Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51116S1

Date of Document: 2001-04-10

تروريسم در ساليان اخيربه علت فعاليتهاي كشورهاي پشتيباني كننده تروريسم در انواع علوم، جديدي از فعاليتهاي تروريستي مثل بيوتروريسم وشيميوتروريسم ايجاد شده است اشاره: در بين سال هاي 1945 تا 1991 بالغ بر صد هزار عمليات تروريستي كه به دست بيش از 200 گروه انجام شده در جهان به ثبت رسيده است. پديده تروريسم موضوعي است كه به گوش ما ايرانيان آشناست. ابتداي انقلاب شخصيت هاي برجسته اي چون مطهري، بهشتي و باهنر، رجايي و مفتح به دست تروريست ها به شهادت رسيدند، مردم كوچه و بازار جزء اهداف تروريستي قرار گرفتند تا از اين طريق مردم از انقلاب سرد شده، از صحنه كنار بروند، فعاليت تروريست ها به اينجا ختم نشد و هر روز در اشكال نويني ظاهر مي شد، بعداز دوم خرداد 76 و در آستانه عيد سال 1379 دكتر حجاريان نيز هدف تروريست ها قرار گرفت، وي تا آستانه شهادت پيش رفت. به منظور بررسي اين پديده كه خود از مظاهر خشونت و دوري از منطق و گفت وگو توسط بانيان، مجريان و عاملان آن است، چندي پيش ميزگردي تحت عنوان، بررسي ابعاد حقوقي تروريسم بين المللي در، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد كه مهمترين بخش هاي مطالب عنوان شده در اين ميزگرد از نظرتان مي گذرد. گروه انديشه * دكتر رضا سيمبر، متخصص روابط بين الملل از دانشگاه نيوساوت - ويلز سيدني - استراليا: ويژگيهاي تروريسم به شرح زير قابل خلاصه شدن است: تروريسم همراه با وجود جو ترس، ارعاب و تهديد است. از ديدگاه تروريستها چون همه هدف هستند و كسي در امان نيست، پس اهداف نيز بدون تبعيض انتخاب مي شوند كه هميشه استفاده مرتب و منظم از قتل، جرح، تهديد و... جهت دستيابي به يك هدف انقلابي صورت مي گيرد. كه اين هدف مي تواند به طور مثال براي دسترسي جهت برپايي يك انقلاب سياسي باشد. تروريستها قانون هاي حاكم بر جنگهاي متعارف را قبول نداشته و عمل تروريستي آنها همواره غيرقابل پيش بيني است. چرا كه از روشهاي وحشيانه اي مثل بمبگذاري با ماشين، بمب پستي، كشتار دسته جمعي و... استفاده مي كنند. اما به هر صورت مي توان در فلسفه سياسي گروه، توجيه اخلاقي را براي اعمال حركات تروريستي آنها تشخيص داد. هرچند كه مشخصات ارائه شده در بين سازمان هاي تروريستي همگاني و جهاني است، اما تفاوت دراهداف تروريستهاي دست راستي و دست چپي قابل لحاظ است. زيرا تروريستهاي دست چپي به دنبال ايجاد انقلاب اجتماعي هستند. آنها ابزار لازم جهت اين اقدام را، سرنگوني رژيم حاكم مي دانند. مثل: سازمان بريگادهاي سرخ در ايتاليا، گروه ارتش سرخ در آلمان و... در حالي كه گروههاي تروريستي دست راستي با حركت كنوني جامعه مخالف هستند و خواهان برگشت به شرايط زمان گذشته يعني زماني كه به عقيده آنها بهتر از حال بوده است، مي باشند. مثل: نژادپرستي و ترس از كمونيست. كوبا، الجزاير و اسرائيل ازجمله مواردي هستند كه به علت قرار گرفتن در ظروف زماني و مكاني خاصي، به قدرت رسيده اند. به عنوان مثال: چون كوبا و الجزاير در دوران ضد استعماري و ضد استبدادي خود رشد كرده اند، توانسته اند كه از طريق يك انقلاب اجتماعي به قدرت دست يابند. پس شايد بتوان ادعا كرد كه تروريسم به تنهايي باعث كسب استقلال نمي شود. همچنان كه بسياري از نويسندگان و محققين معاصر نيز با آنچه كه والتر لاكوئيور در اين مورد گفته است هم عقيده اند كه حتي يك دولت نيز در نتيجه عمليات تروريستي سرنگون نشده است. بنابراين ريچارد رابينستين براي رسيدن به موفقيتي در عمليات تروريستي، چهار شرط را مطرح مي كند كه عبارتنداز: - 1 جامعه به وسيله بحرانهاي اقتصادي يا جنگ در آستانه فروپاشي يا اضمحلال قرار گرفته باشد. - 2 فعالين به وسيله گروههاي خاصي مورد حمايت قرار گيرند. - 3 هدف فعالين محدود به بي ثبات ساختن قدرت رژيم باشد. - 4 مخالفين آنها فاقد بودجه اراده يا قدرت سياسي لازم براي مواجهه با آنها باشند. * دكتر حسين مير محمد صادقي، از قول فردريك هاكر مي گويد: ترور، كه از بالا تحميل مي شود، ايجاد و اشاعه ترس از سوي ديكتاتورها، حكومت ها و روسا و در واقع تلاش قدرتمندان براي كنترل از طريق ارعاب است. تروريسم كه از پايين اعمال مي گردد، ايجاد و اشاعه ترس از سوي شورشيان، انقلابيون و معترضين و تلاشي است از سوي ضعيفان فعلي، كه قدرتمندان بالقوه هستند، كه ازطريق ترس و ارعاب كنترل را به دست مي آورند. ترور و تروريسم يكي نيستند ولي به يكديگر تعلق اين دارند دو مفهوم به شكل غيرقابل انفكاكي به اين ايده مشترك مرتبط هستند كه ترس قويترين انگيزه موثر بشري است، اگر تنها انگيزه نباشد، خشونت بهترين شيوه ايجاد و حفظ ترس است، اگر تنها شيوه نباشد. * مصطفي يونسي، دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين الملل: زماني كه قدرت به ايجاد انسجام اجتماعي - سيستمي اقدام مي كند و يا به عبارت ديگر با هرگونه بي انسجامي مبارزه مي كند و اجازه نفوذ و خلل را در آن نمي دهد، تروريسم سياسي - اجتماعي مي خواهد تا از طريق مقاومت در برابر آن به نبودن انسجام دست زند. در واقع تروريسم يا جلوه خشونت سياسي مي خواهد تا براساس قواعد بازي خود بر مدارات عادي و معمولي سياست، از طريق دسترسي به قدرت رخدادي به اهداف خود دست يابد. به عبارت ديگر تروريسم مي خواهد مدارات موجود قدرت را به پيوند قواعد و عضويت تبديل ساخته و به اين وسيله اعمال فعلي سلطه را در درون شبكه مشروعيت اين اعمال از كار بيندازد. به همين دليل تروريسم با فشار همگون كننده انطباق نداشته و به برتري تكنيك انضباطي در جامعه اعتنا نمي كند. به اضافه اينكه براساس اين تصوير، به طريق معمول و رايج يا غلبه دادن زور، نمي توان آن را شكست داد. زيرا مدارات حاكم را قبول ندارد. * شاه حسيني: يكي از مفاهيم جديد و مهمي كه امروزه در محافل علمي و نظامي بسيار مطرح مي شود، بيوتروريسم و پتانسيل مرگ دسته جمعي آن است. زيرا در سالهاي اخير، فعاليتهاي تروريستي، به سبب اعمال خشونت آميز خود كه به انواع سلاحهاي نيرومند و جديدتر نيز مجهز شده اند، باعث شكل گيري غم و رنج در بخش مهمي از جمعيت دنيا شده است. هر چند كه اهالي بسياري از كشورها و مناطق، درد و رنج ناشي از اين گونه اعمال غير انساني را با بردباري بيشتري تحمل مي كنند، اما به مراتب آسيبها و صدمات فراوان آنها نيز نسبت به گذشته بيشتر شده است. چرا كه توسعه تروريسم، به واسطه دولتهاي كمك كننده به اين نوع فعاليتهاي تروريستي، در ساليان اخير گسترش زيادي پيدا كرده است. مخصوصا به علت فعاليتهاي كشورهاي پشتيباني كننده به تروريسم در تحقيقات و توسعه (R&D) در، علومي مثل ميكروبيولوژي، شيمي و بيوتكنولوژي باعث ايجاد انواع جديدي از فعاليتهاي تروريستي مثل بيوتروريسم، شيميوتروريسم و... شده است. به عنوان مثال عراق بعد از سالها تحقيق و توسعه توانسته، موفق به ساختن سلاحهاي شيميايي شود كه آن را در برنامه هاي تهاجمي سلاحهاي بيولوژيك خود در طي چند ساله اخير استفاده كند. همچنين از كشورهاي پشتيباني كننده انواع تروريسم كه خود نيز مظهر تروريسم دولتي هستند مي تواند از آمريكا و رژيم صهيونيستي نام برد كه از چند دهه قبل به اين طرف توانسته اند در زمينه انواع گوناگون اين نوع سلاحهاي جديد تروريستي به تحقيقات فراواني دست بزنند. اين كشورها به عوامل بيولوژيكي مجهز شده اند كه مهمترين ويژگي هاي آنها به شرح زير است - 1 عوامل بيولوژيك; ازطريق حواس پنجگانه نمي توان تشخيص داده و شناسايي كرد، زيرا به تجهيزات و امكانات پيشرفته نياز است. بنابراين عامل شناسايي مدتي به طول انجاميده و سپس در طي اين زمان، عامل نيز اثر خود را كه همان بيماري است به وجود خواهد آورد. - 2 به علت تكثير خود عامل بيولوژيك; تنها مقدار اندكي از آن براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، كافي است. - 3 پخش عوامل بيولوژيك ازطريق نيروهاي نفوذي يا ستون پنجم، در عمليات خرابكارانه به راحتي صورت مي گيرد. - 4 اثر عوامل بيولوژيك آني فوري و سريع نيست. - 5 استفاده از اين عوامل در خاك دشمن به راحتي انجام مي گيرد ولي اثبات آن به سادگي ميسر نيست. - 6 اثرات ثانويه آن مي توانند به صورت يك بيماري اپيدميك گسترده درآيند. - 7 گروهها و كشورها مي توانند به توليد انبوه آن دست زده و استفاده از آن نيز خسارات زيادي را به مواد غيربيولوژيك وارد نمي سازد. - 8 در كشورهاي درحال توسعه به علت نبودن سازماندهي به سرويسهاي بهداشتي - درماني، مساله بيوتروريسم حادتر است. زيرا در يك وضعيت ضربتي چگونه مي توان به ميليونها انسان واكسن تزريق نمود و بسياري از موارد ديگر كه جا دارد دولتها با تشخيص به موقع اين گونه عوامل به بررسي و تجهيز امكانات پرداخته تا در زمان وقوع حوادث بتوانند جان ميليون ها انسان را از خطر مرگ و انواع بيماريهاي روحي و رواني كه از آثار ثانويه فعاليتهاي بيوتروريسمي نجات است، دهند. *** * سيد احمد ميرزايي: كشورهاي آلمان و ژاپن، انگلستان، روسيه، اسرائيل، عراق و فعاليتهاي مخفي سازمان سيا داراي تاريخچه هايي چند در زمينه تروريسم دولتي شيميايي و ميكروبي به شرح زير هستند. رژيم صهيونيستي - در شيوع 1948سال وبا در مصر ترور خالد مشعل، فروش خون و پلاسماي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت به كشورهاي منطقه و ازطريق دو شركت دارويي سوئيسي و ژاپني، استفاده از تعدادي عوامل و موجودات ذره بيني در سال 1983 كه باعث تب شديدو ناباروري در دختران مي شود و... از اقدامات تروريستي ميكروبي رژيم صهيونيستي است. عراق - به احتمال قوي دولت عراق نيز با طراحي عمليات تروريستي عليه ايران توانسته است بيماري مشمشه را كه بيماري مشترك بين دام و انسان است وارد ايران (اصفهان ) كند. يك نفر به ظاهر تاجر ازطريق ورود يك اسب آلوده از مرز كردستان، خسارات اقتصادي سنگيني را براي ايران به وجود آورد. آنفلوانزاي مرغي نيز در سال 1377 در ظرف 4 ماه در ايران شيوع پيدا كرد و توانست ميليون ها تومان خسارت به كشور بزند. بيماريهاي طاعون گاوي، كرم حلزون گوشت خوار و.. كه طي ساليان متمادي در ايران وجود نداشته اند و البته به محض مشاهده و اطلاع ايران به سازمان (OIE)عراق نيز، بلافاصله شيوع آن را گزارش داده است، احتمال مي رود كه اين بيماريها نيز از سوي عراق به ايران منتقل شده باشد. آمريكا - فيدل كاسترو نيز ازطريق فعاليت هاي مخفي سازمان سيا به وسيله يك ليوان آب حاوي بوتولينيم، يك جعبه سيگار آغشته به بوتولينيم، پخش پودر سمي در لباس شناي كاسترو، ريختن سم در كفش و... مورد تهديد فعاليت هاي بيوتروريسمي قرار گرفته است. البته هيچ كدام از اين نقشه ها عملا نتوانسته است به نتيجه دست يابد. در سال 1982 روسيه اعلام كرد كه آمريكا به بهانه مالاريا و رهاسازي پشته هاي نراستريل در پاكستان، باعث شيوع بيماري در پاكستان شده است. اما از ديگر موارد تروريستي جديد مي توان به اپيدمي طاعون در بندر سورت هندوستان (تابستان ) 1373 و بروز بيماري ابولا در زئير (تابستان ) 1374 كه باعث اپيدمي و كشتار مردم شد، اشاره كرد. تهيه و تنظيم: مريم مهدوي