Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53479S6

Date of Document: 2002-01-02

يك پرسش چند پاسخ آموزش; برد بدون باخت انجام يك بازي حتي كودكانه و ساده در نخستين گام، نيازمند آگاهي از قواعد بازي، محدوده و شرايط بازي و گاه ويژگيهايي است كه هر يك از بازيگران مي بايست پيش از سير در مسير بازي در خود جست وجو كنند تا در ابتدايي ترين وجه آن با برداشتن موانع و نه ج ستن از روي آنها، بردن را در قاموس هدف و موفقيت معني كنند و با شناخت توان و مايه خود از سويي و نيز جنس و روح موانع و كاستي ها خود را از زير آوار ناكامي ها و به تعبيري باختن برهانند. تعميم اين وضعيت به عرصه هاي به غايت جدي و به تمامي پيچيده اجتماعي، خاصه حوزه هاي ظريف و شكننده زندگي شهري و شهرنشيني و ضرورت آگاهي و شناخت از توشه هاي ذهني و تجربي و از نوآرايي اين توشه ها با استقرار بنيانهاي مقوله اي آموزشي، است كه هر صاحب خردي براي پوييدن كمال و پرهيز از زوال، بدان راي به ايجاب خواهد داد. خبرنگار ما در اصفهان با همين رويكرد پاسخهاي چند تن از صاحبنظران را درباره ضرورت ايجاد دوره هاي آموزشي بويژه براي افراد نامزد عضويت در شوراها جويا شده است. *** دكتر عليرضا فرزانه خو نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان در اين زمينه اظهار مي داردكه شناخت اولويت ها از سوي منتخبين مردم براي شوراهاي اسلامي يك اصل مسلم است تا بتوانند در پرتو اين شناخت در تصميم گيري و تصميم سازي براي شهر و روستاي خود با ديدي روشن اقدام كنند. در اين راستا تصور من اين است كه اولويتهاي شهر و شهرسازي با شناخت از آنها و كارهاي تحقيقي از نيازهاي شوراهاست. شوراها بايد براي اولويت بندي، از نيازهاي شهري آگاه باشند و نيز براي جهت گيري در راستاي حركت به سمت رفع اين نيازها بايد از مواد قانوني لازم در همين ارتباط اطلاع داشته باشند. اعضاي شورا بايد بدانند در تصميم هاي شورا در زمينه هاي شهري راهكارها كدام است و مصوبات با چه ديدي بايد صورت گيرد، كه آموزشهاي اوليه در زمينه هاي مرتبط با امور شهري و حتي روستايي مي تواند از مجموعه افراد عضو، شورايي موفق بسازد. چرا كه اين مهم مي تواند اعضاي شوراها را از سليقه اي عمل كردن دورسازد و در تصميم گيري آگاهانه رهنمون شود. دكتر حيدرعلي عابدي عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان هم بر اين باور است كه آموزش براي كساني كه مي خواهند به عنوان عضو شوراي اسلامي، مشاركتي موثر در امر برنامه ريزي مديريت شهري داشته باشند، يك ضرورت اساسي است و اين ضرورت با تجربه حاصل از اولين دوره شوراهاي اسلامي بيشتر نمود مي يابد، چرا كه فقدان شناخت از بايدها در بعضي از شوراها مشكل ساز بوده است. در حالي كه اگر آموزش لازم صورت مي گرفت كار آن شوراها روانتر اگر مي شد چه منتخبين مردم مي توانند داراي تخصصهايي هم باشند اما از آنجا كه جايگاه تصميم گيري شوراها، جايگاهي خاص است كه متمركز در فعاليتهاي شهري است، لذا آگاهي كلي اعضاي آن بر اصول كلي حاكم بر قوانين شهرداري ها يك ضرورت است كه با توجه به پراكندگي تخصصهاي مجموعه يك شورا نياز به آموزش متمركز دارد. به گونه اي كه اعضاي شوراها بتوانند با داشتن تجربه ها و مهارتهاي به دست آمده از دوره يا دوره هاي مورد نظر، نظارت بر دستگاه هاي شهري را اعمال كنند. محمدرضا ايرواني مدير روابط عمومي و عضو هيات علمي دانشكده علوم دانشگاه اصفهان نيز اين گونه ابراز عقيده مي كند كه پس از برگزاري اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كه يكي از گامهاي مهم در جهت مشاركت مردم در مديريت شهر و يا روستاي خويش بود، انتظار مي رفت كه اين شوراها بتوانند قدمهاي موثرتري در زمينه اداره كشور و حل مشكلات مردم بردارند. نگاهي به عملكرد اولين دوره شوراها نشان مي دهد كه يكي از مهمترين مشكلات شوراها عدم اطلاع اعضاي آنها از وظايف و مسئوليتهاي خود بوده است. بنابر اين آموزش مناسب اعضاي شوراها در آغاز فعاليت آنها و آگاه كردنشان از حيطه وظايف و مسئوليت هاي موجود از يك طرف و مشكلات، ظرفيتها و توانمنديهاي حوزه انتخابيه از طرف ديگر نقش موثر و اساسي در كارآيي آنها و اتخاذ تصميم مناسب توسط اعضاي شوراها خواهد داشت. قدرت الله نوروزي مدير كل امور اداري و مدرس گروه حقوق در دانشگاه اصفهان نيز معتقد است كه نيازهاي آموزشي اعضاي شوراها بسيار محسوس است. زيرا شوراها به عنوان نمايندگان مردم قطعا از بين افراد هم سطح و با معلومات يكسان برگزيده نمي شوند. به همين دليل بايد با آموزش و آشناسازي آنها با وظايف، مقررات و اموري كه به نحوي به شوراها مربوط مي شود، آنها را در تصميم گيري و تصميم سازي ياري داد. بديهي است يكي از نهادهاي مردمي كه مي تواند بر تمام مسائل كشور نظارت داشته باشد شوراها هستند كه متاسفانه تاكنون نتوانسته اند در انجام اين وظيفه مهم به طور موثر وارد شوند و شايد اكثر آنها از اين اختيار خود بي اطلاع باشند. آنچه امروز شوراها را در شهرها به خودمشغول كرده است، مسائل مربوط به شهرداريهاست كه اين ناشي از عدم اطلاع اعضاي شوراها به وظايف خويش ظرفيتهاي است موجود در همين قانون ناقص فعلي نيز به شوراها اجازه مي دهد تا در بسياري از مسائل دخالت داشته باشند و علاوه بر آن بر همه امور نظارت كنند، بنابر اين به جرات مي توان گفت كه آموزش مي تواند از طرفي اعضاي شوراها را نسبت به وظايف و تكاليف خود آشنا سازد و از طرف ديگر آنها را به سوي تصميم گيريهاي علمي و كاربردي هدايت كند. لذا انتظار مي رود در آينده به آموزش بويژه آموزش پيش از انتخاب شدن اعضا نگاه جدي تري شود تا حقوق مردم بهتر احقاق شود. عباس نصر مشاور شهرداري اصفهان نيز نظر خود را در اين زمينه به شيوه ديگري ابراز مي كند. او بر اين اعتقاد است كه: - 1 به دليل سابقه حاكميت استبداد تاريخي در ايران و وجود فرهنگ فردگرايي هر نوع آموزش در نهادخود پيام فرهنگسازي دارد و مثبت خواهد بود. - 2 داشتن آگاهيهاي لازم درباره وظايف اختيارات و قوانين عمومي شوراها براي هر عضو، ابزاري لازم و محصول آن تصميم گيري صحيح در دوران عضويت او است. - 3 چون شوراها پديده جديدي براي جامعه است و در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي جايگاهي نداشته و ندارد جا دارد فكري اساسي براي آن در زمينه آموزش شود. - 4 اعضاي شوراها در امور خيلي تخصصي نبايد به دانسته هاي خود اكتفا كنند، بلكه بايد در اين گونه موارد از وجود مشاوران متخصص استفاده كنند. - 5 چگونگي انجام آموزش مهمتر از وجود آموزش به است نظر مي رسد بهترين راهكار آن است كه با استفاده از رسانه ها، تحريك عمومي صورت گيرد و انگيزه كاوش پيرامون شوراها ايجاد شود. هنگامي كه جامعه حساس شد كساني هم كه مايل به مشاركت در اين نهاد هستند داوطلبانه به كنكاش خواهند پرداخت و در نهايت با تشكيل كلاس يا فراهم كردن امكانات آموزشي ديگر به اين نياز بايد پاسخ داد.