Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800202-51222S1

Date of Document: 2001-04-22

گزارش دولت از رشد شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي كشور * نرخ اميد به زندگي بهبود نسبي يافته و /70 6به سال در رسيده 1379 است * انجمن هاي صنفي كارفرمايي به 229 انجمن در 1378 رسيده است * تعداد سازمانهاي غيردولتي زنان در سال 1379 به 139 سازمان رسيده كه نسبت به 1376 رشدي معادل 135 درصد را نشان مي دهد * ميزان برخورداري از آب لوله كشي در روستاهاي بالاتر از خانوار 50 به 84 درصد در سال 1379 رسيده است * تعداد روزنامه هاي سراسري و محلي در بهار سال 79 به 55 روزنامه رسيدكه در تاريخ ايران بي سابقه است. همچنين شمارگان روزنامه ها نسبت به سال 75 با 4 برابر افزايش به ميليون 3 نسخه در روز رسيد گروه اجتماعي: عملكرد دولت در حوزه فرهنگي علمي، و اجتماعي دستاوردهايي همچون باز شدن فضاي اجتماعي - فرهنگي توليد كشور، و نوآوري علمي، توسعه توليدات فرهنگي وامكانات رسانه اي را به همراه داشته كه اين امر اصلاح ساختارهاي فرهنگي -اجتماعي و تسهيل فرآيند توسعه فرهنگي را بدنبال دارد. مقايسه برخي شاخص هاي ارائه شده، افزايش نرخ رشد در زمينه هاي كتاب، نمايشگاهها، جشنواره هاي فرهنگي، كتابخانه هاي عمومي و نمايندگي رسانه هاي خارجي، آموزشگاههاي آزاد هنري و ايستگاههاي تلويزيوني در سالهاي 75 تا 78 را نشان مي دهد. براساس اين آمار تعداد عناوين كتابهاي منتشره از هزار 15 و 315 عنوان در سال 1376 به 20 هزار و 642 عنوان در سال 1378 رسيده است كه از نرخ رشد سالانه درصد 17 برخوردار است. تعداد كتابهاي چاپ شده چاپ اول در سال 1376 نسبت به سال 1375 به /35 29ميزان درصد رشد منفي داشته است كه درسال 1378 /61 18به درصد رشد مثبت نسبت به سال 1376 رسيده است. برگزاري نمايشگاهها و جشنواره هاي فرهنگي مستمر از 32 مورد در سال 76 به 41 مورد در سال 78 رسيده و رشدي /28 12معادل درصد داشته است. تعداد كتابخانه هاي عمومي طي سالهاي 76 تا 78 با رشدي /13 48معادل درصد از يك هزار و 149 باب به يك هزارو 304 باب رسيده است. تعداد نمايندگيهاي رسانه هاي خارجي از 36 مورد در سال 76 به 60 مورد در سال 78 رسيده است. تعداد آموزشگاههاي آزاد هنري از 138 آموزشگاه درسال 711 1376 به آموزشگاه در سال 1378 رسيده است. تعداد ايستگاههاي تلويزيوني از يك هزار و 611 ايستگاه درسال 1375 به 2 هزار و 964 ايستگاه درسال و 1378 تعداد فرستنده هاي تلويزيوني از 2 هزارو 302 فرستنده در سال 1375 به 5 هزارو 126 فرستنده درسال افزايش 1378 يافته است. در زمينه مطبوعات نيز، وضع مطبوعات دراين دوره و توجه جامعه به اين بخش، يكي از شاخص ها و نشانه هاي تحول اجتماعي است كه در كشور ما رخ داده است، اين تصوير ابعاد و جنبه هاي مختلف دارد. پس از دوم خرداد با رشد چشمگير و گسترده مطبوعات مواجه هستيم. تعداد روزنامه هاي سراسر كشور تا اوايل سال 79 تقريبا 4 برابر شد و تيراژ روزنامه ها نيز به ارقامي بي سابقه در تاريخ ايران رسيد. دراوايل بهار سال 79 جمع تيراژ روزنامه هاي ايران به ميزان 3 ميليون نسخه در روز افزايش يافت كه حدود 4 برابر تيراژ روزنامه ها در سال 1375 بود دراين دوره چندين استان كشور صاحب روزنامه شدند كه تا پيش ازآن جز چند مورد، در استانها روزنامه نبود و حداكثر هفته نامه هايي منتشر مي شد. قبل از دوم خرداد 1376 تعداد كل نسخه روزنامه هايي كه به شهرستانها ارسال مي شد حداكثر 400 تا 500 نسخه بود. در حاليكه در ابتداي سال 1379 نصف تيراژ روزنامه ها يعني در /1 5حدود ميليون نسخه در شهرهايي به جز تهران توزيع مي شد به اين معني كه بخش بسيار بزرگتري از مردم در شهرهاي دور از پايتخت به سياست هاي ملي حساسيت نشان مي دادند و خود را در سرنوشت كشور دخيل مي دانستند. در بهار 1379 تعداد روزنامه هاي محلي و سراسري ايران به 55 روزنامه رسيد كه در تاريخ ايران بي سابقه بوده است. رشد مطبوعات به معني اين بود كه فضاي رسانه اي كشور متنوع تر و پر تحرك تر از گذشته شده و گروههاي بسيار متنوع تري از زنان و جوانان و اقوام ايراني وارد گفتگوي ملي بر سر مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي شده اند. البته اين فضا هميشه فضايي به دور از تشنج نبوده است و در مواردي با اشتباهها، افراطها و تفريطها و زيانهايي نيز همراه بوده است. آنچه فراتر از برخوردهاي سياسي و حقوقي در زمينه مطبوعات درخوراهميت است رشد فرهنگ روزنامه خواني، افزايش حساسيت و علاقه به مسائل كشور و ميزان تاثيرگذاري مطبوعات است، اتفاق مهم اين دوره شكل گيري و تداوم افكار عمومي درمقياس ملي است كه بخشي از اين دستاورد مربوط به مطبوعات است. آنچه در مورد نقش مطبوعات در كشور مي توان افزود كمك شايان توجه آنها به تسريع جريان آزاد اطلاعات و شفاف شدن فضاي سياسي جامعه و پاسخگويي دولت و حاكميت در مقابل مردم است. نهادهاي مدني يك گزارش منتشرشده از سوي دولت درباره رشد نهادهاي مدني در كشور حاكي است به منظور ساماندهي مشاركت مردم در انجام فعاليتهاي تخصصي و عام المنفعه در قالب تشكل هاي غيردولتي و انجمن هاي تخصصي در سالهاي 1376 تا 1379 رشد چشمگيري را تجربه كرده است. براساس اين گزارش انجمن هاي صنفي كارگري از 126 انجمن در سال 1376 به 163 انجمن در 1378 رسيده است. برخي از شاخص هاي كمي در زمينه نهادهاي مدني به شرح زير است: - افزايش انجمن هاي صنفي كارفرمائي از 147 انجمن در سال 229 1376 به انجمن در سال. 1378 - تاسيس بيش از 50 انجمن تخصصي و خانه هاي صنعت در كليه استانها. - افزايش سازمانهاي غيردولتي طرفدار محيطزيست و منابع طبيعي از 20 تشكل در سال 1375 به 231 تشكل در سال. 1379 - تاسيس، تقويت و جهت دهي انجمن هاي علمي به طوري كه از انجمن 42 در سال 76 به حدود 90 انجمن در سال 79 افزايش يافته و در بخش علوم پزشكي نيز 17 انجمن علمي جديد تاسيس شده است. - شكل گيري 425 كانون فرهنگي هنري در بخشي از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با هزار 40حدود عضو. - تشكيل 412 شوراي صنفي در سطح 45 دانشگاه كشور با عضويت دانشجو 2770 و مشاركت بيش از 100 هزار تن از دانشجويان در انتخابات. - تشكيل 600 انجمن علمي دانشجويي در سطح 42 دانشگاه كشور و در 97 رشته تحصيلي. - افزايش تعداد كانونهاي بازنشستگان به 27 كانون در سال در 1379 مقايسه با 2 كانون در سال. 1376 - راه اندازي يكصد موسسه خيريه (هيات امنايي ) مراقبت از كودكان بي سرپرست اين انجمن ها، شوراها و نهادهاي مدني هنوز در آغاز راه خود قرار دارند. اما حضور آنها در حوزه هايي مثل مسائل زنان، جوانان، محيطزيست، صنعت، مطبوعات و ساير امور فرهنگي به تدريج ملموس و غيرقابل انكار مي شود. زنان و جوانان در سالهاي 1376 تا 1379 مشاركت سياسي - اقتصادي زنان و جوانان در كشور رشد چشمگيري را تجربه كرده است كه برخي از آنها عبارتند از: * تعداد سازمانهاي غيردولتي زنان در سال 1379 به 139 سازمان ( NGO) افزايش يافته است كه در مقايسه با سال 1376 رشدي معادل 135 درصد را نشان مي دهد. * تعداد مراكز آموزش فني و حرفه اي زنان از 41 مركز در سال 1376 به 120 مركز در سال 1379 افزايش يافته است. همچنين زنان آموزش ديده در مراكز آموزش فني و حرفه اي در سال 1378 به ميزان 49 درصد كل آموزش ديدگان اين مراكز است كه اين ميزان نسبت به سال 1376 /2 3به ميزان برابر افزايش نشان مي دهد. * باتوجه به تركيب نيروي انساني دولت كه حدود 60 درصد آن را نيروهاي با مدرك تحصيلي ديپلم و پايين تر تشكيل مي دهد بررسي ها نشان مي دهد كه بيش از 53 درصد زنان شاغل در دستگاههاي دولتي داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. * در سال تحصيلي 7877 /17 7زنان درصد از كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و /14 6درصداز عناوين مشابه دانشگاه آزاد اسلامي را به خود اختصاص داده اند كه اين نسبت در مقايسه با سال تحصيلي - 77 به ميزان 76 يك درصد افزايش داشته است. * تعداد ورزشكاران زن كه تحت پوشش انجمن ورزش بانوان قرار دارند /970 000به نفر در سال 1379 افزايش يافته است. همچنين تعداد زنان تحت پوشش رسمي ورزشهاي همگاني نيز در دوره مشابه /480/1 000به نفر افزايش يافته است. * از مجموع داوطلبان انتخابات شوراها زنان با 7276 /2 20 داوطلب درصد از داوطلبان را به خود اختصاص داده اند كه 11 درصد از منتخبان شوراهاي اسلامي را تشكيل مي دهند. نكته قابل توجه اينكه از مجموع 783 نفر زن انتخاب شده در سطح عضويت شوراهاي اسلامي 300 نفر در مناطق شهري درصد ) ) 38و 483 نفر در مناطق روستايي درصد ) ) 62بوده اند كه اين موضوع حاكي از تغيير نگاه به نقش زن در جوامع روستايي است. * در طول اين اقدام هاي دوره، متعددي درخصوص اصلاح قوانين و مقررات مربوط به امور زنان صورت گرفته است. * شناسايي گروهها و تشكلهاي خاص جوانان به منظور رسميت دادن و حمايت از آنها. در اين زمينه حدود 160 تشكل خاص جوانان توسط سازمان ملي جوانان شناسايي و تحت پوشش قرار گرفته اند. در كنار اين تشكلها حدود 500 تشكل در گروههايي كه با مسئوليت جوانان فعاليت مي نمايند مورد حمايت آن سازمان قرار گرفته و علاوه بر آن بيش از 1000 تشكل جديد متقاضي تاسيس هستند. * مجوز فعاليت بيش از 300 تشكل غيردولتي ( NGO)جوانان صادر شده است. * حدود 300 مركز خدمات مشاوره اي جوانان توسط دستگاههاي اجرايي و بخش غيردولتي تاسيس شده است. شاخصهاي سلامتي * نرخ اميد به زندگي در طول سه سال گذشته بهبود نسبي داشته و از 69 سال در سال 1377 /70 6به سال درسال 1379 رسيده است. * آمار خودكشي در سطح كشور /6 38از نفر در يكصدهزار نفر در سال 1375 به /5 08ميزان نفر در يكصدهزار نفر در سال (در 1377 بين مردان ) كاهش يافته است. اين ميزان در بين زنان نيز در دوره ياد شده /5 88از نفر در يكصد هزار نفر /4 53به نفر در يكصد هزار نفر كاهش يافته است. * ارتقاء سطح بهداشت عمومي و افزايش ميزان دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي به ميزان بيش از يك ميليون مشترك در شهرها در /3 5طول سال گذشته همچنين ميزان برخورداري جمعيت روستايي (روستاهاي بالاتر از 50 خانوار ) از آب لوله كشي /67 3از درصد در سال 1376 به 84 درصد در سال افزايش 1379 يافته است. * ايجاد پوشش همگاني واكسيناسيون مشترك در دستگاهها و دسترسي مستقيم 100 درصد جمعيت شهري و 90 درصد جمعيت روستايي به مراقبت هاي اوليه بهداشتي در بين كودكان و مادران نتايج موثري داشته است كه كاهش مرگ و مير نوزادان و مادران، كاهش بيماريهاي عفوني و ارتقاء سلامتي كودكان از آن جمله است. * اجراي پروژه شهر سالم در 54 شهر كشور به منظور بهبود وضعيت رفاهي و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومي * افزايش اقلام دارويي كشور از 680 قلم در سال 1376 به قلم 800 در سال 1379 * افزايش نسبت تختهاي بيمارستاني كشور از 155 تخت براي يكصدهزار نفر در سال 1376 به 166 تخت براي يكصد هزار نفر در سال. 1379