Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800309-51545S4

Date of Document: 2001-05-30

توضيحات قاضي مرتضوي درمورد خبر درج زندانيان در روزنامه ها نامه هاي گروه اجتماعي: سعيد مرتضوي رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران درپي درج خبري در مورد انتشار نامه زندانيان با استناد به ماده 208 آيين نامه قانون زندانها توضيحاتي را ارسال كرد. به گزارش ايرنادر نامه قاضي مرتضوي آمده است در ارتباط با ارسال خبر مربوط به نامه اينجانب خطاب به مديران مسئول چهار روزنامه كشور كه به صورت خلاصه و گزينشي منعكس شده، تذكر مراتب ذيل به منظور جلوگيري از هرگونه سوءبرداشت ضروري است - 1 موضوع ارسال نامه يا پيام زنداني در فصل دوم آئين نامه قانون و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور از مواد 205 الي 216 احصاء گرديده و در ماده 207 اين قانون صريحا قيد گرديده كه نامه هاي صادره و وارده زنداني بايد بوسيله زندان يا مسئول قسمت ارسال نامه هاي زندانيان كه بايد از بين ماموران مجرب و مورد اعتماد زندان انتخاب شود، دقيقا بررسي و مطالعه شده و پس از امضاء و مهر قسمت به مقصد ارسال شود. - 2 نامه مذكور مربوط به تكذيب محل نگهداري آقايان گنجي و شمس الواعظين بوده كه به طور غيرواقعي سلول انفرادي درج و عنوان شده است. ضمنا تقاضاي اينجانب از روزنامه هاي مذكور اجراي قانون خصوصا ماده 208 آئين نامه قانون زندانها در مورد مكاتبات زنداني بود و چنانچه متهمي مطابق مقررات زندان با نشريات مكاتبه نمايد، طبعا چاپ و انتشار آن ممنوعيت قانوني نخواهد داشت.