Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800312-51572S1

Date of Document: 2001-06-02

رويش تيرآهن در زيستگاه حيات وحش ورجين لواسانات * متاسفانه مناطق حفاظت شده به دليل نداشتن نقشه تاييد شده و سند رسمي هميشه مورد تعرض واقع شده اند * چرا ماده 31 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در همسايگي تهران ناديده گرفته؟ شد * دادگاهها بايد آگاه به قوانين و مقررات مناطق طبيعي و زيست محيطي باشند. بايد با متخلفين با قدرت برخورد نمايند كه در عمل چنين نيست آن قسمت از اراضي جنگلي، جلگه اي، مراتع و بيشه هاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان حفاظت محيطزيست با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، به عنوان پارك ملي يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور (حفاظت محيطزيست ) قرار داشته و يا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست. ( ) 1 متاسفانه در كشور ما ضربه اي كه برخي قانون شكني ها بر پيكره نظام مقدس جمهوري اسلامي وارد نمودندو باعث برخي بدبيني ها شدند كم نبوده و نيستند و آنچه را كه امام راحل و مقام معظم رهبري به عنوان سرلوحه سربلندي ايران و ايراني قلمداد نمودند و رابطه ها را نهي كردند و حيات طبيعي رامفيد به حال مردم دانستند معهذا معدودي از تصميم گيران با عدم برخورداري از يك بينش واقع گرا و مديريت بايسته موجبات تخريب و انهدام منابع طبيعي با ارزشهاي جهاني و زيست محيطي كشور را به صورت بخششهاي اراضي فراهم نمودند و جو بدبيني را در بين اقشار مردم ايجاد كردند. رانت خواري ها و بده بستانهاي درون سازماني و برون سازمان برخي از ارگانها به جايي رسيد كه بعضي از آنها را كه زائيده انقلاب نيز بودند در نظر مردم به دستگاهي پر ريخت و پاش بخصوص در رابطه با واگذاريهاي كلان زمين حتي زمينهاي مناطق حفاظت شده و حتي پاركهاي ملي به غير جلوه گر ساخت و تخطي از ماده 31 قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست را به روشني متجلي ساخت و به وضوح قانون مزبور نقض گرديد. مقوله واگذاري اراضي ملي و مناطق حفاظت شده تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست كه حامي و پاسدار ارزشهاي زيست محيطي و حيات وحش كشور مي باشد نيز از بده بستانها به دور نمانده و هر روز شاهد واگذاري اراضي حفاظت شده به غير هستيم. هر روز از روز پيش بيشتر به قهقراي طبيعت نزديك مي شويم. به دنبال بذل و بخششهاي عديده مناطق حفاظت شده تحت حمايت ماده توسط 31 ادارات كل منابع طبيعي به افراد حقيقي و حقوقي در مورخه /10/75 25نامه اي تحت شماره از 256521 سوي رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست به وزير وقت جهاد سازندگي ارسال مي گردد كه در آن به استناد ماده عدم 31 واگذاري زمينهاي مناطق حفاظت شده به غير به صراحت تاكيد شده حتي اگر جزو اراضي منابع طبيعي و ملي باشد. با اين اوصاف معهذا صدها هكتار از اراضي حفاظت شده و خوش آب و هواي شمال شرق تهران واقع در بخش لواسانات و حومه به انحاء مختلف به ارگانها و افراد حقيقي تحت عناوين مختلف واگذار شده است. مناطقي كه جزو مناطق حفاظت شده البرز مركزي و بخصوص منطقه حفاظت شده ورجين هستند و تا به حال بالغ بر 1204 هكتار از آنها واگذار شده است كه دليل اين واگذاري ها آنهم در اين منطقه و با اين وسعت هيچ توجيه زيست محيطي نداشته و هرگز در راستاي توسعه پايدار نبوده و نيست و اثرات و پيامدهاي آن تخريب زيستگاههاي حيات وحش منطقه را به دنبال داشته و خواهد داشت. ولي به راستي بالاسر روستاي ترك مزرعه و باغ بنياد واقع در بالادست طرح جامع شهر لواسان منطقه حفاظت شده؟ نيست ده ها سال است كه اين مناطق حفاظت شده هستند. چرا نمي گذاريم طبيعت روند طبيعي خود را سپري؟ كند كوهستان بدون شكار ورودخانه بدون ماهي چه لطفي؟ دارد چرا ارگانهاي محترم مرتبط با منابع طبيعي اقدام به واگذاري 1204 هكتار از اراضي بالادست روستاي ترك مزرعه و باغ بنياد كه زيستگاه كل و بز و قوچ و ميش منطقه حفاظت شده ورجين مي باشد به غير نموده است و اين يعني نقض صريح قانون در رابطه با محيط زيست و از ديدگاه قانون غير قابل توجيه مي باشد. چرا ماده به 31 صراحت ناديده گرفته مي شود و اراضي ملي و حفاظت شده به راحتي واگذار مي شود و هر روز عرصه را بر حيات وحش اين خطه از كشور تنگ تر؟ مي كند هر روز شاهد تعرضات افراد بانفوذ و غصب خزيده و آرام آرام مناطق حفاظت شده توسط زمين خواران هستيم. آن هم در منطقه ورجين بيخ گوش تهران بزرگ! اين منطقه با توجه به وضعيت آب و هوايي ييلاقي هميشه مورد چشمداشت اغنيا و كساني بوده كه از هيچ گونه رابطه به دور نبوده و با يك تلفن منطقه ممنوعه اي را به ويلا آبادها تبديل مي كنند! ولي به راستي آن خانواده فقير شهري بدون داشتن حتي يك دستگاه كولر آبي دستي حق استفاده از مواهب طبيعي و خدادادي رودبار قصران را؟ ندارد آيا اين امكانات خدادادي و منابع طبيعي فقط بايد نصيب افراد حقيقي و حقوقي خاصي؟ شود! دد و دام و آب و سبزه و كوه و درخت را بي مهابا از ميان برداشتيم، به جاي درخت ستون آهني كاشته ايم و به جاي كل و بز مجسمه سنگي آنها را بر دروازه شهرها برافراشتيم و تابلو زديم كه به شهر ييلاقي و خوش آب و هواي فشم و اوشان خوش آمديد! به چه كسي خوشامد مي گوييم. واقعيت اين است كه بوي تعفن فضولات و زباله هاي بجا مانده از گل گشت مردم شهر نشين فضا را آكنده است. جنگلها را به قلمستانها و مراتع را به مزارع و مزارع را به ويلاسراهاي آنچناني تبديل نموده ايم آن هم از روي لذت جويي و حس برتري طلبي. مگر ما چند البرز مركزي داريم كه به جاي خرابه آن يكي ديگر را جايگزين نمائيم. در اين ميان نقش دادگاههاي محلي بسيار با اهميت است. دادگاهها بايد آگاه به قوانين و مقررات مناطق طبيعي و زيست محيطي باشند. بايد با متخلفين با قدرت برخورد نمايند كه در عمل چنين نيست. در برخي سفرنامه ها خوانده ايم زماني ناصرخسرو از اهواز تا شوشتر را در زير درختان سايه دار عبور كرده. روزي هم خواهند خواند در محلي به نام لشگرك، فشم، اوشان و لواسانات رودخانه اي وجود داشت به نام جاجرود و حيواناتي هم به نام كل و بز و قوچ و ميش در آنجا زندگي مي كردند و در آب زلال آن روزي ماهي زيبايي زندگي مي كرد به نام قزل آلاي خال قرمز!! متاسفانه مناطق حفاظت شده به دليل نداشتن نقشه تاييد شده و سند رسمي هميشه مورد تعرض واقع شده اند. به راستي تا چه زمان بايد اسما داراي مناطق حفاظت شده باشيم. بايد با تمام توان و عوامل و اجراي قانون نسبت به واگذاري مناطق حفاظت شده و پاركهاي ملي به صورت اسناد معتبر و قانوني و با حدود و ثغور مشخص به سازمان حفاظت محيط زيست اقدام ضروري و عاجل صورت بگيرد، نقشه مناطق ثبت گردد، آنگاه مي توان دست هر فرد حقيقي و حقوقي و هر ارگان متعرض را قطع نمود و قاطعانه گفت (منطقه واقعي حفاظت شده ) هم اينك نيز بسيار دير شده است و زمان از دست رفته است. سازمان حفاظت محيط زيست بايدبه سوي هر چه بهتر نمودن فضاي طبيعي و سيماي طبيعي مناطق حفاظت شده و پاركهاي ملي حركت جدي و فعال داشته باشد. بايد به دنبال شاداب نمودن سيماي طبيعي كشور باشيم و برويانيم سبزه را و نجنبانيم سنگ را و نخواهيم كه پلنگ از در خلقت برود بيرون و بگذاريم كل در سايه درخت اورس آرام گيرد و سرزمين او را براي او حفظ كنيم و بدانيم كه اگر كرم نبود طبيعت چيزي كم داشت ( ) 2 اسماعيل مددي - 1 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع /- 2 صداي پاي آب سهراب سپهري