Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800309-51547S8

Date of Document: 2001-05-30

تا پايان برنامه سوم موسسه هاي اعتباري درصد از تسهيلات را پرداخت بخش خصوصي 15 خواهند كرد با افزايش اعطاي مجوز فعاليت به موسسه هاي اعتباري غيربانكي بخش خصوصي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، انتظار مي رود در سال پاياني برنامه سوم توسعه 1383 دست كم 15 درصد تسهيلات جديد را در آن سال پوشش دهند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با انتشار اين مطلب در كتاب راهكارهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه مي افزايد: بانك مركزي مكلف است فرآيند اعطاي مجوز به موسسه هاي اعتباري غيربانكي بخش خصوصي را تسهيل و تاسيس آنها را تشويق كند. بانك يادشده موظف است سياستهاي پولي رابراساس سير زماني كاهش تدريجي تورم در طول برنامه سوم و در قالب اهداف كلان اين برنامه تنظيم و در فواصل زماني سه ماهه گزارش عملكرد سياستهاي پولي در چارچوب اهداف آن تهيه و به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. به همين دليل لازم است مديريت نقدينگي با استفاده از ابزار سياستهاي پولي (غيرمستقيم ) در چارچوب الزامات بانكداري اسلامي مدنظر قرار گيرد.