Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801011-53464S3

Date of Document: 2002-01-01

در نشست مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرها پيشنهاد شد: راههاي تامين درآمد براي احداث قطار شهري در كلان شهرها در نهمين نشست مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرهاي كشور در اصفهان راههاي تامين درآمد براي احداث قطار شهري در كلان شهرها مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما در اصفهان شركت كنندگان در اين نشست تامين درآمد موردنظر را از طريق دريافت 10 درصد عوارض سوخت از بهاي فروش جايگاه هاي عرضه فراورده هاي نفتي در تمامي شهرهاي كشور توسط شهرداريهاي همان محل پيشنهاد و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كردند. معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزير كشور در اين نشست، ازجمله وظائف شوراها را توجه به تبعات مسائل اجتماعي دانست و اتخاذ تصميم درست در شوراها را براي بهبود شرايط، مهم توصيف كرد. دكتر اشرف بروجردي بي تفاوتي را آفت جامعه خواند و افزود: در اين صورت فاصله بين حاكميت و جامعه ايجاد مي شود وهمين بالاترين تهديد براي يك جامعه است. وي با اشاره به نقش شوراها در جلوگيري از اين مساله ازطريق تصميم گيريهاي لازم و سنجيده گفت: ايفاي اين نقش زماني موثرخواهد بود كه تصميم گيران و تصميم سازان در جايگاه خود باشند. وي غلبه شهرنشيني بر روستانشيني را موجب ايجاد معضلات حاد اجتماعي ذكر كرد و گفت: متاسفانه ما شاهد اين رشد در كشور هستيم به گونه اي كه در بعضي از استانهادرصد 67 از جمعيت، شهرنشين هستند كه اين مي تواند بروز برخي معضلات را به همراه داشته باشد و كساني را كه در ارتباط با ساماندهي مسائل شهري هستند دچار مشكل كند. بروجردي خاطرنشان كرد: طبيعي است كه شوراها مي توانند با رايزنيهاي خود اين امكان را فراهم كنند تا ما به گونه اي تصميم گيري كنيم كه كاهش مهاجرت از روستا به شهر را شاهد باشيم. وي يادآور شد: هر نوع تصميمي در مجموعه شوراها مي تواند راه به فرهنگ عمومي جامعه پيدا كند و الگوهاي مختلف را تدوين و ترسيم كند. وي همچنين از اعضاي شوراهاي اسلامي خواست تا به عنوان يك مركز تصميم گيري به گونه اي تصميم گيري كنند كه در نهايت موجب تلطيف جامعه شود و الگويي براي ساير سطوح اجتماعي باشد.