Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800225-51439S3

Date of Document: 2001-05-15

روز فردوسي روز 25 ارديبهشت ماه روز فردوسي نامگذاري شده است كه اين تصميم در جاي خود بسيار به جا و پسنديده است و در لزوم آن جاي شك وترديدي نيست. اما تجربه نه چندان خوشايندي كه ما از اين نام گذاري ها داريم، نشان مي دهد كه با نام گذاري روزي به نام فردوسي، سعدي، حافظ و روزي به نام زن، مادر ضرورت توجه و تكليف پرداختن بدان ها را ادا شده، مي شماريم و راهكارهاي درونه كردن و نهادي ساختن اين توجه را نمي جوييم، به گونه اي كه به برگزاري بزرگداشتي با حضور برخي از شاهنامه شناسان و درج چند خبر در نشريات و انتشار چند مقاله اي تخصصي غير همه فهم، بسنده مي كنيم. بدين ترتيب آن روز را از نامي كه بدان نهاده ايم، تهي مي كنيم و با اين بيگانه گرداني و آشنايي زدايي وظيفه واقعي مان را ادا و اجرا شده مي پنداريم و نمي پرسيم تا چه اندازه براي مردمي كردن شاهنامه، اين شاهكار جهاني فردوسي كوشيده ايم و چه راهكارهايي را براي نهادينه كردن پيام هاي انساني فردوسي در فرهنگ و جامعه ايراني جسته و واكاويده ايم. شاهنامه طولاني ترين و بزرگ ترين اثر حماسي جهان است. گره گاه اسطوره، افسانه، تاريخ، فولكلور كه با زباني حماسي و در ژانر حماسه در يك هزاره پيش سروده شده است. پيام اصلي و غايي شاهنامه خردگرايي، عقل، محوري، كنش مندي ست، همان خردگرايي و كنش محوري كه از مولفه هاي مدرنيسم است و جامعه ما به نمونه اصيل و ناب و ايراني آن براي درك و دريافت عقل عملي و به كارگيري آن در تصميم هاي فردي و جمعي، سخت نيازمند است. پس بيائيم به جاي نام گذاري صرف و در خود بسنده، روح ضرورت و ذات نياز به اين نام گذاري و بزرگداشت را يافتن راهكارهاي مردمي كردن و همگاني كردن شاهنامه خواني و نهادينه كردن و تعميق پيام هاي شاهنامه فردوسي، زنده كنيم. * مهري بهفر