Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800210-51304S3

Date of Document: 2001-04-30

تازه هاي انديشه علم، شبه علم و علم دروغين نويسنده: هانري - ژري /ارس مترجم: دكتر عباس /باقري ناشر: نشر ني چاپ /اول 1379 قطع /رقعي قيمت 120 750 تومان صفحه در پاسخ به اين پرسش كه آيا علم و فن كه پيوسته پيش مي روند، مي توانند به تفكر فلسفي يا مذهبي ما، به گزينش هاي اخلاقي ما و به آفرينش هاي هنري ما ياري؟ دهند نويسنده معتقد است كه بايد ابتدا قواعد هر يك را شناخته و سپس جايگاههاي ممتاز تلاقي آنها را جست وجو كنيم. موضوع كتاب هم بحث درباره همين قواعد و جايگاهها است. نويسنده معتقد است بايد بين علم و فن تمايز قائل شد چرا كه اصول و هدف هر يك و به ويژه تاثيري كه هر كدام بر ساير شاخه هاي شناخت داشته اند بسيار متفاوت و گاه متعارض اند. فلسفه اروپايي در عصر نو ويراسته: جني تايشمن / گراهام وايت ترجمه: محمد سيدرضايي /كاشاني نشر /مركز چاپ /اول 1379 قطع /رقعي قيمت 382 2300 تومان صفحه اين كتاب منعكس كننده پويايي و كثرت است كه در طي 200 سال گذشته در فلسفه اروپايي ظاهر شد و تاثيراتي عمده در حيات اجتماعي و سياسي اروپاييان و ديگر ملت هاي جهان مخاطب گذاشت اين كتاب هم عموم خوانندگان اند و هم دانشجويان دانشگاهها و مشتمل است بر مقالاتي محققانه و آسان فهم درباره هگل و شوپنهاور و كي يركگور و ماركس و نيچه و هوسرل و سارتر و سيمون دوبوار و هانا آرنت و هابرماس و فوكو و وقايع سال 1968 همراه با فصولي مقدماتي و روشنگر كه توجه را به شباهتها و نيز تفاوتها ميان فلسفه آنگلو ( بريتانيايي ) و اروپايي جلب مي كند. مترجم اين اثر نيز از چهره هاي شناخته شده در حوزه ترجمه كتب فلسفي است. چالش جمهوري و سلطنت در ايران (زوال قاجار و روي كار آمدن رضاشاه ) نوشته: داريوش رحمانيان / نشر /مركز چاپ اول 1379 قطع /رقعي قيمت 230 1450 تومان صفحه از همان زمان كه فكر آزادي و حكومت مردم و حقوق آنها در اواخر دوران قاجار در ميان ايرانيان مطرح شد، فكر جمهوريخواهي نيز پنهان و آشكار به انديشه آنان راه يافت. شرايط سياسي جامعه زمينه اي مساعد براي اين گرايش فراهم مي كرد و حتي حركت هاي عملي هر چند محدود و معدود نيز براي اين خواسته انجام گرفت. اما همين زمينه مساعد، يك جنبش جمهوريخواهي كاذب نيز در زمان قدرت جويي رضاخان آفريد كه ساختگي بودن آن، چنان آشكار بود كه همه جمهوريخواهان واقعي به دفاع از سلطنت برخاستند. كتاب حاضر به چگونگي طرح و گسترش انديشه جمهوريخواهي و پيدايش جنبش هاي جمهوريخواهانه در اواخر دوران قاجار مي پردازد و به دنبال آن حركت رضاخان به طرف تصرف قدرت مطلق كه را، با يك جنبش جمهوريخواهي كاذب همراه بود، تشريح مي كند. سيري انتقادي در فلسفه كارل پوپر نويسنده: دكتر رضا داوري /اردكاني ناشر: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر چاپ /اول 1379 قطع /رقعي قيمت 980 تومان 215 صفحه نويسنده كتاب از جمله چهره هايي است كه رويكردي نقادانه به وضعيت تفكر در ايران دارد و از جمله اهل فلسفه شاخص در اين زمينه است. وي در مقدمه كتاب خود نيز علت به كنار نهادن آثاري چون افلاطون (كه در جواني دست نوشته هاي آن را آماده كرده بود ) و نيز نپرداختن به فيلسوفان بزرگ كلاسيك معاصر همانند ويتگنشتاين و گادامر را همين حضور و بروز برخي نحله هاي فكري فلسفه غرب و شهره شدنشان در داخل كشور ذكر مي كند و نوشتن درباره پوپر را نيز از همين زاويه مي نگرد. به اعتقاد دكتر داوري اين رساله هرچه باشد يكي از آثار و نتايج آن اشتغال خاطري است كه بعضي انعكاسهاي بيروني آن در معرض سوءتفاهم قرار گرفته است وانتشار اين رساله بعضي از سوءتفاهمها را رفع كند (گرچه شايد موجب سوءتفاهمهاي تازه اي نيز بشود. ) دكتر داوري در درآمد بسيار مطول كتاب درصدد پاسخگويي به يك پرسش اساسي است و آن اينكه پوپر كيست و چرا در ايران اين همه شهرت پيدا كرده است و در ذيل كتاب نيز به اين پرسش اساسي كه بسياري از اهل فكر در پي پاسخ آن بوده اند، جواب مي دهد كه چرا من با پوپر مخالفت؟ كرده ام