Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53495S6

Date of Document: 2002-01-03

يك سوم وانت هاي كشور فرسوده اند يك سوم وانت هاي درحال تردد در كل كشور بيش از 20 سال عمر كرده و فرسوده محسوب مي شوند. براساس آخرين آماري كه در دست است 908 هزار و 638 دستگاه وانت در كشور تردد دارند كه از زمان توليد 290 هزار و دستگاه 669 از آن ها - معادل 31 درصد وانت هاي موجود در كشور - بيش از 20 سال مي گذرد. درحال حاضر حدود 266 هزار دستگاه وانت پيكان در كشور موجود است كه بيشترين گروه از وانت هاي درحال تردد را تشكيل مي دهند پس از آن گروه وانت هاي وارداتي با 220 هزار دستگاه از اين لحاظ در رده دوم قرار دارند. نيمي از وانت هاي خارجي موجود در كشور بيش از 20 سال عمر كرده اند.