Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800305-51507S1

Date of Document: 2001-05-26

آيين نامه روشهاي جبراني براي حفظ قدرت تهيه مي شود خريد مردم گروه اقتصادي: آيين نامه روشهاي اجرايي ناظر به روشهاي جبراني براي حفظ قدرت خريد مردم و حمايت از گروه هاي آسيبپذير تهيه مي شود. اين گزارش به نقل از كتاب راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منتشر شده، حاكيست: به منظور حسن اجراي قانون برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است، باتوجه به پيش بيني منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي، حداكثر تاپايان سال اول برنامه آيين نامه مذكور را تهيه نمايد. همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور روشهاي اصلاح ساختار انرژي و ساير مصارف و ايجاد اشتغال ناشي از منابع حاصل از تعديل قيمت انرژي را باكمك دستگاه هاي اجرايي ذيربط بايد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. در اين گزارش آمده است: دستگاه هاي ذيربط مكلفند با اعمال سياست هاي ذيل، پرداخت يارانه به فعاليتهاي اجتماعي را ادامه دهند. براساس اين گزارش، طبقه بندي فعاليتها برحسب ميزان منافع اجتماعي آنها، كمكهاي انتقالي و يارانه ها را كه به شكل بودجه عمومي به دستگاه ها اختصاص داده مي شود، به بخش هايي از فعاليتهاي اجتماعي كه منافع اجتماعي آنها بيشتر است، اختصاص دهند. همچنين در موردي كه انگيزشهاي اجتماعي - اقتصادي براي سرمايه گذاري مردم وجود دارد، يارانه هاي دولتي را كاهش داده ومنابع حاصل را به فعاليت هاي اجتماعي ديگري كه با سياستهاي هدفمند يارانه ها و منافع اجتماعي انطباق دارد، اختصاص دهند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است: ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب قانون برنامه سوم در راستاي استقرار نظام شناسايي خانوارهاي كم درآمد و با درآمد متوسط، دستورالعمل ايجاد پايگاه اطلاعات درآمدي خانوارها را با مشاركت سازمانهاي بيمه اي و حمايتي و با استفاده از شماره ملي، تدوين و ابلاغ كند.