Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51318S6

Date of Document: 2001-05-01

آيت الله هاشمي شاهرودي، مسئولان قضايي را آثار و عواقب مجازات زندان به مطالعه فراخواند گروه سياسي: آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه ديروز در آئين تجليل از استادان، محققان و پژوهشگران همكار با سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: متهمي كه هنوز جرمش ثابت نشده است با زندان رفتن تحقير مي شود و اين هزينه بسيار سنگيني وي است افزود: تنها در موارد خاص و استثنا از زندان با مدت زمان محدود مي توان استفاده كرد و بايد به فكر تحقير متهم هم باشيد. به گزارش ايرنا رئيس قوه قضائيه در مورد مشكلات زندانها گفت: قضات ناظر زندانها بايد دقت داشته باشند كه كسي بي دليل و در مدت زمان زياد در زندان نماند. آيت الله هاشمي شاهرودي تصريح كرد: بايد فلسفه مجازات زندان ديده شود چراكه مجازات زندان در فقه ما بسيار محدود است. وي با برشمردن فلسفه استفاده از مجازات زندان و حد آن در فقه شيعه، گفت: در فقه ما، زندان براي زجر و عذاب زنداني نيست بايد بازدارنده باشد. آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين كه ما به كار كارشناسي عميق درخصوص زندان نياز داريم افزود: اولين مسئله اي كه نياز به تحقيق دارد اين است كه زندان به معناي دربند بودن آيا درست است يا؟ خير وي افزود: احكام اسلام در برخورد با جرائم خشونت نيست و اين احكام باعث حفظ جامعه مي شود. رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بايد درمورد بازتاب دستگيري و زنداني شدن يك متهم يا مجرم در خانواده اش و جامعه تحقيق كنيم و ببينيم كه آيا مجازات زندان مضر است ؟ ياخير آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: در فقه ما اصل بر برائت است. بايد از تعداد زنداني كم كرد. كساني كه دچار اعسار و عدم توانايي مالي هستند بايد پس از اثبات معسر بودن، نسبت به آزادي آنان اقدام شود.