Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800220-51405S3

Date of Document: 2001-05-10

روي پيشخوان كتابفروشي ها هم نشيني رنگها ( ) 4 برخي از آثار منتشر شده در حوزه نشر در چند سال گذشته آدمي را به پيشرفتهاي تكنيكي در حوزه نشر و چاپ اميدوار مي سازد و از اينكه برخي ناشران و فن آوران حوزه چاپ و نشر توانسته اند خود را با معيارها و استانداردهاي جهاني منطبق سازند، شادمان مجموعه مي كند چهارجلدي همنشيني رنگها كه جلد 4 آن به تازگي و از سوي نشر كارنگ روانه بازار نشر شده است ازجمله اين آثار است. در اين اثر مشكل بزرگي كه ذهن آدمي در رنگ سازي دارد و آن عدم تشخيص دقيق طيفهاي مختلف يك رنگ است برطرف شده است. مولفان اين اثر با معرفي هرطيف از رنگ (تا 20 طيف ) و نيز رعايت دقيق آن در چاپ رنگي توانسته اند اين مشكل ذهني را برطرف سازند. مولفان كوشيده اند تمامي تركيبهاي رنگي متصور از دو، سه يا چهار رنگ را در پيش چشم اهل فن و علاقه مندان مبتدي و حرفه اي بنهند. اطلس رنگي كامل از 151 گونه علف هرز مزارع چغندر قند ترجمه و تاليف: مهندس علي رضايي /نژاد ناشر: نشر كارنگ، چاپ /اول 1380 قطع /رقعي روكش جلد /چرمي قيمت 6500 تومان 360 صفحه. تاكنون درباره گياهان هرز اثري جامع كه بتواند با تصاوير دقيق و رنگي به توضيح اطلاعات مورد نياز متخصصان مدد برساند، منتشر نشده است. كتاب حاضر با توجه به تصاوير كامل گياه و مختصات داده شده، امكان شناسايي كامل گياه در هر مرحله از رشد براي كارشناسان و نيز علاقه مندان و كشاورزان غيرمتخصص را نيز به خوبي فراهم كرده است. نحوه تدوين و شيرازه بندي و صحافي اثر نيز به گونه اي طراحي و اجرا شده كه همانند كتابي همراه و هميشگي مي تواند افراد را در صحنه مزرعه به كار آيد، بدون آنكه بر كيفيت و استحكام آن لطمه اي وارد شود. بابل شهربهار نارنج گروه /مولفان ناشر: نشر چشمه چاپ اول /زمستان 1379 قطع وزيري گالينگور با صفحه /روكش 820به همراه تصاوير رنگي در چند سال گذشته رغبت و علاقه مندي فراواني به تحقيق و پژوهشهاي جزيي نگرانه در حوزه هاي مختلف تاريخي و جغرافياي ايران مشاهده شده است، اگر چه بخشي از نيات مولفان اين گونه آثار را به احساسات قوم گرايانه نسبت دهيم (چرا كه عمده مولفان و نويسندگان اين گونه آثار و حتي ناشران آن، در همان منطقه تولد و پرورش يافته اند )، اما نتيجه اي كه از اين گونه آثار به دست مي آيد، كمك به شناخت دقيق آن منطقه و در نهايت مددرساني به نگارش تاريخ جغرافياي عمومي ايران است كه متاسفانه هنوز طرح جامع و مانعي براي آن وجود ندارد. كتاب بابل شهر بهار نارنج حاصل كاري تحقيقي است در علم جغرافيا ي مكاني كه در آن دو ويژگي مطالعه واحدهاي مكاني با همه خصيصه ها و مقايسه ناهماهنگي هاي موجود بين اين مكانها مستتر است. در اين اثر بابل به عنوان يك واحد مكاني مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات مورد نياز اين كار تحقيقي از طريق مراجعه به منابع كتابخانه اي، ادارات و سازمانهاي ذي ربط و همچنين تحقيقات ميداني گردآوري شده است. در مرحله گردآوري اطلاعات اين كار همكاري تعداد زيادي از دانشجويان گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران نيز گره گشا بود. خواننده در اين اثر با موقعيت (طول و عرض جغرافيايي وجهت فاصله و ارتباط ) و مشخصات طبيعي (آب و هوا، فيزيوگرافي، منابع طبيعي و زندگي جانوري ) و مشخصات فرهنگي (جمعيت تكنولوژي و سازمانهاي اجتماعي - اقتصادي ) آشنا مي شود. در اين كتاب سعي شده كاري نمونه در طرح بزرگ مجموعه مازندران شناسي تهيه شود. تحقيقات كتاب به همراه كتابشناسي تفضيلي كه مي تواند راهنماي موثري براي تمامي علاقه مندان به مازندران شناسي باشد. گفتن يا نگفتن (مجموعه گفت وگوهاي سياسي دكتر صادق زيباكلام ) به اهتمام: دكتر صادق /زيباكلام ناشر: انتشارات /روزنه چاپ 215 /اول 1379 صفحه /رقعي 995 تومان. زيباكلام در اين كتاب پيش از مقدمه خود خاطره اي را از يكي از دانشجويانش به نام افضل نقل مي كند كه از دو پا فلج بود و چند ماه به دنبال كار، اما در نهايت از يكي از همدوره اي هاي وي مي شنود كه افضل در امتحان مميزي وزارت دارايي قبول شده و حالا هم به عنوان كمك مميز در دارايي تبريز مشغول به كار شده وي است پس از شنيدن اين خبر مي نويسد: من كاري به مسايل سياسي ا ندارم، ما جامعه اي كه افضل آن كه از باهوش ترين دانشجويان علوم سياسي بود، برود و كمك مميز دارايي تبريز اولويتهايش شود، را گم كرده است. جامعه اي كه بهترين، بهترينهايش را و نخبه ترين استعدادهايش را بعداز آنكه از ميان يك ميليون و چند صدهزار نفر انتخاب مي كند و او را پنج، شش سال تربيت مي كند و سپس رهايش مي كند كه برود كمك مميز دارايي شود، چگونه مي خواهد ژاپن، آلمان فرانسه، و ايتاليا؟ شود... و در نهايت افضل در جاده ميان مراغه و بناب به دست راننده اي خوش انصاف! كه پس از كوبيدن به وي پا بر پدال گاز كشته مي فشارد، مي شود. پس از اين مقدمه مجموعه گفت وگوي 13 زيباكلام در نشريات كه از سال 77 به بعد انجام شده آمده گفت وگوها است پيرامون آثار نوشتاري زيباكلام و نيز مسائل سياسي - فرهنگي مبتلا به جامعه است. خردورزي و دين باوري نوشته: احمد حسين شريفي و حسن /يوسفيان موسسه فرهنگي دانش و انديشه /معاصر 3000 /نسخه چاپ 590 /اول 79 تومان. كار عقل كمك به انسان درپيمودن صراط مستقيم و شاهراه هدايت و سعادت است. اما عقل به تنهايي نمي تواند آدمي را به سر منزل مقصود برساند. يكي از بزرگ ترين خدمات عارفان، فيلسوفان و حكيمان مسلمان نيز انگشت نهادن بر محدوديت ها و ناتواني هاي عقل بوده است. در اين تحقيق بر خردورزي و دين باوري تاكيد شده است. برنامه نويسي Basic Q مولف: مهندس غلامرضا /محمودي فر ناشر: موسسه فرهنگي هنري ديباگران /تهران چاپ 5000 /اول 79 /نسخه 1850 تومان. آشنايي با QBasicزبان و محيط آن، استفاده از توابع كتابخانه اي و امكانات QBasicبرنامه نويسي، مقدماتي و پيشرفته با QBasicاستفاده، از فايل هاي داده ها و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي با و QBasic... از مطالب اين كتاب است. قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي مولفان: دكتر نوح شهرآيين، دكتر رضا /پوررحيم موسسه فرهنگي هنري ديباگران /تهران 3000 /نسخه 1720 تومان. كتاب حاضر مجموعه اي از سوالات آزمون هاي سالهاي گذشته دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي و تربيت مدرس است كه در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول تحت عنوان قارچ شناسي و بخش دوم شامل بيماريهاي گياهي است. معادلات ديفرانسيل مولفان: حسن شادكام انور، كامبيز /يوسفي زيرنظر دكتر علي اكبر عالم زاده در اين كتاب پرسش هاي چهار گزينه اي آزمون هاي كارشناسي ارشد در گروههاي فني و مهندسي، كشاورزي و علوم پايه آمده است. با در در صدف ناصر /زراعتي ناشر: انتشارات نيلوفر چاپ /اول 1379 قطع /رقعي قيمت 700 تومان 133 صفحه كتاب مجموعه اي از يادداشتهاي نويسنده است كه در فضايي عاطفي نوشته شده است و البته خواندني و به ياد ماندني است. در بخشي از اين كتاب مي خوانيم كتابخانه ام پر است از انواع صدفها و گوش ماهي ها... پس از گذشت 20 سال از آن ايام هنوز هم گاهي خمير نان را ميان انگشتانم ورز مي دهم و با آن مجسمه مي سازم. گاه مي انديشم آيا غايت و هدف اصلي زندگي، بازي؟ نيست بازي هرچه زيباتر و ظريف تر، زندگي با معناتر و قشنگ تر. هفت سفر سندباد بحري سروده: ميرزا ابوالفتح خان دهقان /ساماني ويرايش و پژوهش: احمد رحيم خاني /ساماني انتشارات سامان /دانش چاپ اول، / 79 5000 /نسخه 1600 تومان. اين كتاب در اصل شكل منظوم افسانه هاي هزار و يك شب است. اثري با 52 هزار بيت كه از نظر ارزش داستانسرايي و نيز از نظر كميت قابل توجه است. شيرين تر از شكر سروده: دهقان /ساماني ويرايش، پژوهش و گزينش، احمد رحيم /خاني ساماني انتشارات: سامان /دانش 3000 /نسخه چاپ اول / 79 1600 تومان. اين كتاب گزينه اي از اشعار دهقان ساماني است و در پنج فصل عمده تقسيم شده است. فصل نخست شرح حال نسبتا جامعي از دهقان ساماني عرضه كرده است. فصل هاي دوم تا پنجم نيز به ترتيب اختصاص به گزيده هاي شكرستان، هزاردستان، داوود نامه و تصحيح ده نوحه و مرثيه از اين شاعر دارد. چهار كتاب شيلاتي مديريت اطلاعات علمي و روابط بين الملل موسسه تحقيقات شيلات ايران، چهار كتاب منتشر كرده است كه مشخصات آنها در پي مي آيد: * اكولوژي درياي /خزر مترجم: ابوالقاسم /شريعتي 1000 /نسخه 1200 تومان. * روش هاي تعيين سن /آبزيان ترجمه و تاليف: فرخ پرافكنده /حقيقي چاپ 1000 /اول 79 /نسخه 250 تومان. * باكتري ها، جلبك ها، قارچ ها و بي مهرگان آب /شيرين تاليف: عباس اسماعيلي /ساري چاپ 1000 /اول 79 /نسخه تومان. 2200 * مباني مديريت كيفي آب در /آبزي پروري تاليف: عباس اسماعيلي /ساري چاپ 1000 /اول 79 /نسخه 1200 تومان.