Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800312-51567S8

Date of Document: 2001-06-02

دكتر ديالو نماينده يونيسف در ايران: بايد جهان رابه همراه كودكان تغيير داد از اجلاس سران تا نهضت جهاني براي كودكان اشاره: سال 2001 علاوه بر سال گفت وگوي تمدنها سال نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان نيز اين هست عنوان با هدف گفت وگوي بين نسلها توسط يونيسف انتخاب و توسط نلسون ماندلا و گراسيا ماشل از حاميان طراز اول حقوق بشر رهبري مي شود. ارديبهشت 25 كنفرانس رسانه هاي جمعي فراخوان عمومي آري گفتن به حقوق كودكان و نوجوانان توسط دفتر يونيسف درتهران برگزار شد. در اين نشست دكتر سليمان ديالو نماينده يونيسف در تهران به تشريح روند شكل گيري و اهداف نهضت جهاني براي كودكان پرداخت. متن زير سخنان وي در اين نشست است. بسيار خوشوقتم كه امروز با شما و همه همكاران مي توانم انديشه نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان را در جمهوري اسلامي ايران بازگو كنم. در ابتدا اجازه مي خواهم تاكيد كنم كه جوهر اصلي نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان مشاركت است و من مي بايستي به همين مناسبت از تمامي دست اندركاران اين نهضت، از همه نهادهاي مدني، سازمانهاي غيردولتي، سازمانهاي دولتي، دانشگاهيان، بخش خصوصي، هنرمندان، ورزشكاران و بويژه نوجوانان تشكر كنم. واژه هاي كليدي كه در اين گفتار مورد استفاده قرار خواهد گرفت عباتند از پيمان نامه حقوق كودكان (CRC) مصوب 1989 اجلاس سران در مجمع عمومي براي كودكان و نوجوانان در ( WSC) 1990 ارزيابي ميان دوره اي ( ) 1995 ارزيابي دهساله ( ) 1999 نهضت آري گفتن به كودكان و نوجوانان (SYC) و بالاخره نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر 2001 (UNSSC) اجازه بدهيد كه اكنون به سوابق و تعاريف بپردازيم. در سال 1989 پيمان نامه حقوق كودك به تصويب مجمع عمومي رسيدكشور 1910 از ميان 193 كشور به اين پيمان نامه پيوستند، پيمان نامه اي كه اكنون به گسترده ترين صورت در تاريخ مورد پذيرش قرار گرفته است. پس از آن در سپتامبر 1990 دراجلاس سران براي كودكان و نوجوانان 71 تن از سران كشورها اعلاميه جهاني بقا حمايت و رشد كودكان را امضا نموده و برنامه اجرايي آن را نيز به تصويب رساندند و با اين اقدام خود را به تحقق اهداف زمانبندي شده و بسيج منابع انساني و اقتصادي موظف نمودند. بدين ترتيب اين اعلاميه جهاني و برنامه اجرايي آن با توجه به عزم و برنامه ملي 150 كشور براي كودكان و نوجوانان مورد حمايت جدي قرار گرفت. برنامه اجرايي تصويب شده عبارت بود از 7 هدف اصلي و 20 هدف حمايتي كه مي بايست تا سال 2000 به تمامي آنها دست يافت. اكنون يك دهه تمام از اجلاس سران در سال 1990 و اجراي پيمان نامه حقوق كودك مي گذرد. در اين ده سال انديشه ها و اقدامات مربوط به كودكان و نوجوانان جهان از وضوح و شفافيت بيشتري برخوردار تجربه هاي شده اند بدست آمده در اين دهه و ارزيابي كارهايي كه دراين سالها انجام شده است به همراه تغيير عميق تر ديدگاه جهاني از سال 1990 به اين طرف، شرايط را براي پيمودن راهي تازه و مشخص جهت تحقق حقوق كودكان و بهزيستي آنها ونقش محوري آنان را در توسعه انساني فراهم كرده است. جمعبندي بازنگري ميان دوره اي و دهساله در سالهاي 1995 و به 1999 راه اندازي نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان منتهي شد. نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان نيرويي براي تغيير است، فراخواني است از همه مردم جهان به حمايت عملي از حقوق كودكان. همه ما در اين فراخوان سهم و نقش بسزايي داريم، همه ما يعني رهبران و شهروندان، همه ما يعني سازمانهاي عمومي و خصوصي، همه ما يعني كودكان و نوجوانان. نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان نيرويي است جمعي و جهاني كه هدف آن ساختن جهاني است كه در آن حقوق كودكان و نوجوانان براي دست يافتن به عزت، ايمني و خوداتكايي قابل تحقق باشد. بدين ترتيب نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان يك تشكيلات رسمي يا تجمعي از سازمانها براي ايجاد يك ائتلاف نيست. نوعي گردهم آمدن مردم و سازمانهايي است كه جملگي بر اين باورند ديگر زمان آن فرا رسيده است كه براي بهزيستي كودكان و نوجوانان كه اساس جامعه به آنها وابسته است مي بايست وارد عمل شد. محور اصلي اين نهضت بزرگسالان و نوجوانان هستند كه مي بايست به اتفاق وارد عمل شوند. به عبارت ديگر، تغيير جهان براي كودكان به توسط بزرگسالان كفايت نهضت را نمي كند. مي بايست جهان را با و به همراه كودكان و نوجوانان تغيير داد. نوجوانان نقش بسزايي در اين نهضت دارند و مي بايست تا آنجا كه ممكن است فرصت گفتگو دراختيار آنان قرار گيرد. از آنجا كه هر نوع تصميم گيري در سرنوشت كودكان و نوجوانان تاثير خواهد داشت، در اين نهضت آنها نيز مي بايست در فرآيندهاي تصميم گيري مشاركت فعال داشته باشند. اين نهضت هم اكنون حركت خود را آغاز كرده است. دو شخصيت ممتاز جهاني، از حاميان طراز اول حقوق بشر، نلسون ماندلا و گراسيا ماشل با پذيرش رهبري اين نهضت و تكيه بر تعهدات رهبران اجتماعي بخشهاي مختلف و شخصيتهاي تاثيرگذار در كشورها، شهرها و جوامع سراسر جهان، مي خواهند اين نهضت جهاني را به تحرك و تداوم وادارند. در اسفند 1379 و فروردين امسال از همه جهانيان خواسته شد كه در مسير نهضت جهاني به حقوق كودكان و نوجوانان آري بگويند. از طريق اين فراخوان، همه از كودكان گرفته تا بزرگسالان قادر خواهند بود كه در باره ده اقدام ضروري سخن بگويند. ده اقدامي كه انجام آنها زندگي كودكان را بهبود خواهد بخشيد. فراخوان عمومي آري گفتن به حقوق كودكان و نوجوانان، فراخوان جهاني است كه سعي مي كند بر تمامي بخشهاي جهان تاثير بگذارد تا بتواند مردم را در تمامي جبهه هاي حيات براي زندگاني كودكان و نوجوانان بسيج كند. فراخوان آري گفتن به حقوق كودكان و نوجوانان، فرصتي است براي ارسال پيامي مهم به رهبران. محتواي اين پيام چنين است: كودكان و نوجوانان از جنگ، از فقر، از بيماري، تبعيض و سوءاستفاده رنج مي برند و اين غيرقابل پذيرش است. جريان اجتماعي آري گفتن با حقوق كودكان و نوجوانان و پذيرش پيمانهاي پايدار با آنان، جهان را آماده مي كند تا نشست ويژه مجمع عمومي را در شهريور 1380 با طرح يك سئوال روشن به چالش وا دارد تا معلوم شود پاسخ ما براي حضور در اين جريان اجتماعي چيست. پرسش اين است: آيا ما حاضريم از وقت و توان خود براي بهزيستي كودكان و نوجوانان ايران مايه؟ بگذاريم حقيقت نهضت جهاني و غايت آمال اين جريان اجتماعي يعني پذيرش پيمانهاي پايدار براي كودكان و نوجوانان در پاسخ مثبت به اين پرسش نهفته است. با توجه به آنچه آمد، از همه مردم، در تمامي سنين و از تمامي گروههاي اجتماعي دعوت مي شود به اين فراخوان عمومي براي ساختن دنيايي بهتر براي كودكان و نوجوانان براساس ده اقدام اساسي - كه بهره آن نصيب خود ما نيز خواهد شد - به جريان اجتماعي پذيرش پيمان هاي پايدار براي كودكان و نوجوانان ملحق شوند. اگر پرسيده شود در ماه ها و سال آينده ما چگونه مي توانيم از تاثير مشاركت خود در اين جريان اجتماعي مطمئن شويم، پاسخ روشن است: براساس واقعيت ها، واقعيتهايي كه مشخص مي كند تعداد كودكاني كه از فقر و بيماري رنج مي برند رو به كاهش است و همچنين از تعداد مرگ و ميرهاي زودرس كاسته شده است. به همين منوال واقعيتهايي كه دلالت مي كند بر افزايش تعداد افراد يا موسسه هايي كه به نيابت از طرف كودكان و نوجوانان مسئوليت پذيرفته و اقدام مي كنند. واقعيتهايي كه حاكي از افزايش و رشد كمكهاي داوطلبانه در سراسر جهان مي باشد. واقعيتهايي كه مشخص مي كند دولتها در قبال كودكان و نوجوانان هم وعده هايي را اعلام مي كنند و هم بر وعده هاي خود جامه عمل مي پوشانند و بالاخره واقعيتهايي كه نجات كودكي توسط فردي كه فرياد مي زند، تحمل اين وضعيت بيش از اين ممكن نيست را آشكار مي سازد. نتايج اين فراخوان در شهريور 1380 در يك نشست ويژه براي كودكان و نوجوانان ارائه خواهد شد. اين نشست در مقر مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك برگزار مي شود. نهضت جهاني نيز بدين ترتيب پيام نشست ويژه را به جهان منتقل خواهد كرد و همواره ميزان موفقيت رهبران را با توجه به اقداماتي كه براي بهبود وضعيت كودكان و نوجوانان انجام مي دهند مورد سنجش قرار خواهد داد. نشست ويژه براي كودكان كه در شهريور امسال برگزار خواهد شد، سران جهان را به منظور بازنگري پيشرفت كار تحقق اهدافي كه در سال 1990 به توسط اجلاس سران اتخاذ شده بود گردهم خواهد آورد. با اين اقدام، نشست ويژه، به تحقق اهدافي كه هنوز محقق نشده اند سرعت خواهد بخشيد و سران جهان را براي دست يافتن به مجموعه جديدي از چالشهايي كه كودكان در پيش رو دارند متعهد خواهد نمود. در حال حاضر يونيسف با طيف گسترده اي از سازمانهاي غيردولتي و نوجوانان همكاري مي كند تا بتواند موثرترين راهها را براي مشاركت دادن كودكان و نوجوانان پيش و پس از نشست ويژه فراهم آورد. تاكيد بيشتر در سطح كشورها و منطقه ها مي باشد كه بيشتر به زندگي واقعي نوجوانان نزديك هستند. از تمامي كشورها قويا خواسته مي شود كه براي ارزيابي و بازنگري اهداف نشست ويژه مجمع عمومي، نوجوانان را به مشاركت بطلبند. به خاطر داشته باشيم آنچه را كه از رهبران خود خواسته ايم، خود ما را نيز شامل مي شود. نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان همه را در همه جا فراخوانده است تا هر آنچه را كه مي توانند در مسير و زمان خودشان انجام دهند. به اين نهضت بپيونديم تا تغييري را به نفع كودكان، نوجوانان و جامعه خود باعث شويم.