Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800230-51476S6

Date of Document: 2001-05-20

روستا و انرژي اشاره; چندي پيش چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي توسط جهاد سازندگي سيستان و بلوچستان و با همكاري ديگر سازمانهاي دولتي در زاهدان برگزار آن شد چه در پي مي آيد گزارشي است از مطالب مطرح شده در اين كنفرانس كه با هم مي خوانيم. * * * موضوع انرژي باتاكيد بر بحث روستا و انرژي در توسعه پايدار هر منطقه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. برنامه ريزي انرژي و تدوين يك برنامه جامع براي انرژي يكي از ضرورتهاي تحقق اهداف توسعه پايدار براي هر جامعه است. با توجه به رشد روزافزون علم و فن آوري توجه بشر، به ايجاد امكانات بيشتر براي استفاده بهتر از منابع طبيعي و ايجاد رفاه اجتماعي طبيعي است. نياز بشر به مصرف انرژي روز به روز افزايش پيدا كرده و به دليل محدوديت نامناسب و نامعقول انرژيهاي فسيلي در دنيا و مشكلات زيست محيطي ناشي از آنها، بهره برداري از منابع انرژيهاي تجديدپذير يكي از بخشهايي است كه بايد جدي گرفته شود. در چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي، معاون عمراني استانداري سيستان و بلوچستان مهندس اژدري مژده پي گيري براي تاسيس يك مركز انرژيهاي نو در استان را با كمك وزارت جهاد كشاورزي داد كه البته بودجه اش بايد از اعتبارات استاني تامين گردد. نكته ديگر كه در گذشته مورد توجه نبوده و بايد به آن توجه اين كرد، است كه نگاه ما به روستاها بر مبناي توسعه و توليد نبوده و برگزاري اين گونه همايشها مي تواند نشانه تغيير نگرش در زمينه اين موضوع باشد. بحث توليد و اشتغال بايد مبناي توسعه اين انرژيها در روستا باشد، براي بالا بردن راندمان، بايد تامين برق مناطقي كه سهم بالاتري از نظر اشتغال در اقتصاد منطقه دارند، مورد توجه قرار گيرد. بحث ديگر ارائه الگوهاي مناسب براي تامين انرژي است و استفاده مناسب از انرژي توليد شده كه در واقع بالا بردن راندمان است. فرهنگ استفاده و مصرف صحيح در كشور بايد تثبيت شود. ارائه الگوهاي مناسب بامناطق مختلف آب و هوايي مي تواند به ما در مصرف بهينه انرژي ياري كند. محور ديگر بحث تشكيلات و سازماني است كه متولي بخش انرژي در كشور است، تا با توجه به اهميت موضوع انرژي در بحث توسعه پايدار اقدامات مناسب را انجام دهد. محورهاي اصلي اين كنفرانس عبارت بودند از: نقش انرژي در توسعه پايدار مناطق روستايي، مديريت انرژي در روستا، بررسي مشكلات و موانع تعيين راهكارهاي توسعه انرژي در روستا، انرژي و محيط زيست روستا و توسعه فن آوري در مناطق روستايي. توسعه روستاها به منظور رسيدن به عدالت اجتماعي، اشتغالزايي و توسعه روستا و توزيع ثروت امري اجتنابناپذير مي باشد. رشد اقتصادي مستلزم رشد و مصرف بهينه انرژي مي باشد. توسعه بدون لحاظ كردن مصرف صحيح انرژي موجب توسعه ناپايدار خواهد شد. وجود منابع انرژيهاي تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي باد و امواج و موقعيت ژئوپليتيك منطقه و سواحل آبي بسيار متعدد در اين استان بايد مورد توجه قرار گيرد. اقدامات انجام شده طي دو دهه گذشته در سيستان و بلوچستان وبرقرساني به روستا 2054 بيش از 72 درصد از روستائيان را از نعمت روشنايي بهره مند كرده است. در توسعه روستايي انرژي نقش رفاهي و خدماتي دارد. زماني مي توانيم موفق باشيم كه توليد معيشتي ما افزايش داشته بعداز باشد نفت، كشاورزي اصلي ترين نقش صادراتي ما را داشته باشد. وابستگي كشاورز را به سوختهاي فسيلي بايد كم كرد. هم اكنون شيوه مصرف انرژي در سطح ملي نه تنها مبين الگوي ناصحيح بهره گيري از ثروت ملي و سهم آيندگان است، بلكه معضلات زيست محيطي و آلودگي هاي فزاينده حاصل از اين الگو نيز به عنوان يكي از عوامل محدودكننده حيات طبيعي، جامعه را تهديد مي كند. معضل ديگر در زمينه الگوي مصرف انرژي در كشور آن است كه در دهه گذشته سهم مصرف خانگي افزايش وسهم مصرف انرژي در بخش توليد (صنعت وكشاورزي ) كاهش يافته است و اين نشانه سمت گيري استفاده از انرژي به عنوان يك كالاي رفاهي است نه عامل توليد. قبل از اينكه انرژي يك كالاي رفاهي و مصرفي تلقي شود يكي از ملزومات توليد و ابزار اشتغال است و متاسفانه در يك دهه گذشته اين روند در كشور ما دنبال نشده است. افزون بر عوامل فوق معضلات پنهان ديگري نيز در عرصه جامعه روستايي و بخش كشاورزي وجود دارد كه توجه به آن به درك بهتر و كاملتر مسئله انرژي در ايران كمك مي كند. عدم تعادل در برخورداري جامعه روستايي وشهري از يك سو و در بين جامعه روستايي از سوي ديگر عملا باعث گرديده كه بزرگترين يارانه ملي (يارانه سوخت ) همگام با الگوي نامناسب توزيع حاملهاي انرژي، عملا به كساني تعلق گيرد كه برخورداري بيشتري از امكانات و نعمات توسعه دارند، فقيرترين افراد جامعه /1 6ما درصد از يارانه بنزين را استفاده مي كنند، درحالي كه پردرآمدترين /41 8افراد درصد از يارانه بنزين را به خود اختصاص مي دهند. درواقع پردرآمدترين 30 برابر كم درآمدترين از يارانه بنزين استفاده مي كنند. ترازنامه انرژي سال وزارت 1374 نيرو نشانگر اين واقعيت است كه به رغم تفاوت هاي موجود در ميزان مصرف برق در فصول مختلف سال، جامعه شهري بيش از سه برابر جامعه روستايي، برق مصرف مي نمايد. در اين ميان بيشترين سهم از انرژي مصرفي در جامعه روستايي جهت ابتدايي ترين نياز جامعه روستايي (تامين روشنايي ) به كار مي رود. براساس شواهد موجوددر زمينه شيوه بهره گيري از انرژي و حوادث به وجود آمده در چند سال گذشته، جامعه روستايي در مصرف بهينه صورت هاي جديد انرژي فسيلي نيازمند آموزش ومهارتي است كه از اين طريق ضايعات مصرف را به حداقل و ايمني را به حداكثر برساند. اين سمينارها و مشابه آن هر روز به گونه اي در كشور برگزار مي گردد و اي كاش كه اثرات آنها در سازندگي كشور و بالابردن سطح زندگي روستاها كمتر از آنچه كه در محتواي آنها مطرح مي شود، نباشد. ماندانا دانش عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي ايران