Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800223-51426S6

Date of Document: 2001-05-13

يادداشت اقتصادي اقتصاد ايران، مداواي زودگذر قطعي يا آرام سازي اكبر تركان، وزير راه و ترابري و دفاع دولت قبلي است و در دولت فعلي نيز رياست بزرگترين سازمان صنعتي كشور را بر عهده دارد. بنابراين، سخنان و داوري او درباره روندها و كاركردهاي اقتصاد سياسي ايران در نزد كارشناسان اقتصادي و ناظران آگاه سياسي معتبر وي است كه در جمع مديران صنعتي كشور سخن مي گفت خرسندي خود را از ديدگاه و اقدام دولت در تخصيص مازاد درآمد نفتي با شجاعت بيان كرد. بررسي رفتار دولت در عرصه اقتصاد مويد اين است كه بيشتر به فكر درمان قطعي بيماري اقتصاد كشور است و از هر اقدامي كه شايد در كوتاه مدت به آرام سازي تنش ها و التهابهاي اقتصادي منجر مي شود تا حد ممكن خودداري كرده است. مردم ايران چشمهايي باز و گوشهايي تيز دارند و رفتارها و گفتارهاي غير واقعي و فريبنده را از رفتار و گفتار واقعي و دلسوزانه تشخيص مي دهند. مردم ايران نيك مي دانند كه دولت در عرصه اقتصادي بيشترين نيروي خود را براي روشن كردن ميدان بازي مي كند. تنها با روشن شدن رفتار بازيكنان در اين ميدان است كه مشخص مي شود، رفتارها و گفتارهاي برخي از بازيكنان در دهه هاي گذشته به انحراف اقتصاد از مسير پيشرفت واقعي منجر شده است. دولت مي توانست با مازاد درآمد نفتي مصرف گرايي را دامن زده و با هزينه كردن اين درآمد به ايجاد شغل هاي غير پايدار اقدام كند تا از نيش ها و كنايه ها دور بماند. كارشناسان اقتصادي معتقدند تداوم اقدامهاي دولت براي شفاف سازي اقتصاد مي تواند به بهبود پايدار وضعيت معيشتي مردم منجر شود. مردم ايران زمين تجربه اقدامهاي مقطعي و برپايه احساس و هيجان در اقتصاد را در ذهن دارند و نيك مي دانند كه بهبود وضعيت معيشتي جامعه ايراني در گرو جهت گيري عقلاني و بر پايه ديدگاههاي كارشناسانه است. گروه اقتصادي