Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800125-51145S3

Date of Document: 2001-04-14

جنون گاوي دانشمندان را كلافه كرده است! شش پرسش متناقض درباره پيچيده ترين بيماري دامي ديدگاههاي متفاوت و متناقض مقامات مجاز در مورد بيماري جنون گاوي و راههاي مبارزه با آن، ترديدهايي را نسبت به ميزان آگاهي دانشمندان از اين بيماري بوجود آورده است. تنها نكته اي كه تمام دانشمندان و محققان، صادقانه در بيان آن اتفاق نظر دارند، عدم آگاهي وسيع و شناخت ناقص ايشان از اين بيماري است و تحت اين شرايط، چگونه مي توان انتظار داشت كه رهبران و سياستمداران تصميمات درستي را اتخاذ؟ كنند آيا بايد به انگيزه رعايت اصول ايمني جامعه گله هاي، گاو را به كشتارگاهها برد و يا بهتر است در انتظار بروز نشانه هاي بيشتري از بيماري در جامعه نشست كه اگر اين چنين كنند، شايد نوشداروي پس از مرگ سهراب باشد. واقعا دانشمندان از اين مقوله چه؟ مي دانند فقط اين كه يك پروتئين غيرعادي به نام پريون با منشا ناشناخته در گوسفندان عامل بروز بيماري لرز بوده و گونه ديگر اين پروتئين در گاوها موجب بروز بيماري جنون شده گاوي و بالاخره اين كه همين پريون مي تواند مسبب بروز بيماري كروزفلد - در ژاكوب انسان شود. مورد مسلمي است و نكته ديگراين است كه اين بيماري مي تواند از موجودي به موجود ديگر سرايت كند، براي مثال تزريق عصاره مغز يك گوسفند بيمار به گوسفند ديگر، اورا مبتلا به جنون گاوي مي كند. تجربه ديگر نشان مي دهد كه تغذيه گاوها با غذاي تهيه شده از پودر امعاء و احشاء، حاوي پودر استخوان گاو نيز بيمار، مي تواند موجب سرايت بيماري در گاوهاي تغذيه شده همزمان بشود وقوف بر اين واقعيت، افزايش قابل ملاحظه اي در تعداد مبتلايان به جنون گاوي در ميان ساكنان كشور انگلستان گزارش مي شودو به دنبال آن وزير كشور فرانسه خانم دومينيك ژيلو اعلان مي كند كه احتمال وجود دهها انسان مبتلا به جنون گاوي در فرانسه بسيار زياد است. بررسي مجموعه اين اطلاعات و مشاهدات، سوالاتي را به شرح زيرمطرح ساخته كه دولتمردان را موظف به انجام تحقيقات بيشتر و كسب آگاهي عميق تر نسبت به عمق اين فاجعه كرده است: سوال اول آيا بروز بيماري در انسان به دليل مصرف زياد گوشت گاو مبتلابوده؟ است هيچ تحقيقي به اين سوال پاسخ مثبت و روشني نداده است. قابل توجه است كه يكي از مبتلايان، انساني گياهخوار بوده است! اين نمونه ثابت مي كند كه اپيدمي، منشا ديگري غير از مصرف گوشت نيز مي تواند داشته باشد و احتراز از خوردن بيفتك غذاي مورد علاقه اكثر اروپائيان، شايد بي مورد باشد. سوال دوم اگر مصرف گوشت و يا اعضاي داخل شكم ( دل. جگر، سيرابي شيردان و... )حيوان مبتلا، عامل سرايت بيماري به انسان است، در اين صورت، ميزان حداقل مصرف چقدر؟ است آيا مصرف بيش از اين حد، با افزايش ميزان احتمال ابتلاي به بيماري مترادف؟ است متاسفانه تا اين تاريخ پاسخي براي اين پرسش ها پيدا نشده است! سوال سوم با فرض پاسخ دادن به سوالات اول و دوم، چرا بعضي از مصرف كننده هاي غذاهاي گوشتي مبتلا مي شوند و برخي ديگر ؟ نه آيا فاكتورهاي ديگري هم وجود؟ دارد بعضي از محققين معتقد به ميزان اختلاف آمادگيهاي ژنتيكي در افراد بوده و برخي ديگر اعتقاد به وجود ويروس مرموزي دارند! سوال چهارم چه مدت پس از سرايت بيماري، آثار آن ظاهر؟ مي شود دوران نهفتگي بيماري بسيار طولاني است و ارقام اعلان شده بين ده تا بيست سال اين است ارقام نشان مي دهد كه عمق فاجعه صدمات ناشي از اصابت تركشهاي انفجار اين بيماري، در سالهاي آينده مشخص خواهد شد. اگر اين ارقام درست هستند، پس چرا در ميان مبتلايان كودكاني نيز وجود ؟ دارند پاسخ به اين سوال نيز روشن نيست! سوال پنجم بيماري در چهارپايان چگونه شيوع؟ مي يابد با خوردن پودر استخوان بدون ترديد، ولي گاوهاي زيادي در كشور سوئيس بدون خوردن اين پودر به جنون گاوي مبتلا شده اند! شايد مادران اين گاوها خود ناقل پريون بوده اند، بدون آن كه خودشان بيمار شده؟ باشند بنابراين راه ديگري نيز براي اشاعه اين بيماري وجود دارد! فرضيه اي قابل قبول، ولي اثبات نشده. سوال ششم اگر حيواناتي ناقل پريون باشند، بدون آن كه آثاري از بيماري را نشان دهند، آيا گوشت و امعاء و احشاء آنها بيماري را شيوع؟ مي دهند اگر پاسخ مثبت باشد بنابر اين بايستي تمام گاوها را از بين برد، نه تنها گاوها بلكه تمام خوكها و پرندگاني كه از غذاي حاوي پودر استخوان تغذيه شده اند، نيز بايستي نابود شوند. البته شايد اين حيوانات خود مريض نباشند، ولي بنا به فرضيه فوق ناقل پريون و عامل انتقال بيماري هستند. مسلمادانشمندان نخواهند توانست اين فرضيه را تاييد كنند. حالادر مقابل اقيانوسي از شك و ترديدها، دولتها كه در راس هرم تصميم گيري قرار گرفته اند و خود راموظف به پيشگيري از شيوع بيماري و تضمين سلامت جامعه مي دانند، نياز به يافتن پاسخي براي سوالات ياد شده ديده و در سر چند راهي قرار گرفته اند. اگر مصرف پودر استخوان را ممنوع مي كنند، بدليل خطر آنهاست. اگر مصرف امعاءو احشاءرا ممنوع مي كنند، به دليل مسموم بودن اگر آنهاست اكيپهاي تحقيقاتي تشكيل مي دهند، چون خطر انحطاط وجود دارد. اينجاست كه ناگهان مصرف كنندگان گوشت متوحش شده و دولتها را ناگزير به اخذ تصميمات پيشگيرانه اي مي كنند و اين خود، نشانه هايي از وخامت اوضاع است. منبع: كانارد ترجمه: مرتضي جعفري