Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800127-51167S2

Date of Document: 2001-04-16

آيا خوش بيني براي سلامت شما مفيد؟ است بعضي از افراد تمايل دارند كه نيمه خالي ليوان را ببينند و بعضي ديگر نيمه پر آن را. گروه اول، اغلب سرنوشتي شوم و تيره را پيش بيني مي كنند و گروه دوم، هميشه پيروزي و آينده درخشان را در مقابل دارند. ما اين دو گروه را به عنوان افراد بدبين و خوش بين مي شناسيم. آيا اين تفاوتها مي تواند بر سلامت فرد تاثيري داشته؟ باشد به نظر مي رسد كه همينطور است. از شواهد موجود چنين برمي آيد كه خوش بينها، در مقايسه با بدبينها، گزارشهاي كمتري از بيماري جسماني و گزارشهاي بيشتري از سلامت خود مي دهند. حتي وقتي كه خوش بيني و بدبيني از قبل و موقعي بررسي شده باشد كه دو گروه از نظر نشانه هاي بيماري و سلامت با يكديگر تفاوتي نداشته باشند. در يك بررسي دانشجويان دانشگاه را از نظر خوش بيني و بدبيني قبل از چهار هفته آخر نيمسال تحصيلي اندازه گيري كردند و دريافتند كه اين افراد از نظر نشانگان جسماني در پايان كلاسها از يكديگر متفاوت بودند. يعني خوش بينها، در مقايسه با بدبينها، نشانه هاي كمتري را از بيماري گزارش كردند. سرانجام، يافته هاي مربوط به بهبود خوش بينها بعد از جراحي سرخرگ كرونر نشان مي دهد كه در مقايسه با افراد بدبين، اين عده از سلامت بهتر و پيشرفت سريعتري برخوردار بوده اند. به طور كلي، خوش بينها و بدبينها از راهبردهاي متفاوتي در كنار آمدن بامشكلات استفاده مثلا مي كنند خوش بينها براي كارهاي خود برنامه ريزي مي كنند، اهدافي را براي آينده مشخص مي كنند و افكار خود را به كار در دست اجرا متمركز مي كنند، افراد بدبين بر احساسات خود مانند ناآرامي و دلتنگي تمركز مي كنند و يا فعالانه تلاش مي كنند تا در مورد امكاناتي كه براي آنهاوجود دارد فكر نكنند. به نظر مي رسد كه استفاده از اين راهبردهاي متفاوت دركنار آمدن با مشكلات مي تواند تاثير عمده اي بر سلامت فرد داشته باشد. غلامعلي اسماعيلي منبع /:شيپرو و كارور به نقل از روانشناسي شخصيت