Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800229-51465S7

Date of Document: 2001-05-19

بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار در جهان گروه اجتماعي: خانواده هايي كه زنان سرپرسرستي آنان را برعهده دارند كوچكتر از خانواده هاي به سرپرستي مردان است و اين شايد به دليل آن باشد كه بسياري از خانواده هاي به سرپرستي زنان دربرگيرنده فقط يك نفر است. مطالعات بهداشتي و جمعيت شناختي سازمان ملل حاكي است: آمريكاي لاتين و برخي از كشورهاي واقع در منطقه زير صحراي آفريقا شاهد كمترين تفاوتها در زمينه تعيين جنسيت سرپرست خانواده، براساس اندازه خانواده، است (به طور ميانگين سرپرستي خانواده پنج نفره با مردان و چهار نفره با زنان ). براساس اين مطالعه، اين تفاوتها در برخي كشورهاي شمال آفريقا و آسياي غربي مشهودتر است (به طور ميانگين سرپرستي خانواده شش نفره با مردان و چهار نفره با زنان ). همچنين بررسيهاي انجام شده (در سه كشور از چهار كشور ) واقع در آسياي غربي و شمال آفريقا، نشان مي دهد: بالغ بر 80 درصد زنان خودسرپرست جدا از همسر خود زندگي مي كنند، يا طلاق گرفته و يا بيوه هستند. در حالي كه شمار زنان جدا شده، طلاق گرفته و يا بيوه شده در منطقه زير صحراي آفريقا كه سرپرستي خانواده را برعهده دارند، كمتراست (در چهار كشوري كه مورد بررسي قرار گرفته اند بين 44 تا 72 درصد برآورد شده است ). بررسيها در كل، نشان از آن دارد كه زنان خود سرپرست جدا شده، طلاق گرفته و يا بيوه شده در قياس با زناني كه هنوز متاهل هستند و يا كساني كه از همسر سابق خود پول دريافت مي كنند، از محروميت اقتصادي در رنجند. داده هاي محدود موجود از يك روند صعودي اندك در شمار زنان خودسرپرست در برخي كشورهاي منطقه پايين صحراي آفريقا كه از سوي مطالعات بهداشتي و جمعيت شناختي سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفته اند، حكايت دارد. بنابراين گزارش، در هشت كشور، درصد زنان خودسرپرست افزايش يافته، در يك كشور اندكي كاهش يافته و در سه كشور ديگر ثابت باقي مانده است. در پنج كشور از شش كشور آمريكاي لاتين كه داده هايي در مورد آنان موجود است، درصد زنان خودسرپرست افزايش يافته است. داده هادر مورد ساير كشورها پراكنده و فاقد هرگونه روندي شفاف و مشخص است. خانواده هايي كه سرپرستي آنان با زنان است اغلب به عنوان محكي براي ارزيابي ميزان عموميت داشتن خانواده هاي بويژه آسيبپذير در برابر فقر، در مد نظر قرار مي گيرند. اين فرضيه ممكن است هميشه معتبر نباشد: يك خانواده به سرپرستي زن مي تواند دربرگيرنده فقط يك زن باشد كه به تنهايي زندگي مي كند، مي تواند يك مادر با فرزنداني باشد كه از سوي شريك زندگيش حمايت مالي كافي مي شود و بالاخره مي تواند دربرگيرنده يك مادر تنها باشد كه فقط مسئول اين نوع از خانواده است، يا انواع ديگري ازاين قبيل خانواده ها كه جاي بررسي و افزون تحقيق دارد براين، آسيبپذيري نسبي زنان و افرادي كه به دلايل اقتصادي به آنان متكي اند با اين عوامل مرتبط است: محروميت نسبي كه زنان در دستيابي به منابع اجتماعي با آن روبه رو هستند و امتياز نسبي كه زنان ممكن است درصورت دستيابي به حمايت درون فاميلي از آن بهره مند شوند.