Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800305-51509S1

Date of Document: 2001-05-26

به خاطر گرم شدن زمين خشكسالي و سيل بيشتري در راه است جزاير مناطق حاره كه امروزه مانند بهشت هايي هستند و مناطق اسكي خيز و درخشان كوههاي آلپ، احتمالابراي نسلهاي آينده وجود نخواهند داشت. در يك گزارش اقليمي سازمان ملل كه دوشنبه هفته پيش منتشر شد آمده است: در حالي كه كوههاي يخي در مناطق قطبي ذوب مي شوند، تغييرات اقليمي شديد براي چند قرن ادامه خواهد يافت. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از ژنو و به نقل از اين گزارش هيات بين دولتي درباره تغييرات اقليمي، كشورهاي فقير تاوان صدمات، آسيبها و خسارات گرم شدن زمين را بيشتر از همه خواهند پرداخت; كشورهاي غني و ثروتمند هم مصون نخواهند ماند. براساس برخي پيش بيني هاي دانشمندان، سواحل فلوريداي آمريكا مورد هجوم توفانهاي سهمگين و بالا آمدن سطح آب درياها قرار مي گيرد. جيمز جي مك كارتي دانشمند، زيست محيطي دانشگاه هاروارد و رئيس اين هيات پژوهشي به گزارشگران گفت: بيشتر جمعيت جهان جزو بازندگان خواهند بود. اين گزارش خلاصه يك هزار صفحه پژوهش با عنوان: تغييرات اقليمي: 2001 اثرات تطبيق دادنها و است آسيبپذيري كه 700 دانشمند در نوشتن آن همكاري داشته اند. چون مذاكرات اقليمي از حساسيتهاي سياسي بسياري برخوردار است خلاصه 19 صفحه اي اين گزارش سطر به سطر زير ذره بين و دقت فراوان نمايندگان دولتي كشورها قرارگرفت تا اينكه اجازه انتشار گرفت. اين گزارش گفت: تغييرات اقليمي پيش بيني شده، طي قرن بيست و يكم نيروي بالقوه اي دارد كه مي تواند منجر به تغييرات عظيم در مقياس بزرگ و احتمالا غيرقابل برگشت در نظامهاي كره زمين اين شود تغييرات در سطح قاره اي و جهاني خواهد بود. پيام واپسين آن ترسناك است و مي گويد اثرات تغييرات اقليمي بوجود آمده به دست انسان به شرح زير خواهد بود: - 1 گردبادها سيل ها و خشكسالي هاي ترسناك تر و بيشتري روي خواهد داد. - 2 در مناطقي كه سخت ترين ضربه ها را خورده اند نقل و انتقال جمعيت ها در مقياس عظيم صورت خواهد گرفت. - 3 مرگ و مير بالقوه در مقياس بزرگ بالفعل خواهد شد. - 4 خطر بيماريهايي مانند مالاريا به خاطر بزرگتر شدن دامنه فعاليت پشه مالاريا، فراگيرتر خواهد شد. - 5 نابودي گونه هاي مختلف به خاطر از بين رفتن كامل زيستبومهاي آنها حتمي است. بنا به اين گزارش، زيانهاي وارده به اقتصاد جهاني به خاطر به اصطلاح فاجعه هاي طبيعي از 4 ميليارددلار در سال در سالهاي 40 1950 به ميليارددلار در سال 1999 رسيد. هزينه هاي كل در واقع 2 برابر اين ارقام است زيرا رخدادهاي كوچكتراقليمي در محاسبات منظور نشده است. گزارش ژنودر پي گزارش ماه پيش شانگهاي چين آمد كه يك هيات تغييرات اقليمي پيش بيني كرده بودند در قرن آينده دماهاي /5 8جهاني درجه سانتي گراد افزايش خواهد يافت. مدارك و اسناد روشني وجود دارد كه اين افزايش به دليل آلودگي صنعتي است كه شامل انتشار گازها از خودروهاست. جلد سوم اين گزارش كه شامل راه حل هاست نيز انتشار يافته است اما اميدي به انجام كار دسته جمعي بين المللي نمي رود. زيرا يك دليل مهم آن اكراه آمريكا در متعهد ساختن خود به هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است، كه گرما را در جو زمين محبوس مي كند و نگه مي دارد و ديگر تمايل كشورهاي بزرگي مانند چين به توسعه اقتصادي است. دانشمندان سالهاست كه نسبت به گرم شدن زمين هشدار مي دهند. چيزي كه در گزارش جديد تازگي دارد ميزان دقت آن در محاسبات اثر تغييرات اقليمي است. تغييرات نقشهاي بارش و ميزان بارندگي همراه با رشد جمعيت منجربه وارد آمدن فشار زياد به منابع آب مي شود. بر پايه يافته هاي پژوهشي در حال /1ميليارد 7حاضر نفر از جمعيت جهان در مناطقي زندگي مي كنند كه با كمبودآب روبه رو هستند. اين تعداد احتمالادر 25 سال آينده به /5ميليارد 4تن مي رسد. نكته ديگراين گزارش اين كه: تغييرات اقليمي پيش بيني شده همراه با موجهاي گرمايي خواهد بود كه اغلب رطوبت هوا و آلودگيهاي آن در شهرها به وخامت اوضاع خواهد افزود و احتمالابه افزايش مرگ و مير در اثرگرمازدگي خواهد انجاميد و به اين ترتيب نيازهاي اوليه انسانها مانند مواد غذايي و آب پاكيزه درخطر خواهد بود. آنهايي كه كمترين منابع را دارند، كمترين ظرفيت براي وفق دادن خود را خواهند داشت. رابرت واتسون، رياست گروه دانشمندان همچنين مي گويد: كاهش محصولات كشاورزي منجر به سوء تغذيه در مناطق آسيبپذير مانند كشورهاي قحطي زده آفريقا خواهد شد. از اين مساله مهمتر، خطر سيلابهاي حاصل از بالا آمدن سطح آب درياهادر مناطق پرجمعيت ساحلي مانند مصر، لهستان و ويتنام است. در اين گزارش همچنين آمده است: مهمترين خطر مستقيم براي جوامع انساني، سيل ها و رانشهاي زمين است. مناطق ساحلي بويژه در خطر است. اما سيل گيرشدن شهرهاهرجايي كه باران وتوفان آبهاي خود را تخليه كنند وجود دارد بويژه كه منابع آب و مديريت ضايعات از ظرفيت كافي بهره مند نباشند. در اين گزارش آمده است: انتظار مي رود تغييرات دما در قطبهاي زمين بيشترين سرعت را داشته باشند كه بالقوه خطري فاجعه باربه دنبال دارد. نكته مهم ديگر اينكه: مناطق قطبي شامل علتهاي مهم تغييرات هنگامي هستند كه جرقه آن زده شود اين تغييرات براي قرنها ادامه خواهند يافت. يعني حتي پس از اين كه غلظت گازهاي گلخانه اي به يك ثباتي رسيده در باشد، اين صورت اثرات برگشت ناپذيرروي صفحات يخي، گردش آبهاي اقيانوسهاي زمين و بالا آمدن سطح آب درياها باقي خواهد ماند. اين گزارش پيش بيني كرده است: تا صد سال ديگر يخچالهاي كوههاي آلپ ذوب شده و ناپديد خواهند شد. در آمريكا، بالا آمدن سطح درياها سبب فرسايش خاكهاي ساحلي و سيل گير شدن سواحل اقيانوس اطلس بويژه در ايالت فلوريدا خواهد شد. بر پايه همين هشدارهادولت - جزيره هاي كوچك در ميان كشورهايي خواهند بود كه بزرگترين ضربه ها رااز تغييرات اقليمي تحمل خواهند كرد.