Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800218-51382S1

Date of Document: 2001-05-08

پيام مديريت اسرار سرپرستي موفق از نگاه سرپرست سرپرستي يكي از زمينه هاي جالب و شوق انگيز در مديريت است. يادگيري مهارتها و فنون مورداستفاده براي سرپرست، نيروي كار و شركتي كه در استخدام آن هستند، حياتي است. سرپرستان، كه به واقع رهبر هم هستند، به نگرش مثبت به اهداف، ترغيب ديگران براي انجام دادن كاروبهبود امور ازطريق تغيير و تحول نياز دارند. در نوشته حاضرچند اصل براي سرپرستي ارائه مي شود كه به مثابه يك فرضيه تلقي مي گردد. اگر به آنچه پيشنهاد مي شود به خوبي عمل كنيد، بنياني استوار، براي تثبيت جايگاه خود به مثابه يك سرپرست موفق پي مي ريزيد. آنچه در پي مي آيد برگرفته از تجارب سرپرستي شروود. اي. آفهلدرباخ سرپرست، تعمير و نگهداري در شركت توليدي ركسام است. شان و حرمت همه كاركنان را نگهداريد مديريت، انجام دادن كار به وسيله ديگران است. سرپرستي اثرگذار كاركنان از طريق كمك به آنان براي يادگيري مهارتهاي لازم به منظور انجام دادن كار مطابق با استانداردهاي بالا امكان پذير است. اگر اين كار صورت گيرد، كاركنان به جرات، حفظ حرمت خود و كسبشان مي رسند. پاداش به كار خوب و منضبط بودن در عدم پذيرش كار زير استاندارد به، عزت نفس كاركنان مي افزايد و وجهه سرپرستي را بالا مي برد. ثبات عاطفي داشته باشيد و به كاركنان معني و مفهوم رخدادها را بيان كنيد. زيرا، آنان مهم شمرده شدن ارزشمندي را حايزاهميت مي دانند. نمونه هايي را مشخص سازيد تا كاركنان از آنها پيروي كنند شما به عنوان يك سرپرست بايد وفاداري خود را كه از اعمالتان برمي آيد، محقق سازيد. تلاش كنيد به كاركنان نشان دهيد، آنچه سفارش مي كنيد و به پند مي دهيد، راسا براي به ثمر رسيدن آنها فعاليت مي كنيد. اين چيزي است كه مورد نظر است. كاركنان تحت سرپرستي شما سرمشقها ونمونه هايي را كه براي انجام دادن كارها ارائه داده ايد پي خواهند گرفت، پس خودتان هم پيشگام حركت باشيد. به اهدافي كه تدوين شده است، نگرش مثبت داشته باشيد. براي سرعت گرفتن كارها و نشان دادن خلاقيت از خطرپذيري (ريسك ) نهراسيد. كاركنان را در محور فعاليتهايتان در نظر داشته باشيد، پيوسته تلاش كنيد با آنان ارتباط برقرار كرده و به مسايل پيش آمده رسيدگي برقراري كنيد ارتباط را به زمان بروز مشكل موكول نكنيد. مسئوليت انجام دادن كارها را به عهده بگيريد، اهداف را تنظيم كنيد، موانع را برداريد و مشوقهايي تدارك ببينيد. در استفاده از اين ابزارها ثابت قدم باشيد و نشان دهيد كه نمونه ها و روش كارها مناسب و اثرگذاري را فراهم مي آوريد. مربي فعال و خستگي ناپذيري باشيد بالاترين استاندارد صداقت و يكپارچگي و درستكاري را به وجود آوريد. مي توانيد از خطاهاي كاركنان چشم پوشي كنيد و پوزش آنان را بپذيريد. در اين صورت، بهتر است فقط مورد خطا را در نظر داشته باشيد و به مسايل ديگر اشاره اي نكنيد. احترام، سبب ارتقاي اعتبار مي شود، هيچ وقت از اين كار غافل نشويد. درستكاري و احترام پيش نياز جرات و عزت نفس است. خودتان رابراي كسب توان فوق العاده در اين باره آماده سازيد. وحدت و افتخار گروهي بيافرينيد هدف اساسي، شكل دادن يك گروه اثربخش است. كريس آرگريس در سازمان كتاب و نوآوري گروه اثربخش را به ترتيب زير توصيف مي كند: - 1 همياري دردرون گروهها حالت افزايشي دارد. - 2 گروه به مثل يك واحد منسجم عمل مي كند. - 3 تصميمات با توافق اعضاي گروه گرفته مي شود. - 4 تعهد انجام دادن تصميمات گروهي بيشتر و مستحكم تر است. - 5 گروه به طور پيوسته به ارزشيابي كاركردها مي پردازد. - 6 گروه از اهداف تصوير روشني دارد. - 7 در گروه مشكلات با حوصله و دقت بيشتري بررسي و حل مي شود. - 8 در گروه راه حلهاي متعددي براي حل مسائل انديشيده شده و پيشنهاد مي شود. - 9 رهبر گروه تلاش مي كند با برقراري ارتباط با افراد گروه بالاترين كيفيت كار گروهي را به وجود آورد. - 10 در گروه احساسات و عواطف افراد با گشاده رويي پذيرفته مي شود. سرپرستان در موقعيتهاي بسياري در تقويت كاركنان با مشكلات متعددي مواجه مي شوند. با وجود اين آن گاه كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه مي بينند و اطلاعات و ابزارهاي لازم دريافت مي كنند، كاركنان را به راحتي به تلاش وادار مي سازند. عدم اجراي كنترل شديد و با در اختيار گذاشتن منابع مورد نياز براي انجام دادن وظايف، مسئوليت به سامان رساندن فعاليتها را به كاركنان تفويض مي كند. به كاركنان نشان دهيد كه به صداقت آنان باور داريد. براي كاركنان اطمينان ايجاد كنيد اطمينان نقش بنيادي دارد، به ويژه امروز كه به مديريت گروهي تاكيد ورزيده مي شود. همچنين، اطمينان از پايه هاي ايجاد روابط عالي و دوستي پايدار است. زماني كه افراد به يكديگر اطمينان و اعتماد دارند، همه كارها منظم و بسيار مطلوب انجام مي پذيرد. به هر روي، اطمينان به يكديگر خودبه خودي عايد نمي شود و بايد به صورت عمدي و قصدي حاصل آيد. برخي ويژگيها كه سبب پديدآيي زودهنگام اطمينان مي شود، عبارت اند از: - 1 به قول خود عمل كنيد; برآوردن قولها اطمينان را مي نماياند. - 2 اگر گفتن حقيقت برايتان بسيار دردناك و دشوار يا ناخوشايند است، به حتم آن را بگوييد. - 3 زماني كه خطايي مرتكب مي شويد به زودي عذرخواهي كنيد. - 4 با اشتياق به همكاران خود ياري كنيد. - 5 تلاش كنيد احساسات ديگران را درك كنيد. - 6 با همه دوست و مهربان باشيد. - 7 پي آمد تصميمات خود را از نگاه كاركنان ببينيد. كساني كه ذاتا علاقه به ديگران دارند يا اجتماعي هستند، اشتياق زيادي به برقراري ارتباط با ديگران دارند و معمولا داراي بيشترين سهم در ايجاد اطمينان در روابط متقابل هستند. پيش از آنكه سرپرستان كاركنان را به حل مشكل ترغيب كنند، آنان پيش تر از وجود مشكل اطلاع يافته و براي رفع آن راه حلهايي را هم بنابر انديشيده اند اين، سرپرستان بايد كاركنان را در بهبود و اصلاح روشهاي پيشنهادي براي حل مسائل ياري كنند. مجموعه منابع يك گروه بيش از منابعي است كه يك شخص صاحب آن است. محرم آقازاده