Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800216-51359S5

Date of Document: 2001-05-06

توسط اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي ستاد پاسخگويي به پرسش هاي استان تهران ثبت نام دانش آموزان تشكيل شد گروه علمي فرهنگي: اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران با تشكيل ستادهاي ثبت نام در همه مناطق اين استان، امكان پاسخگويي به پرسش هاي دانش آموزان وخانواده هاي آنان را فراهم مي كند. به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران، شيوه نامه تشكيل ستادهاي يادشده صادر شده است. ثبت نام دانش آموزان پايه هاي ورودي با مراجعه دانش آموز و ولي او انجام مي شود و ثبت نام دانش آموزان ميان پايه در صورت ادامه تحصيل در همان مدرسه، توسط مديران آموزشي صورت مي گيرد. در اين شيوه نامه آمده است: دريافت هرگونه هزينه به عنوان شرايط ثبت نام به جز هزينه بيمه حوادث و كتابهاي درسي از سوي اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران ممنوع است. همچنين مديران مدارس موظف هستند كه براي آگاهي عموم، خلاصه اي از مقررات ثبت نام و شماره تلفن هاي ستاد ثبت نام را در اختيار مراجعين قرار دهند. بر اساس اين شيوه نامه، در صورت بروز هرگونه اشكال، اولياي دانش آموزان مي توانند با شماره تلفنهاي 5058088 و 5051355 واحد بازرسي و پاسخگويي به شكايات در ساعتهاي اداري و با شماره تلفن 5051391 پيامگير 24 ساعته با روابط عمومي تماس بگيرند.