Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801011-53456S2

Date of Document: 2002-01-01

آموزشگاههاي آزاد موظف به تطبيق شرايط آموزش و پرورش شدند خود با مقررات گروه علمي فرهنگي: وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: آموزشگاههاي علمي آزاد در سراسر كشور موظف شدند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه آموزشگاههاي آزاد علمي، شرايط خود را با آن تطبيق دهند. روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه گزارش داد كه اين آيين نامه را شوراي عالي آموزش و پرورش، در نشست اخير خود به تصويب رساند. اين آيين نامه شش فصل و 46 ماده دارد و فصل هاي كليات اركان مقررات عمومي، مقررات مربوط به دانش آموزان، نظارت بر امور آموزشگاهها و تخلفات آموزشگاهها را دربرمي گيرد. براساس اين آيين نامه، مراكزي كه تحت عناوين ديگري غير از آموزشگاههاي علمي آزاد و بدون داشتن مجوز از طرف مراجع قانوني، وظايف مربوط به اين آموزشگاهها را انجام مي دهند، غيرقانوني هستند. وزارت آموزش و پرورش نيز آموزشگاههاي علمي آزاد فاقد مجوز را غيرقانوني مي پندارد و اين مراكز را مشمول قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي بدون اخذ مجوز و آيين نامه اجرايي مربوط دانسته، آنها را به مراجع قضايي و انتظامي معرفي خواهد كرد. همچنين آموزشگاهها موظف شدند كه كاركنان آموزشگاههاي مخصوص دختران را از ميان زنان برگزينند و كاركنان آموزشگاههاي مخصوص پسران نيز بايد مرد و نگهبانان هم متاهل باشند.