Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53516S5

Date of Document: 2002-01-05

سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: شيوه هاي نوين آبياري برنامه گسترش در برنامه هاي اول و دوم تنها 365 هزار هكتار از يك ميليون و 86 هزار هكتار اراضي پيش بيني شده به سيستم هاي نوين آبياري مجهز شد. حسن ايلانلو مدير كل امور كشاورزي و منابع طبيعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: در برنامه اول توسعه و سال 73 به كارگيري روش هاي نوين آبياري در سطح 250 هزار هكتار پيش بيني شده بود كه 66 هزار و 500 هكتار /26 6معادل درصد آن محقق شد ( هزار 40 هكتار در برنامه اول و 26 هزار و 500 هكتار در سال ). براي 73 اين /66 5كار ميليارد ريال اعتبار دولتي /88 6و ميليارد ريال از ساير منابع (تسهيلات بانكي ) هزينه شد. در برنامه دوم توسعه و با توجه به اهميت موضوع و با ديدگاه كسب تجربه و شناخت مشكلات و نارسايي هاي برنامه اول و با تصويب تسهيلات بيشتر براي اجراي 836 هزار هكتار و /252 7با ميليارد ريال اعتبار دولتي و 320 ميليارد ريال تسهيلات بانكي با وزارت كشاورزي توافق شد كه عملكرد آن براساس اعلام دستگاه هاي اجرايي در طول سال هاي 7874 حدود 300 هزار هكتار ( درصد ) 36 بود و 193 ميليارد ريال اعتبار دولتي (/76 3معادل درصد ) و 887 ميليارد ريال ساير منابع (تسهيلات بانكي ) /27 5معادل درصد هزينه شد. البته ارقام مذكور با مقداري كه توافق شده بود فاصله زيادي را نشان مي دهد. وي در زمينه برنامه ريزي هاي دولت براي افزايش عملكرد آبياري افزود: در طول برنامه سوم با اجراي عملياتي كه شرح داده خواهد شد عملكرد آبياري از حدود 36 درصد در ابتداي برنامه به /41 5حدود درصد در سال پاياني برنامه سوم خواهد رسيد. -توسعه روش هاي نوين آبياري در سطح 584 هزار هكتار تجهيز و نوسازي اراضي در سطح 801 هزار هكتار پوشش دار كردن انهار سنتي در سطح يك ميليون و 8 هزار هكتار مجموعه عملياتي هستند كه عملكرد آبياري را در پايان برنامه سوم /41 5به درصد خواهد رساند. (آمار فوق درحالي اعلام شده است كه براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي اهداف پيش بيني شده در سال اول برنامه سوم در سه زمينه فوق به ترتيب تنها 38 درصد 32 درصد و 33 درصد تحقق را نشان مي دهد. ) ايلانلو در مورد آن كه آيا دولت سهمي از هزينه هاي تجهيز اراضي به روش هاي نوين آبياري را پرداخت مي كند يا؟ خير گفت: دولت درجهت وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي خود و به منظور افزايش عملكرد آبياري دراجراي اين طرح هامشاركت مي كند كه در اين مشاركت كليه هزينه هاي انجام مطالعات، نقشه برداري، طراحي و آزمايش هاي لازم ونظارت را در طرح هاي نوين آبياري پرداخت مي كند. دولت همچنين براي ترويج فرهنگ استفاده بهينه از آب طرح هاي الگويي نيز اجرا و همه هزينه هاي آن را پرداخت مي كند. وي در مورد اين كه آيا دولت براي گسترش شيوه هاي نوين آبياري اولويتي قائل است يا؟ خير افزود: براساس بررسي هاي كارشناسي يكي از موثرترين روش هاي رفع كمبود آب موردنياز بخش كشاورزي افزايش عملكرد آبياري چه در مرحله انتقال و توزيع و چه در مرحله آبياري در سطح مزرعه است و يكي از كارآمدترين روش ها، توسعه سيستم هاي نوين آبياري است به طوري كه با اجراي اين روش ها عملكرد آبياري از 36 درصد روش غرقابي به بيش از 74 درصد افزايش خواهد يافت و در نتيجه ميزان آب مصرفي از 12 هزار مترمكعب در هر هكتار به 6200 مترمكعب كاهش مي يابد و به طور متوسط 5800 مترمكعب آب در هر هكتار صرفه جويي خواهد شد كه رقم بسيار قابل ملاحظه اي است و بر همين اساس در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه، توسعه اين روش ها به عنوان يك طرح مستقل، ذيل برنامه آب و خاك فصل كشاورزي تصويب شده و كماكان ادامه دارد. مديركل امور كشاورزي سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمينه مهمترين موانع رونق روش هاي آبياري تحت فشار در كشاورزي گفت: ناكافي بودن شناخت اين نوع روش ها از طرف بهره برداران (كشاورزان ) كه عموما سطح سواد پاييني دارند، ضعف بنيه مالي كشاورزان، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي، مشكل در جذب تسهيلات تكليفي به دليل عدم امكان تامين وثيقه و ضمانت هاي مورد درخواست بانك هاي عامل توسط كشاورزان، پراكنش قطعات زمين و كوچك بودن آنها كه در نتيجه امكان اجراي روش هاي نوين آبياري را در اين قطعات محدود مي كند، عدم طراحي مناسب و متناسب با شرايط آب و هوايي عرصه مورد عمل، كيفيت پايين بعضي اقلام، وسايل و تجهيزات سيستم ها، محدود بودن تجربه استفاده از اين روش ها در ميان كشاورزان و نبود يك سيستم كارآي ترويجي، كمبود حمايت دستگاه هاي اجرايي پس از تصويب و اجراي طرح ها، نبود سازماندهي مناسب براي ارائه خدمات فني جهت تعميرات و تامين قطعات و به طور كلي خدمات پس از اجراي طرح، ازجمله مهمترين موانع گسترش شيوه هاي نوين آبياري هستند. ايلانلو، در مورد اين كه آيا سازمان هاي مسوول درزمينه روش هاي آبياري نوين به درستي عمل كرده اند يا؟ خير و براي گسترش اين شيوه ها با توجه به تجربيات گذشته چه بايد؟ كرد افزود: در برنامه هاي اول و دوم نتوانستيم به اهداف برنامه دست يابيم، ولي براي رسيدن به اهداف آتي برنامه اين پيشنهادها مطرح است: -رفع موانع اجرايي، توسعه و افزايش شتاب روند ترويجي طرح براي مسوولان طرح، كارشناسان و كشاورزان. بدين منظور وزارت جهاد كشاورزي موضوع را به عنوان يك حركت استراتژيك در كشور بايد مورد توجه قرار دهد و با ساماندهي مطلوب نظام ترويجي اجرايي، موضوع را به صورت جدي پيگيري كند. - به منظور ترغيب و تشويق كشاورزان براي صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي كه در كلان عملكرد آبياري در سطح كشور را افزايش مي دهد، ضروري است حمايت هاي فني و مالي از كشاورزان به عمل آيد. همچنين حمايت هاي لازم پس از تصويب و يا اجراي طرح توسط دستگاه اجرايي و سازندگان يكي از عوامل اصلي اين طرح است. وي افزود: پيگيري امور مربوط در بانك ها، نظارت بر نحوه كار سازندگان و پيمانكاران، ارائه آموزش هاي ضروري به كشاورزان در نگهداري و بهره برداري از تجهيزات، ارائه خدمات فني جهت تجهيزات و تامين قطعات يدكي از موضوعاتي است كه در اجراي طرح به آنها توجه كافي نشده و از سوي ديگر ضعف نيمه مالي كشاورزان و بالا بودن نسبي هزينه ايجاد اين تاسيسات باعث تضعيف انگيزه كشاورزان در تقاضا براي اجراي طرح شده است. بنابراين پيش بيني راهكارهاي عملي براي امور مذكور بايد مورد توجه قرار گيرد. وي در خاتمه گفت: وزارت صنايع و معادن و سازمان استانداردهاي صنعتي مهمترين نقش را در توليد قطعات با كيفيت مطلوب دارند كه بايد دراين رابطه نظارت بيشتر و مطلوبتري را اعمال كنند.