Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51313S6

Date of Document: 2001-05-01

دومين جلسه محاكمه مديرمسئول هفته نامه عصرما برگزارشد گروه اجتماعي: دومين جلسه محاكمه محمد سلامتي مديرمسئول هفته نامه عصرما صبح ديروز به طور علني در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران و به رياست قاضي سعيد مرتضوي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه، قاضي مرتضوي گفت: در جلسه اول به شش مورد شكايت عليه محمد سلامتي رسيدگي شد و در اين جلسه نيز به شكايت هفتم كه توسط رئيس دادگستري تهران مطرح شده است، رسيدگي مي شود. سپس قاضي مرتضوي از علي اصغرتشكري نماينده مدعي العموم خواست تا شكايت دادگستري تهران را مطرح كند. نماينده مدعي العموم گفت: هفته نامه عصر ما در راستاي حرمت شكني و تضعيف اقتدار ملي و مذهبي اقدام به چاپ سخنراني هاشم آغاجري نموده كه از مصاديق بارز توهين به مقدسات و باورهاي ديني جامعه مي باشد. وي انجام مضامين تبليغي عليه نظام و تضعيف اركان آن را مورد اتهامي ديگر سلامتي عنوان كرد و اظهار داشت: اين نشريه در شماره هاي متعددي به درج مطالبي در تضعيف موقعيت و جايگاه نظام اسلامي و اركان آن نموده است. نماينده مدعي العموم در اين راستا به نامه سرگشاده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به سپاه چاپ شده در شماره مقاله 158 از فاجعه 18 تير بياموزيم چاپ شده در شماره بيانيه اي 169 پيرامون شناسايي عوامل قتل هاي زنجيره اي مقاله مرزهاي آزادي از منظر دين چاپ شده در شماره 112 مقاله جمهوري اسلامي و سه گفتمان چاپ شده در شماره 165 سرمقاله شماره 175 گفت وگو با سعيد حجاريان چاپ شده در شماره 108 مقاله علل و مباني اصلاح طلبي جنبش مدني چاپ شده در شماره 162 مقاله سخني با مردم و نمايندگان چاپ شده در شماره 131 اشاره كرد و گفت: در اين مورد نظر به مواردي اشاره كردم و جزئيات آن در پرونده موجود است. وي تصريح كرد: طبق ماده 609 و تبصره ماده 27 3 و قانون مجازات اسلامي خواستار مجازات محمد سلامتي هستم. تشكري اتهام ديگر مديرمسئول هفته نامه عصر ما را حمايت از گروه هاي غيرقانوني دانست و گفت: مجازات محمد سلامتي را طبق 513 500 609 514 قانون 698 قانون مجازات اسلامي و نيز تبصره ماده 26 و 27 قانون مطبوعات خواستاريم. سپس محمد سلامتي در دفاع گفت: سوابق افرادي كه در سازمان مجاهدين انقلاباسلامي و هفته نامه عصرما چه قبل ازانقلاب وچه بعد از انقلاب فعاليت مي كنند مشخص است واين افراد ازخانواده شهدا، جانبازان هستند واكنون نيز اعضاي اين سازمان در ارگانهاي دولتي، قوه مقننه، و جاهاي ديگر حضورفعال دارند. وي گفت: حضور اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دراين ارگانها به معني اين است كه نظام را از آن خود ميدانند ووقتي كه جزء نظام هستند چگونه مي توانند بر عليه نظام تبليغ و يا اقدام كنند. وي گفت: اولين اتهام توهين به مقدسات و باورها است واين استنباطي است كه ازسخنراني هاشم آغاجري شده كه وي را ماركسيست و منافق دانسته اند. سلامتي افزود: هاشم آغاجري فردي متشخص، جانباز انقلاب وخانواده شهيد است كه برادرش شهيد شده و متشرع است وخيلي ازجوانها برروي او حساب بازكرده اند. وي گفت: هفته نامه عصر ما يك مصاحبه با او انجام داد و درارتباط با سئوالات ايشان توضيح داد و گفت: دو نوع برداشت ازدين وجود داردكه يك دين انقلابي وديگري ديني كه انقلابي نيست و افيون توده ها است و اشاره كرد كه ماركس يك طرف قضيه را گرفته و طرف ديگر را نگرفته است. وي گفت: قبول دارم ممكن است من و يا شما اين نوع ادبيات رانپسنديم درصورتي كه محتويات آن چيزبدي نيست. سلامتي سپس در مورد اتهام دوم، يعني تبليغ عليه نظام، گفت: دشمن رخدادهايي مثل كوي دانشگاه تهران، قتل هاي زنجيره اي را به اصل و اركان نظام نسبت داده است. عصر ما كوشيده است كه اين نسبت ها را از نظام، اركان و سازمان هاي آن دفع كند. قاضي گفت: آيا منظورتان از مافياي قدرت، در سازمان ها و نهادهاي كشور، نظام؟ نيست سلامتي گفت: ما اعتقاد داريم كه مافياي قدرت همان گونه كه در وزارت اطلاعات نفوذ كرد، و قتل هاي زنجيره اي را به وجود آورد، در دستگاه هاي ديگر نيز مي تواند راحت تر و غيرمستقيم نفوذ كند. سلامتي در مورد اتهام بعدي خود گفت: ما، با مرزبندي واضح و روشني، از حقوق شهروندي ملي -ها مذهبي دفاع و بيانيه هاي آنها را چاپ كرده ايم و به بررسي و تحليل آن پرداخته ايم. سلامتي گفت: ما به شيوه برخوردها انتقاد داريم و گفتيم كه اين شيوه ها درشان نظام جمهوري اسلامي ايران نيست، البته ما ازخود آنان ( ملي - مذهبي ) و مرزبندي آنان دفاع نمي كنيم بلكه وظيفه داريم از حقوق شهروندي آنان دفاع كنيم. قاضي مرتضوي در خصوص اتهام توهين عصرما به مسئولان نظام ازجمله رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه خواستار دفاع سلامتي شد. سلامتي گفت: از هرمطلبي كه توهين تلقي شود، عذرخواهي مي كنم. قاضي مرتضوي خواستار بيان آخرين دفاع سلامتي شد. صالح نيكبخت وكيل مدافع سلامتي پيش از اخذ آخرين دفاع خواستار دفاع شد. نيكبخت در دفاع گفت: ما به برخي از اتهامات از جمله توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام حساس هستيم. نيكبخت افزود: در توهين واهانت بايد كلمات و گفتار نويسنده عرفا و ظاهرا حاكي ازتوهين باشد و گوينده در توهين كردن قاصد و جازم باشد و در صورت عدم ظهور در اهانت بايد به قصد گوينده و نويسنده مراجعه شود. وي اظهارداشت: موكل من گفته است كه چنين قصدي از درج مصاحبه آقاي آغاجري نداشته است. قاضي مرتضوي: ما به قصد نويسنده كار نداريم، بلكه آنچه منتشر شده مورد نظر دادگاه است. نيكبخت درمورد توهين واهانت گفت: بايد قصد گوينده احراز شود واگر اين قصد احراز نشود، اتهام توهين واهانت محرز نمي شود. وي افزود: الفاظ به كارگرفته شده نيز بايد حاكي از اهانت باشد در حالي كه موكل من درتوضيحات خود گفته است كه چنين قصدي نداشته و صرفا نيت اين نشريه، انتقاد سازنده بوده است، لذا از محضر دادگاه محترم و اعضاي هيات منصفه مطبوعات تقاضاي صدور حكم برائت موكل خود را دارم. پس از پايان دفاعيات نيكبخت، قاضي مرتضوي از سلامتي خواست آخرين دفاع خود رابيان كند. سلامتي مديرمسئول هفته نامه عصر ما در آخرين دفاع خود گفت: هدف اصلي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ونشريه عصرما برخورد با نظام و تضعيف مسئولان نبوده و نيست. قاضي مرتضوي پس از اعلام آخرين دفاع سلامتي كه دريك پاراگراف مطرح كرد، ختم رسيدگي به اين پرونده را اعلام كرد.