Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51119S20

Date of Document: 2001-04-10

گفت وگو شوراها و تغيير نگرش در تنظيم بودجه شهرداريها ماههاي پاياني هر سال بحث بودجه و بودجه بندي در شهرداريها مهمترين موضوع و برنامه كاري شوراهاست. كارشناسان و دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور پيرامون اين موضوع نظرات مختلفي دارند اما اكثر اين افراد در يك مورد اشتراك نظر دارند و آن اين كه بودجه بندي كليشه اي بايد جاي خود را به تنظيم بودجه با لحاظ كردن واقعيتها و عملكردهاي سالهاي گذشته بدهد. در خصوص لايحه بودجه سال شهرداري 80 زنجان خبرنگار ما گفت وگويي با رئيس كميسيون مالي شوراي شهر زنجان انجام داده كه در پي آمده است. * لايحه بودجه سال 80 شهرداري زنجان پس از چندين جلسه بحث و بررسي به تصويب شوراي شهر رسيد، شاخص ها و ويژگيهاي اين بودجه؟ چيست - لايحه بودجه پيشنهادي شهرداري زنجان در مقايسه با سال گذشته 13 درصد افزايش نشان مي دهد و از ويژگيهاي آن پيش بيني شرايط لازم براي واگذاري امور مختلف خدماتي به بخش خصوصي با هدف رهاسازي شهرداري از تصدي گري هاي غيرضروري و ايجاد زمينه براي توسعه و مشاركت مردمي است اما در ارتباط با شناسايي منابع جديد مالي حركت محسوسي انجام نشده است. * اشاره كرديد به اين كه منابع جديدي براي افزايش درآمد شهرداري در سال 80 پيش بيني نشده است از طرف ديگر به نظر مي رسد بودجه 56 ميليارد توماني امسال رقم قابل قبولي نيست، به نظر شما با چه راهكارهايي مي توان درآمدشهرداري را افزايش داد تا اين نهاد توان پرداختن به كارهاي مهم عمراني وشهري را داشته؟ باشد - يكي از مسائل مهم شهرداريهاي كشور مسائل مالي و اعتباري است و همواره شاهد اين هستيم كه اختلاف فاحشي ميان ميزان درآمدهاي شهرداريها با هزينه هاي روزافزون آنها وجود دارد، در واقع تامين نيازهاي ضروري با منابع درآمدي موجود همخواني ندارد، علاوه بر آن توان تحقق بودجه اسمي پيش بيني شده نيز از لحاظ قابليت هاي اجرايي حائز اهميت است. هرچند تنظيم بودجه نوعي برنامه ريزي مالي است، اما وقتي نتوان به ميزان و نحوه تامين آن بودجه مطمئن بود در اين صورت اين برنامه مالي، خود به نحوي دچار بي برنامگي مي شود، بنابر اين اگر يك برنامه جامع با چشم انداز روشن مالي نداشته باشيم، امكان برنامه ريزي اساسي را نيز در شهرداري نخواهيم داشت و در اينجاست كه به ضرورت تحول و دگرگوني در بودجه بندي فعلي پي مي بريم. زيرا ساختار بودجه بندي فعلي همواره بر منابع كليشه اي و ثابتي تكيه دارد كه به هيچ وجه جوابگوي نيازها و خدمات گسترده شهرداري ها نيست و انتظارات عمومي را برآورده نمي كند. معمولا مي بينيم درآمدهاي عمده شهرداريها بر سه محور فروش زمين، فروش تراكم و درآمد حاصل از ساخت و سازها و جرائم استوار است كه اين منابع نمي تواند هميشه تكيه گاه مطمئن براي شهرداريها باشد، بنابر اين اصلاح قوانين، بسط پايه هاي عوارض خدمات، وضع عوارض بر ارزش افزوده ها، تدوين برنامه و شاخصهاي لازم براي عوارض و خدمات بر اساس سرانه شهري و سياستگذاري درست مالي از طريق منطقي كردن هزينه هاي جاري از جمله راهكارهاي افزايش درآمد شهرداري است. تخصيص * بودجه به شيوه سنتي جوابگوي نيازهاي جامعه شهري موجود نيست به طوري كه مي بينيم در طول سال دستگاه ها به كرات اقدام به اصلاح بودجه مي كنند و در نهايت نيز بهره وري لازم ازآن حاصل نمي شود به نظر شما تغيير در روش بودجه بندي چگونه بايد انجام؟ شود -همان طور كه اشاره شد تغيير روش بودجه بندي امري اجتنابناپذير است و شكل تنظيم بودجه بايد از شيوه متداول به روش برنامه اي مبتني بر روشهاي علمي توام با در نظر گرفتن واقعيات تغيير يابد. مسائل مالي و بودجه اي شهرداريها نبايد به صورت انتزاعي مورد بررسي قرار گيرد بلكه در اقتصاد كلان كشور بايد به عنوان مكمل برنامه هاي محلي عمل شود زيرا نمود مدنيت و اوج فعاليت ها معمولا در شهرها متجلي است و ضعف و قوت شهرداريها تاثير مستقيم خود را در جامعه نشان مي دهد، براي مثال اگر عوارض را به عنوان ماليات محلي تعريف كنيم بسياري از تنگناهاي مالي شهرداريها مرتفع مي شود. * معمولا در تنظيم بودجه، نظر شهرداريها ملاك است و شوراها با تغييرات اندكي آن را به تصويب مي رسانند آيا بهتر نيست شوراها در بحث تنظيم بودجه علاوه بر نظر اعضا از نظرات كارشناسان اقتصادي نيز استفاده كنند تا بودجه تنظيمي به شكل علمي خود نزديكتر؟ باشد - بي ترديد توفيق هر نهادي در برنامه هاي خود بستگي كامل به بهره گيري از دانش فني و مهارت عملي در برنامه ريزي ها دارد و ماده 62 قانون شهرداريها نيز وزارت كشور رامكلف به ارائه خدمات فني و كارشناسي به شهرداريها كرده است واميدواريم در شوراها نيز بتوانيم از وجود كارشناسان بهره بگيريم و هر چند كه اين شورا در اين زمينه تاكيد جدي دارد. * ارزيابي شما از بودجه سال 80 شهرداري زنجان و نقاط ضعف و قوت آن؟ چيست - بودجه شهرداريها معمولا بايد در راستاي يك برنامه بلندمدت شهري تنظيم شود اما از آنجايي كه شهرداري زنجان فاقد يك برنامه بلندمدت است آينده نگري در اين بودجه ديده نمي شود. همچنين با توجه به كمبودهاي فراوان در زمينه تحقيق و پژوهش در برنامه ها، طرحهاي عمراني و خدمات شهري و آموزشي، اعتبارات مناسبي براي اين گونه موارد پيش بيني نشده كه بايد به رفع اين نواقص اقدام شود. اما توجه به محورهاي اصلاح ساختار سازماني، كاهش امور تصدي گري، واگذاري كارهاي خدماتي به بخش خصوصي وبهره گيري از مشاركت هاي مردمي و بخش خصوصي در اجراي طرحهاي اساسي شهري را نيز مي توان از نقاط قوت و برجسته بودجه سال 80 شهرداري عنوان هر كرد چند عوامل جانبي از جمله مديريت،، برنامه ريزي فرهنگ مشاركت مردمي و بنيه اقتصادي شهر نيز در بحث بودجه و اجراي هر چه بهتر آن نقش بسزايي دارند.