Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53508S2

Date of Document: 2002-01-04

ناشران چه؟ مي كنند حميدرضا ابك طرح نو پس از انتشار كتاب مردم سالاري سيد محمد خاتمي و دفاعيات اكبر گنجي، كه آخرين كتابهاي منتشره طرح نو در روزهاي گذشته بودند، فلسفه سياسي هانا آرنت منتشر خواهد شد. ويژگي اين كتاب در مقايسه با ساير كتابهايي كه در سال هاي اخير درباره آرنت به زبان انگليسي نوشته شده اند اين است كه برخلاف آنها تنها به مراحل اوليه تكوين عقايد او نمي پردازد بلكه تحول عقايد او در دوره هاي بعدي كه در كتاب حيات ذهن متبلور مي شود را نيز مدنظر قرار شايد مي دهد بتوان مضمون اصلي كتاب را كندوكاو در رابطه ميان نظر و عمل اخلاق دانست و عدالت كه به زودي منتشر خواهد شد و قصد دارد به كاوش در نسبت ميان اخلاق و عدالت و سرگذشت تاريخي اين دو مفهوم در كشور ما بپردازد مدعي است كه قصد دارد به پر شدن خلائي كمك كند كه در فرهنگ ما در زمينه تحليل مسائل مربوط به اخلاق به وجود آمده است. كتاب ديگر طرح نو شگردها، امكان ها و محدوديت هاي بحث با بنيادگرايان نام دارد. موضوع اصلي كتاب بحث درباره اين نكته است كه ما چه پاسخي براي كسي داريم كه معتقد است حقيقت در انحصار اوست و اين امر او را مكلف به سركوبي ديگران؟ مي كند نويسنده كتاب هربرت شلايشرت، استاد فلسفه در دانشگاه كنستانتس آلمان است. يكي ديگر از آثار طرح نو در هفته هاي آينده هم درآمدي بر فلسفه طب خواهد بود كه پژوهشي هرمنوتيكي درباره مسائلي است كه در حول و حوش حوزه طب به وجود مي آيد و به تحليل موضوعاتي مي پردازد كه در دوره ما و از طريق پيشرفت هاي صورت گرفته در علم پزشكي به وجود آمده اند. طرح نو دو رمان هم منتشر خواهد كرد. اولي پارساترين بانوي شهر نام دارد كه نخستين شاهكار پرث گالدوس است كه همگان او را پس از سروانتس بزرگترين چهره ادبي اسپانيا به شمار مي آورند و ديگري هم كه بيشتر به زندگي نامه شباهت دارد تبعيديان سودايي نام دارد كه به تحولات سياسي اجتماعي روسيه در دهه پرخفقان 1840 مي پردازد. آگه پس از بيست سال نامه كانون نويسندگان ايران منتشر شد. اين نامه كه مجموعه اي از داستان ها، شعرها، مقالات و نقد و بررسي هاست كوشش مجددي است براي گردهم آوردن آثار نويسندگاني كه سال هاست نوشته هاي خود را در يك مجموعه مجزا و مستقل منتشر نكرده اند; كساني چون منوچهر آتشي، محمود دولت آبادي، محمدعلي سپانلو، سيمين دانشور، عباس مخبر و حتي درگذشتگاني چون شاملو و گلشيري. در اين شماره گفت وگوي ناصر وحيدي با علي اشرف درويشيان نيز آمده است. سازندگان دنياي كهن نوشته گرترود هارتمن و ترجمه حسن مرتضوي كتاب ديگر انتشارات آگه است. اين كتاب از مجموعه آثاري است كه با هدف آشنايي جوانان آمريكايي با تاريخ پيشين جهان نوشته شده است و سال ها به عنوان يك كتاب كمكي درس تاريخ در دبيرستان ها تدريس مي شده است. زبان ساده و بي تكلف متن و پرهيز نويسنده از تعصب و جانبداري مطمئنا به شمار خوانندگان كتاب خواهد افزود. آگه بنيادهاي اسطوره و حماسه ايران را نيز منتشر كرده است. اين كتاب حاوي شانزده گفتار در اسطوره شناسي و حماسه پژوهي سنجي است كه توسط جهانگير كووجي كوياجي نگاشته شده اند و جليل دوستخواه نيز آنها را گزارش و ويرايش كرده است. اين گفتارها افسانه هاي شاهنامه و همتاهاي چيني آن و اسطوره هاي كهن چيني، سنگ نگاره هاي طاق بستان، رستم در افسانه و تاريخ و بسياري موضوعات ديگر را در بر مي گيرد. دو نقد روش شناختي از مهرداد بهار هم ضميمه اين كتاب شده است. آگه يك كتاب هم منتشر كرده است كه قصد معرفي چارچوبهاي مناسب براي نگارش مقاله هاي تحقيقي، گزارش ها و پايان نامه ها را دارد كه اين كتاب سبك و شيوه نام گرفته است. دو كتاب ديگر آگه نيز يك رمان به نام نقطه ضعف از ساماراكيس و برمزار صادق هدايت نوشته يوسف اسحاق پور آگه است زبورپارسي محمدرضا شفيعي كدكني را هم مجددا چاپ كرده است.