Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800212-51327S18

Date of Document: 2001-05-02

با تصويب بودجه شهرداري در سال : 80 شركتهاي وابسته به شهرداري تبريز موظف به ارائه فهرست درآمد و هزينه خود به شوراي شهر شدند شوراي شهر تبريز ميليارد 38بودجه و 38 ميليون توماني شهرداري اين شهر و سازمان هاي وابسته به آن (غير از شركت واحد اتوبوسراني ) را تصويب كرد. رئيس كميسيون ويژه بررسي لايحه بودجه سال 80 شوراي اسلامي شهر تبريز در گفت وگوي اختصاصي باخبرنگار ما در تبريز علت تاخير در تصويب لايحه مزبور را بررسي عملكرد سال گذشته شهرداري اعلام و با اشاره به ويژگيهاي مهم آن خاطر نشان كرد: در بودجه امسال شهرداري تبريز كه دقيق تر از سال گذشته تدوين شده به طور مشخص بيان شده كه شهرداري اين شهر چه بايد بكند. دكتر محمدباقر بهشتي با اشاره به كاهش چهارميلياردتوماني بودجه پيشنهادي شهرداري تبريز توسط شوراي شهر گفت: اين لايحه داراي ماده واحده و 69 تبصره است و تبصره هاي آن بخشي مربوط به مسئوليت تصميم گيري شوراي اسلامي و بخشي ديگر مربوط به تبصره هايي است كه از تصويب شورا گذشته و مراجع ديگر بايد آن را تاييد كنند. رئيس كميسيون برنامه وبودجه شوراي شهر تبريز با بيان اين كه اختيارات مربوط به تصويب درآمد بسيار محدود است و شوراها ابزارهاي لازم را در اين مورد در اختيار ندارند، اعلام كرد: البته شوراها هم نتوانسته اند ساختار درآمدي شهرداريها را تغيير بدهند و اين ساختار همچنان نامناسب است. وي با تاكيد بر اعمال مديريت واحد شهري در مورد وصول عوارض شهرداريها گفت: شايد مناسبترين روش اين باشد كه شهرداريها از اخذ عوارض معاف شوند و اين وظيفه بر عهده اداره دارايي باشد و پس از دريافت آن را در اختيار هر سازمان قرار در دهد اين صورت ازانرژي كلاني كه هم اكنون در اين امور صرف مي شود، جلوگيري مي گردد. دكتر بهشتي در ادامه با اشاره به مشكلات خاص شركت اتوبوسراني تبريز، نداشتن مديريت كارآمد، نامناسب بودن سازماندهي و افزايش هزينه سالانه متناسب با افزايش دستمزدها و تورم را از جمله اين مشكلات برشمرد و گفت: از يك سو تنها منبع درآمدي وقابل اتكا در اين شركت فروش بليت است و از سويي ديگر نمي توان بليت را به قيمت تمام شده فروخت و با گذشت زمان اين مشكلات در حال افزايش است. در چنين حالتي دولت يا شهرداريها بايد به داد اتوبوسراني برسند، كمكهاي دولت به اتوبوسرانيها محدود است، بنابراين، اين وظيفه بر دوش شهرداريها گذاشته مي شودكه منبع درآمدي غير از مردم ندارند و براي آن كه اين هزينه كمرشكن شهرداري ها نشود، مجبور مي شوند از حجم طرح هاي عمراني خود بكاهند و مردم هم متقاعد شوند كه ازقبل براي چنين اقدامي بايد از دريافت خدمات ديگر شهري چشم پوشي كنند. وي همچنين با بيان عدم موافقت شوراي شهر تبريز با افزايش قيمت بليت اتوبوس هاي شهري در عين حال گفت: شركت اتوبوسراني تبريز 4 ميليارد تومان كسري بودجه دارد و هنوز پيشنهاد مشخصي در اين زمينه براي جبران كسري ارائه نشده و تصميم گيري قطعي در اين مورد به بعد موكول شده است. عضو شوراي شهر تبريز همچنين افزود: در بودجه تصويب شده سال 80 شهرداري تبريز سازمانها و شركتهاي وابسته به آن موظف شده اند هر ماه فهرست درآمد و هزينه خود را به شوراي شهر ارائه دهند و موافقتنامه مبادله كنند. به گفته وي اعمال پاداشها به اشكال سه گانه پاداش عمران، پاداش صرفه جويي و پاداش تلاش اختصاص 300 ميليون ريال براي مطالعه و توسعه گردشگري، توجه به امور فرهنگي، تغيير روش اداره فضاي سبز شهري از مهمترين ويژگيهاي بودجه سال 80 شهرداري تبريز است. وي همچنين با اشاره به حاكميت تفكر دولتي در سازمانهاي وابسته به شهرداري با تاكيد بر اصلاح اداره اين سازمانها گفت: برخي از اين سازمانها ويژگي شورا گريزي دارند و فلسفه وجودي برخي ديگر نامعلوم است و مشخص نيست كه براي چه كاري تشكيل شده اند.