Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53490S6

Date of Document: 2002-01-03

ديدگاه پيش بيني مي شد سازمانهاي بين المللي كه درباره فساد اقتصادي پژوهش مي كنند به اين نتيجه رسيده اند كه براي مبارزه موفقيت آميز با فساد درهر كشوري بايد چند شرط بنيادين رعايت شود. يكي از شرايط انگيزه ها و هدف هاي نهادها و دست اندركاران ضد فساد است. در صورتي كه انگيزه هاي نهادها و دست اندركاران مبارزه با فساد چند پهلو، غيرتعريف شده و احيانا سياسي باشد، مبارزه با فساد سرانجام نكويي نخواهد داشت. علاوه بر اين، جلب اعتماد مردم و حمايت آنها از اقدامهاي ضدفساد نيز از شرايط اصلي در اين مسير است. اگر مردم تشخيص دهند - كه مي دهند - انگيزه مبارزه با فساد، انگيزه هاي جناحي و سياسي است و نهادهاي مبارزه با فساد قصد ندارند اين پديده را به صورت واقعي، ژرف و گسترده ريشه كن كنند، اعتمادآنها سلب خواهد شد. در روزهاي اخير كارشناسان اقتصادي و ناظران آگاه سياسي بارها هشدار دادند كه نبايد دور جديد مبارزه با فساد فرآيندي شك برانگيز پيدا كند. اما يك گروه افراطي ضدجنبش اصلاحات، در روزهاي گذشته با استفاده از رانت هاي اطلاعاتي خاص كه مورد اعتراض نمايندگان مردم در مجلس قرار گرفت، گونه اي رفتار كردند كه شائبه سياسي بودن مبارزه با فساد را به طور گسترده اي در جامعه انتشار داده است. اين گروه افراطي - كه در سالهاي 1375 و 1376 نيز پرونده مبارزه با ثروتهاي بادآورده را منحرف كردند - با تمركز بر روي يك پرونده از 60 پرونده تشكيل شده در اين زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي را در آستانه انحراف قرار داده اند. اين گروه كه هرگز آراي مردم را با خود همراه نداشته است، شرايط و فضاي سياسي كشور را بار ديگر در آستانه التهاب قرار داده است. به نظر مي رسد اين بار نيز طعم شيرين مبارزه با فساد اقتصادي دهان مردم را شيرين نخواهد كرد. گروه اقتصادي