Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51317S2

Date of Document: 2001-05-01

در جلسه ديروز شوراي شهر تهران اصلاحيه شهرداري تهران تصويب شد بودجه سال 80 گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه علني ديروز خود با تصويب طرح اصلاحيه بودجه سال 80 شهرداري بيشتر تبصره هاي مورداعتراض فرمانداري و شهرداري را اصلاح 3 مورد را حذف و 2 مورد را حفظ كرد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا گفت: در جلسه مشترك اين كميسيون با شهردار تهران و معاونين او عمده ايرادهاي فرمانداري، شهرداري و سازمان مديريت وبرنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و جو عمومي جلسه برمبناي ايجاد تفاهم بود. سيدمحمود عليزاده طباطبايي افزود: كميسيون برنامه و بودجه شورا در نهايت براي برطرف شدن مشكل و ادامه كار شهرداري اصلاحاتي را در تبصره هاي مورد اعتراض به عمل آورد. به گزارش خبرنگار ما پس از سخنان عليزاده اعضاء ضمن بررسي اصلاحات انجام شده از سوي كميسيون برنامه و بودجه برخي از اين تبصره ها را با انجام تغييراتي تصويب كردند. صديقه وسمقي عضو شورا هنگام اصلاح تبصره مربوط به حساب متمركز شركتهاي شهرداري گفت: درآمد شهرداري و شركتها و سازمانها بايد در حساب متمركز شهرداري واريز شود. محمد عطريانفر در مخالفت با اين اقدام گفت: از آنجا كه سازمانها و شركتها در چارچوب قوانين و مقررات خودشان عمل مي كنند واريز پول آنها به حساب متمركز اصولي نيست زيرا اگر قرار باشد درآمد سازمانها و شركتها به حساب متمركز واريز شود بايد ابتدا آنها را منحل كرد. وي ضمن تاكيد بر اهميت نظارت شورا بر امور شهرداري گفت: ابعاد نظارت شورا بايد جامع و مانع باشد و در عين حال موجب خدشه در كارها نشود. همچنين به پيشنهاد وي تبصره 5 بودجه شهرداري درخصوص كميته تخصيص اعتبار و تبصره 8 درخصوص استخدام نيروي موردنياز شوراي شهر با اصلاحاتي تصويب شد. مهندس الويري شهردار تهران نيز در رابطه با ابلاغ بودجه شهرداري به مناطق گفت: مواردي از بودجه كه مورد اعتراض واقع نشده بود ابلاغ شده است. بنا بر اين كار قانوني ابلاغ بودجه غير از قسمت هاي مورد اعتراض انجام شده است. در جلسه ديروز همچنين سئوالات احمد حكيمي پور از شهردار تهران مطرح و گزارش كميته سه نفره بررسي كننده اين سئوالها قرائت شد. مصوبات شوراي شهر تهران شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه علني خود با تصويب طرح اصلاحيه بودجه سال 80 شهرداري 9 تبصره مورد اعتراض فرمانداري و شهرداري را اصلاح و 3 تبصره را حذف كرد و 3 تبصره مورد اعتراض نيز به قوت خود باقي ماند. موارد اصلاحي عبارتند از: تبصره 2 - به شهرداري تهران اجازه داده مي شود تعهدات ايجادشده در سالهاي 78 و 79 بودجه عمراني را حسب مورد از محل اعتبارات عمراني در سال 80 و نيز اعتبار رديف مندرج 392010122 در بخش پنجم اين مصوبه پرداخت كند. شهرداري موظف است فهرست پروژه هاي موضوع اين تبصره را تا پايان خرداد 80 به شورا ارسال كند. تبصره 5 - به منظور نظارت بر تخصيص اعتبارات دو كميته اعتبار كه اعضاء آن به تشخيص شهردار تعيين مي شود 3 نفر ناظر با تاييد شوراي شهر تعيين مي شوند تا با توجه به ميزان درآمدهاي وصولي نسبت به تعيين اولويت و اختصاص سهم هزينه هاي شهرداري در مقاطع 3 ماهه اقدام كنند. تبصره - 6 به شهرداري تهران اجازه داده مي شود اعتبار رديف 391010522 بخش پنجم اين مصوبه را هزينه و گزارش عملكرد آن را به صورت ماهانه به شورا ارائه دهد. تبصره 8 - شهرداري مكلف است پس از تصويب سازمان اجرايي دبيرخانه شوراي شهر نسبت به تامين حداكثر 100 نفر از نيروهاي واجد شرايط موردنياز شورا جهت اشتغال در امور اجرايي شورا اقدام كند. تبصره - 13 هزينه هاي واحدهاي مركزي مناطق شهرداري تهران و سازمانهاي مندرج در جداول بودجه جاري و عمراني براساس شرح عمليات توافق شده واحدهاي اجرايي با معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران كه حداكثر تا پايان خرداد 80 مبادله خواهد شد به مصرف خواهد رسيد. شهرداري موظف است يك نسخه از موافقتنامه تبادل شده را به شورا ارائه دهد. تبصره - 14 اعتبار مندرج در رديف 391010175 بخش پنجم اين مصوبه به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر به مصرف خواهد رسيد. تبصره - 15 به شهرداري تهران اجازه داده مي شود پس از كسب درآمدهاي موضوع رديف 99 نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني موضوع جدول قسمت ششم اين مصوبه اقدام نمايد. تبصره - 22 به منظور عمليات عمران شركت مترو شهرداري تهران مكلف است تنخواه موردنياز اين شركت را دراختيار شركت مذكور قرار دهد. تنخواه پرداختن پس از اخذ وام بانكي توسط شركت مترو ظرف حداكثر 6 ماه تسويه خواهد شد. تبصره - 27 به شهرداري تهران اجازه داده مي شود از محل افزايش درآمد فروش خدمات تا سقف 50 ميليارد ريال براساس آئين نامه هايي كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و جهت تصويب به شورا ارائه مي نمايد جهت هزينه عناوين مطروحه در آن آئين نامه ها براي راهنمايي و رانندگي هزينه كند. همچنين با تصويب شورا تبصره هاي 3 16 شماره و 24 حذف و تبصره هاي شماره 10 و 28 به قوت خود باقي ماند. شورا همچنين يك فوريت لايحه تمديد مدت بازپرداخت وام هاي پرداختي به شركت كالا و خدمات شهر را تصويب كرد.