Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800216-51361S1

Date of Document: 2001-05-06

حميد محبي رئيس بنياد سينمايي فارابي: سينما، نياز به هدايت ندارد * بايد يك تفاهم ملي بين سينماگران و سياستگذاران به وجود آيد تا مساله نظارت به حداقل برسد و تناقضي بين اثر هنري و ضوابط به وجود نيايد شرايط سياسي و فرهنگي كشور به گونه اي است كه سينما نياز به هدايت با تعريف گذشته ندارد، چون هنرمندان كساني نيستند كه هدايت شوند، بلكه انتظار هدايت از آنها مي رود. حميد محبي رئيس، بنياد سينمايي فارابي با بيان اين مطلب درباره اين كه چقدر سينماي ايران نيازمند هدايت از سوي معاونت سينمايي است، افزود: آن چه وظيفه دولت و سازمان هاي اجرايي است فراهم كردن بستر رشد و نمو استعدادهاي فرهنگي - هنري است. وي درباره اين كه نظارت در سينماي ايران چگونه باشد، گفت: نظارت حوزه اي است كه خيلي در آن نظري ندارم، آن چه قابل بحث است، اين است كه خود هنرمندان متوجه آن چه كه بايد به شكل هنجار در جامعه مطرح شود باشند و اگر در تضاد با اين هنجارها هستند به مشكلات مطرح كردن آن واقف باشند. رئيس بنياد سينمايي فارابي ادامه داد: بايد يك تفاهم ملي بين سينماگران و سياستگذاران به وجود آيد تا مساله نظارت به حداقل برسد و تناقضي بين اثر هنري و ضوابط بوجود نيايد. وي، در پاسخ به اين كه معتقد به كاهش نظارت از سوي سياستگذاران سينمايي است; گفت: بله، اگر اين كاهش نظارت اتفاق بيافتد، بسيار مبارك خواهد بود و راه رسيدن به ميثاق اجتماعي را فراهم خواهد كرد. محبي درباره نقش روشنفكران و فلاسفه هنري در هدايت سينماي ايران گفت: نظرم اين است كه در كل توليد هنر كشور نقش فلاسفه و روشنفكران ايران كم است و معتقدم ما نياز بيشتري به هنرمندان متفكر و روشنفكر داريم; كساني كه تنها ارتباط حسي شان با جهان بيرون نباشد و انديشه هم همراهشان باشد. رئيس بنياد سينمايي فارابي با اشاره به اين كه سينماگران روشنفكر و روشنفكران سينماگر در اين حوزه فر هنگي وجود ندارد، افزود: با وجود طولاني نبودن سابقه پديده فكري هنري سينما در ايران، ما درباره فلاسفه و روشنفكران در اين زمينه دچار فقر هستيم و نياز داريم چه به شكل مكمل فكري براي سينماي ايران و چه به شكل منتقد، فلاسفه و روشنفكراني براي سينماي ايران داشته باشيم. وي درباره بخش نقد سينماي ايران گفت: در بخش نقد سينما بسيار دچار سطحي نگري هستيم، منتقدان ما در سطح ژورناليستي هستند و به غير از چند تن كه با ساختمان فكري نسبت به سينما نظر مي دهند، بقيه تنها جوي را ايجاد مي كنند كه مطمئن نيستيم جو سازنده اي براي سينماي ايران باشد. محبي در پاسخ اين پرسش كه چه نظري درباره سياست هاي معاونت سينمايي؟ دارد گفت: معاونت سينمايي مديريتي است كه موضوع كارش را در درجه اول شناخته است و براساس آن دست به نوآوري هاي لازم زده است. محبي درباره اين كه آيا به نظر وي معاونت سينمايي سياست هدفمندي را در سه سال گذشته دنبال كرده است، اظهار كرد: مجموعه گفت وگوهاي مطبوعاتي و حتي گفت وگوهاي شخصي نشان از انسجام فكري معاونت سينمايي دارد كه در غير آن راهبري سينما عملي نبوده است. وي درباره اين كه آيا سياست گسترده نگري و آينده نگري در سينماي ايران از سوي معاونت سينمايي دنبال شده است، چنين پاسخ داد: اين از نوآوري هاي معاونت سينمايي بوده است كه آينده اي را براي سينما متصور باشد، همين كه سينماي ايران را در چند سال گذشته با رويدادهاي اجتماعي و سياسي پيوند داده ايم، نشان از اين تفكر گسترده نگري دارد; و با برنامه هاي دفترچه سياستگذاري پنج ساله دوم اين چشم انداز را دنبال مي كنيم. محبي درباره اين كه چه انتقادهايي در اين چند سال گذشته نسبت به سياست هاي معاونت سينمايي وارد است، گفت: معتقدم در طرح مسائلي چون قانون سينما و سازمان سينمايي كشور بايد با مطالعه بسيار بيشتري كار شود تا حتي به مرحله طرح برسد و تا زماني كه مسائل آن به شكل دقيق مطرح نشود مشكلاتي را در روند مديريت سينماي كشور ايجاد خواهد كرد. رئيس بنياد سينمايي فارابي در پاسخ اين پرسش كه مديران فرهنگي كه خود توليدكننده آثار فرهنگي هستند مي توانند موفق عمل كنند، گفت: مديريت، يك توانمندي است كه سيف الله داد اين توانايي را داشته است. وي درباره اين كه وقتي يك توليدكننده موفق محصولات فرهنگي به خاطر مديريت از توليد كنار بكشد، چه اشكالاتي ؟ دارد گفت: ميزان تاثيرگذاري مهم است، اگر مديريت يك فرد تاثير بيشتري دارد به آن بپردازد و اگر مديريت كارگردان و يا توليدكننده محصول فرهنگي بهتر است آن را دنبال كند، به هرحال توانمندي هنري يك مدير مي تواند در شناخت كاري كه انجام مي دهد، مفيد باشد. محبي درباره نقش بنياد فارابي در حوزه معاونت سينمايي گفت: آنچه كه وجود دارد و يك شعار نيست وجود يك همدلي و همزباني بين مديران امور سينمايي است; البته ممكن است اختلاف نظر در شيوه هاي اجرايي باشد، اما وحدت نظر نسبت به شرايط سينماي كشور وجود دارد; بنياد سينمايي فارابي ارتباطش با ساير مديران امور سينمايي در حد اجراي سياست هاي معاونت سينمايي يا هيات امناي آن بوده است و ارتباط ديگري با ساير قسمت ها نداشته است. موقعيت بنياد سينمايي فارابي با ساير مديران متفاوت است و براساس يك تفاهم بامعاونت سينمايي شكل گرفته است و در زمان هاي لازم مشورت هاي لازم راانجام داده است. رئيس بنياد فارابي درباره اين كه راي و نظر نهايي در كارهاي اجرايي اين بنياد ومعاونت سينمايي چگونه بوده است، گفت: در هر مساله اي كه نياز به مشورت بوده است، اين مشورت انجام شده است و هميشه حرف معاونت نبوده است، به طوري كه درباره مسئوليت اجرايي جشنواره فجر مسائل زيادي بوده است كه آقاي داد نظر ما را پذيرفته است. محبي درباره اين كه چقدر به عنوان يك مدير فرهنگي در جهت رسيدن به آرمان هاي سينماي ايران كوشيده است، گفت: پذيرفتن واقعيت ها، حداقل كمكي كه به مديريت مي كند اين است كه چقدر با ظرفيت آرماني فرهنگي كشور فاصله داريم و تمام تلاشمان را انجام مي دهيم كه اين ظرفيت را افزايش دهيم. بنياد سينمايي فارابي تا زماني كه ساختار مديريت كشور تغيير نكرده داراي است، جايگاه ويژه اي است كه در دو سال گذشته نيز سعي كرده ايم بحران مديريتي را كه پيش از رويداد دوم خرداد در فارابي حاكم بود سامان دهد و شاخص هايي را كه براي تشخيص محصول فرهنگي نياز است، دوباره تعريف كند. فاصله تا آرمان ها اين فشار را دائما بر مديران ايجاد مي كند كه در كارشان تجديدنظر كنند و به دنبال پتانسيل هاي جديد باشند. وي افزود: تحقيق در حوزه تجهيزات سينما ازجمله فعاليت هاي ما بوده است كه در نتيجه تحقيقاتمان ظرف چند ماه آينده به شكل شفاف و روشن در عرصه سينماي ايران نشان داده مي شود. رييس بنياد سينمايي فارابي درباره اين كه سامان دهي در بنياد به چه شكل بوده؟ است گفت: سعي كرديم معيار منصفانه تري را در توزيع منابع مالي به سازندگان فيلم به وجود آوريم و با ايجاد شورايي كه خانه سينمانيز در آن سهيم است در اين توزيع منصفانه كوشيده ايم. همچنين سعي كرده ايم استعدادهاي تازه اي را در زمينه سينما ايجاد كنيم و اين كار را با تشكيل همايش ها و دوره هاي آموزش كوتاه مدت آغاز كرده ايم. وي افزود: فعال كردن بخش خصوصي در بخش بين المللي از ديگر كارهاي بنياد فارابي بوده است و رونق بازار فيلم از ديگر فعاليت هاست و در زمينه توليد هم سعي كرده ايم در بنياد فارابي زمينه هاي آن را افزايش دهيم. رييس بنياد سينمايي فارابي درباره پيشنهاد واگذاري بخشي از تصدي هاي اين بنياد به خانه سينما گفت: بحث واگذاري تصدي به بخش خصوصي يك قضيه است و فعاليت كردن خانه سينما بحث ديگري اگر است، قرار باشد خانه سينما تصدي بخشي از كارهاي ما را بر عهده گيرد، هيچ ارتقايي ايجاد نمي شود و يك انحصار تازه است. وي افزود: در برنامه هاي بنياد سينمايي فارابي واگذاري بخشي از فعاليت هايش به بخش خصوصي وجود دارد كه واگذاري بخشي از برنامه هاي جشنواره و كمك به بخش خصوصي در تجهيزات سينما ازجمله اين كارهاست كه سعي شده است انحصار را از بين ببرد، اما اين كه بنياد فارابي هيچ نقشي نداشته باشد و يك سازمان ديگر انحصار را در اختيار بگيرد; به نظر درست نمي آيد. محبي ادامه داد: مطمئن نيستم ساختار صنفي خانه سينما براي به عهده گرفتن اين نقش ها مناسب باشد و به هر حال در زماني كه رقابت نباشد، شائبه انحصار لطمه هايي به دنبال دارد. وي درباره اين كه آيا توازن لازم ارتباطي بين خانه سينما و بنياد سينمايي فارابي برقرار شده است، گفت: بحث خانه سينما با ساير مراكز هنري متفاوت خانه است، سينما يك اتحاديه صنفي است كه بايد نقش گسترده تري در همه حوزه هاي سينما داشته باشد، در بنياد فارابي تا زماني كه به عنوان مدير هستم، تلاش خواهم كرد خانه سينما موثرتر و فعال تر عمل كند. رئيس بنياد سينمايي فارابي در پايان گفت: توازن به معناي همكاري و همراهي را با خانه سينما داريم و اين همكاري در عضويت شوراهاي فارابي است، همچنين اگر مشكلي در خانه سينماباشد رسيدگي مي كنيم و اگر از سوي آنها توصيه هاي كارشناسانه اي ارائه مي شود بررسي مي كنيم و در نهايت فعاليت هايي را كه خانه سينما نيازمند حمايت مالي است، محملش را فراهم مي كنيم.