Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51124S5

Date of Document: 2001-04-11

يادداشت فرهنگي مهاجراني و مخروط گفتگوي تمدن ها يوسف عزيزي بني طرف دكتر مهاجراني رئيس سازمان گفتگوي تمدن ها، شكل و شمايل جديدي به اين سازمان داده وي است سخن از گفتگو با تمدن هاي خاورميانه و آسيا به ميان آورده و بخش نويني به نام بخش جهان عرب را پديد آورده است. مهاجراني نخستين گام را در اين عرصه از لبنان آغاز كرده و طي روزهاي گذشته با اهل فرهنگ و ناشران لبناني در آن كشور ديدارهايي داشته است. در واقع تشكيل بخش جهان عرب در سازمان گفتگوي تمدن ها، گام مهمي است كه گفتگو با تمدن هاي فنيقي (لبنان )، كارتاژ (تونس ) دلمون (بحرين )، و تمدن كهن عمان را در بطن خود دارد. اين اقدام احتمالا مقدمه اي براي گفتگو با تمدن هاي كهن چين، ژاپن و هند نيز هست. وي براي تحقق انديشه هاي خاتمي دراين زمينه به جاي منحصر كردن گفتگوي فرهنگ ها به گفتگو با تمدن غرب از گفتگو با تمدن هاي شرقي سخن به ميان آورده و از همسايگان آغاز كرده است تا در مرحله نهايي به گفتگو با تمدن غرب برسد. اين در واقع برنامه اي منطقي، گام به گام و منطقه به منطقه است و مهاجراني با اين كار، مخروط گفتگوي تمدن ها رابر اساس قاعده مخروط - و نه از راس آن - بر زمين قرار داد. اما به نظر مي رسد اين مخروط هنوز قدري كج است و براي بهبود حالت آن، سازمان گفتگوي تمدن ها بايد به مساله گفتگوي ميان قوميت هاي ايراني نيز همت گمارد; كار درستي كه مدتي است فصلنامه مطالعات ملي وابسته به يكي از نهادهاي رسمي كشور به آن دست يازيده. لذا از مهاجراني انتظار مي رود مجله سازمان گفتگوي تمدن ها را كه پيشتر فقط آثار ادبي، آن هم از گرايش فرهنگي خاصي را منتشر مي كرد، به نشريه اي براي همه صاحب قلمان ايراني - از همه گرايش هاي فكري، فرهنگي و قومي تبديل كند. بحث هاي صرفا ادبي، بايد جاي خود را به آثار فرهنگي و فكري نظريه پردازان و انديشمندان سه عرصه گفتگوي تمدن ها بدهد. اين عرصه ها يا مرحله هاي سه گانه عبارتنداز: گفتگو ميان گروه هاي فرهنگي و قومي درون جامعه ايران، دوم گفتگو ميان ملت ايران (به عنوان صاحب اصلي انديشه گفتگوها ) با تمدن هاي منطقه همانند تمدن عرب، تمدن ترك و تمدن آسيا و سوم گفتگو با جهان غرب. در واقع همان گونه كه فردهاليدي و شماري ديگر از انديشمندان تصريح كرده اند ايران به عنوان دايره پرتوافشان انديشه گفتگوي تمدن ها و خاتمي به مثابه مركز اين دايره شناخته شده اند، اما اين پرتو افشاني نبايد درون ميهن را از نور خويش محروم كند يا از فراز سر مناطق تمدن همسايه بجهد.