Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800210-51303S5

Date of Document: 2001-04-30

گفتگو بوش; صد روز بعد امروز مصادف است با صدمين روز به قدرت رسيدن جورج بوش كه در ميان ناباوري بسياري از تحليلگران و رهبران خارجي در پايان يك انتخابات جنجالي به كاخ سفيد راه يافت. روزنامه واشنگتن پست به همين مناسبت مصاحبه اي با وي انجام داده كه خلاصه آن از نظرتان مي گذرد. صد روز از رياست جمهوري شما مي گذرد... - ابتدا در مورد سياست خارجي صحبت مي كنم. من در جريان مبارزات تبليغاتي همسايگان آمريكا گفتم، در كانون توجه دولت من قرار همينطور مي گيرند هم شد. با بسياري از رهبران اين كشورها ديدار كرده ام. نخستين ديدارهاي من با نخست وزير كانادا و رئيس جمهور مكزيك بود در مورد اجلاس كبك هم همه خبرها بر روي اتفاقاتي كه بيرون از اجلاس در جريان بود (تظاهرات مخالفان جهاني شدن ) متمركز شده بود اما در داخل اجلاس ما به پيشرفت هاي خوبي دست يافتيم. يكي از اين پيشرفت ها دستيابي به يك توافق تجاري بود كه براي همه كشورهاي آمريكايي سودمند در است اين نشست مابه نگراني هاي كشورهاي كوچكتر گوش داديم. نگراني هايي در مورد سياست هاي صندوق بين المللي پول و مسائل زيست محيطي. كشورهاي حوزه كارائيب از خطر سيل و افزايش گازهاي گلخانه اي كه به گرم شدن كره زمين و وقوع سيل منجر مي شود، نگرانند. به آنها اطمينان داديم كه براي كاهش اين گازها برنامه هايي داريم. بنابراين اين روابط در سطح خوبي است. فكر مي كنم اگر فرصتي براي طرح اين موضوع (گازهاي گلخانه اي ) با اروپايي ها پيش بيايد، مي توانيم آنها را هم قانع كنيم كه در اين مورد نگراني نداشته باشند. به مذاكره و گفتگو با متحدانمان ادامه مي دهيم تا مواضع واشنگتن در مورد مسائلي چون دفاع موشكي، محيط زيست و حضور نيروهاي آمريكا در درگيريهاي جهاني را براي آنها روشن كنيم. در مورد خروج نيروهاي آمريكايي از نقاطي چون بالكان، متحدان ما بايد اطمينان داشته باشند كه پيش از اين كار قطعا با آنها مشورت مي كنيم. در مورد خاورميانه هم ما پيوسته و به طور مداوم روند جريانات در اين منطقه را پيگيري مي كنيم. يا من يا وزير خارجه با رهبران كشورها گفتگو مي كنيم تا براي كاهش دامنه خشونت ها كاري كنيم. گفتگوهايي در جريان است اما تا زماني كه درگيريها پايان نيابد نمي توان كاري كرد. چيني ها واكنش خشمگينانه اي نسبت به تصميم واشنگتن براي فروش سلاح به تايوان نشان داده اند. آيا وقايعي كه پيش آمده نشاندهنده تشديد تنش در روابط با پكن؟ است - اين طور نيست. چيني ها بايد بدانند كه ما منافع مشترك داريم. اما در برخي موارد هم اختلاف نظر داريم. يكي از اين موارد فروش سلاح به تايوان ست. ما حق تامين سلاحهاي دفاعي براي تايوان را براي خود محفوظ من مي دانيم پاييز امسال به شانگهاي مي روم و فكر مي كنم اين دعوت از من پابرجاست. با توجه به مخالفت شما با پيمان كيوتو، چگونه مي خواهيد ثابت كنيد آمريكا از اين پيمان عقبنشيني نكرده؟ است - اين سئوالي است كه رهبران بسياري از من مي پرسند. من پيماني را كه هنوزتصويب نشده اما نمي پذيرم اين موضوع را جدي مي گيرم. بايد به موضوع گازهاي گلخانه اي از ديدي علمي و واقع گرايانه نگاه كرد. اروپايي ها بايد بدانند كه موضوع محيطزيست براي دولت من مهم است. در اروپا بسياري روي اين موضوع سرمايه گذاري كرده اند و وقت گذاشته اندسال 110 است كه روي اين پيمان كار مي شود اما تاكنون تنها يك كشور صنعتي آن را تصويب كرده و آن روماني است. من مي گويم بياييد وقت بيشتري بگذاريم و به يك پيمان بهتر دست يابيم. بسياري از كشورها هم اين موضع را تقدير كرده اند. مي توانيد بگوييد چه كشورهايي موضع شما را تاييد؟ مي كنند - من نگفتم تاييد گفتم كشورهايي تقدير چون كانادا حرف ما را مي فهمند. شما درصد 9تنها از آراء سياهپوستان آمريكا را بدست آورديد و به نظر مي رسد از اين موضوع؟ ناراحتيد چرا وقتي درگيريهاي سين سيناتي پيش آمد هيچ كاري غير از انتشار يك بيانيه؟ نكرديد - من تنها بيانيه صادر نكردم بلكه از دادستان كل خواستم كه در اين موضوع دخالت فعال داشته او باشد هم چند گروه به منطقه فرستاد تا در اين مورد كار كنند.