي برتر كه در فهرست قرار مي گيرند، مي توانند از تسهيلات و تشويق ها بهره مند شوند و سازمان مديريت صنعتي در نظر دارد كه شركت ها را براساس آن شاخص رتبه بندي كند. صريحا بفرماييد كه آيا سازمان مديريت صنعتي تلاشي براي بالا بردن ضمانت اجرايي فهرست صد شركت برتر خواهد كرد يا ؟ خير من به عنوان مدير مسوول طرح نمي توانم اين را تعيين كنم. مسوولان سازمان اين كار را انجام مي دهند و من مطمئن هستم در اين زمينه علاقه مندي وجود دارد كه اين كار انجام شود. بيش از 9 ماه از سال 80 گذشته است كه فهرست صد شركت برتر كشور در سال 79 منتشر مي شود فكر نمي كنيد اين تاخير زماني، فلسفه وجود اين فهرست را كه ارائه اطلاعات شفاف براي تصميم گيري فعالان اقتصادي است زيرسوال؟ ببرد امسال به طور استثنايي اين فهرست با تاخير منتشر شد، هر سال هفته اول آبان ماه اين فهرست منتشر مي شد كه امسال به دليل عدم ارائه اطلاعات از سوي چند شركت خاص تهيه و انتشار فهرست با تاخير مواجه شد، ضمن آن كه تغيير در گروه كارشناسي طرح نيز يكي از دلايل اين تاخير بود. از نظر زمان بندي هفته اول آبان ماه، زمان اعلام فهرست است و امكان ندارد زودتر از اين موعد فهرست يكصد شركت برتر را منتشر كنيم، زيرا پايان تيرماه زمان برگزاري مجامع است و تقريبا شهريور ماه اطلاعات شركت ها به دست ما خواهد رسيد. در آينده به دنبال اين هستيم تا با ارتباطات منسجمي كه با شركت ها برقرار مي كنيم، فهرست را به صورت فصلي منتشر كنيم.