Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53473S2

Date of Document: 2002-01-02

روز 1622 پيش نتيجه اي به مردم گزارش نشد مردم ايران گوش هايي تيز و چشمهايي باز دارند و از حافظه تاريخي فوق العاده اي برخوردار هستند. آنها در نهايت بردباري حرفها و حديثهاي صاحبان قدرت را مي شنوند و مي خوانند و در روزي كه بايد، داوري مي كنند. مردم ايران هرگز از ياد نمي برند كه در روزگاري نه چندان دور، آيت الله محمد يزدي رئيس سابق قوه قضائيه در روز 2 مرداد- 1376 درست دو ماه پس از انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري كه به پيروزي آقاي خاتمي منجر شد - در اصفهان گفت: چند گزارش از ثروتهاي باد آورده توسط يك هيات قضايي در حال بررسي است... تعداد زيادي گزارش در اين زمينه به دبيرخانه قوه قضاييه رسيده است... هركس گزارش مستندي در اين زمينه دارد مي تواند به دبيرخانه قوه قضائيه در تهران ارسال كند تا اين هيات به آن رسيدگي كند... مردم ايران زمين حتما در ياد دارند كه روز بعد 3 مرداد آيت الله 1376 احمد جنتي عضو شوراي نگهبان قانون اساسي در نماز جمعه تهران گفت: رسيدگي به ثروتهاي باد آورده كار توصيه پذيرها نيست. بايد به دست دلسوختگان انقلاب انجام شود... براي آنكه برخورد با مساله به ثروتهاي بادآورده به نتيجه برسد بايد با سرعت و سير انقلابي به پرونده هاي آنها رسيدگي شود... سال بعد و در 30 تيرماه نويسنده 1377يكي از روزنامه هاي تعطيل شده در يادداشتي با عنوان نگاهي به پرونده ثروتهاي بادآورده نوشت: دوم مرداد 1377 مصادف با نخستين سالگرد اعلام عمومي مبارزه با ثروتهاي بادآورده است. با توجه به توقعاتي كه اظهارات رئيس قوه قضائيه و عضو فقهاي شوراي نگهبان در مردم ايجاد كرده است ضرورت دارد كه در روزهاي آينده به پرسش هاي زير پاسخ داده شود: - 1 در يك سال گذشته چند پرونده به دبيرخانه قوه قضائيه رسيده؟ است - 2 از ميان پرونده هايي كه به دبيرخانه رسيده است چند پرونده به شناسايي كامل كساني كه ثروتهاي بادآورده به چنگ آورده اند منجر شده؟ است - 3 از ميان افراد شناسايي شده چند نفر ثروت بادآورده نصيبشان شده؟ است - 4 اگر ثروتي از اين گروه اخذ شده به كجا واريز شده و به چه مصارفي رسيده؟ است - 5 مبارزه با ثروتهاي بادآورده در تصحيح رفتار اقتصادي گروههاي گوناگون جامعه چه ميزان تاثير داشته؟ است روش و معيار اين اندازه گيري چه بوده؟ است واقعيت اين است كه امروز 12 دي ماه 1380 و پس از گذشت روز 1622مردم ايران هنوز پاسخهاي قانع كننده اي دريافت ؟ نكرده اند آنهاتنها به ياد مي آورند كه نتيجه مبارزه با ثروتهاي بادآورده در سال 1376 و پس از آن تنها به محاكمه شماري از مديران انجاميد كه تقريبا همگي در دادگاههاي تجديدنظر تبرئه شدند.