Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800119-51090S2

Date of Document: 2001-04-08

متوسط قيمت زمين، مسكن و اجاره بهادر تهران و 30 شهر كشور گروه اقتصادي: متوسط قيمت زمين، مسكن و اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در شهر تهران و 30 شهر منتخب كشور براي نيمه اول سال 1379 اعلام شد. براساس تازه ترين گزارش فصلنامه اقتصاد مسكن، متوسط قيمت فروش يك مترمربع زمين در نيمه اول سال 79 ا ز يك ميليون و 691 هزار ريال در تهران تا 242 هزار ريال در ايلام متفاوت بوده است. بالاترين ميانگين قيمت زمين در اين دوره بعد از تهران به ترتيب متعلق به شهرهاي اصفهان، مشهد، قزوين، شيراز، تبريز و اراك بوده است كه بين حداكثر 991 هزار ريال تا حداقل 603 هزار ريال براي يك مترمربع زمين كلنگي بوده است. بنابراين گزارش متوسط قيمت يك مترمربع زمين در زمان مورد بررسي نسبت به نيمه اول و دوم سال 78 در اغلب شهرها با افزايش قيمت روبرو بوده است كه بالاترين نرخ رشد مربوط به شهرهاي زاهدان ( /54 9درصد ) زنجان ( /37 8 درصد ) و اهواز ( /31 4 درصد ) بوده است. نرخ رشدقيمت زمين در شهر تهران در دوره مورد بررسي معادل /20 8درصد بوده است. قيمت هرمترمربع زمين ساختمانهاي كلنگي در شهرهاي قم، اهواز، كرمانشاه، كرج، زاهدان، اروميه همدان رشت و اراك به ترتيب معادل 517 هزار ريال هزار 594 ريال 380 هزار ريال 576 هزار ريال 415 هزار ريال 404 هزار ريال 473 هزار ريال و 603 هزار ريال بوده است. قيمت مسكن قيمت فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني در تهران در نيمه اول سال 79 معادل 2 ميليون و 58 هزار ريال بوده كه در بين 30 شهر از بالاترين رقم برخوردار بوده است. بعد از تهران به ترتيب شهرهاي قزوين، اصفهان، رشت، كرج، شيراز، تبريز و مشهد با قيمت هاي معاملاتي بين يك ميليون و 133 هزار ريال تا 887 هزار ريال براي هر مترمربع قرار دارند. براساس اين گزارش، بالاترين قيمت معامله شده هرمترمربع مسكن در نيمه اول سال 79 در شهر تهران معادل 7 ميليون و هزار 548 ريال و كمترين آن 108 هزار ريال در بندرعباس بوده است. مقايسه قيمت ها در اين دوره نسبت به نيمه اول سال 78 حاكي از افزايش قيمت در تمامي شهرهاي مورد بررسي است كه بالاترين رشد به ترتيب در شهرهاي اراك، يزد، دزفول و اهواز بوده است متوسط رشد قيمت در شهر تهران /22 9معادل درصد براي هر مترمربع مسكن بوده است. قيمت اجاره بها متوسط اجاره بهاي يك مترمربع مسكن ( آپارتماني - ويلايي ) در نيمه اول 79 در شهر تهران معادل 10 هزار و 912 ريال بوده است كه در بين شهرهاي مورد بررسي بالاترين ميزان را داشته است. بعد از تهران شهرهاي بندرعباس، رشت، كرج و شيراز قرار دارد. كمترين ميزان اجاره بها نيز در اين دوره مربوط به شهركرد بوده است. دامنه تفاوت بين حداكثر و حداقل اجاره بها برحسب كيفيت و موقعيت مكاني مسكن در شهرها بسيار زياد است به گونه اي كه در تهران براي يك مترمربع واحد لوكس معادل 15 هزار و ريال 123 و كمترين اجاره بها مسكن نامرغوب معادل 408 ريال در شهر كرج بوده است. قيمت زمين، مسكن و اجاره بها در مناطق بيستگانه تهران در بهار 1379 متوسط قيمت يك مترمربع زمين در شهر تهران يك ميليون و 631 هزار ريال و در تابستان به رقم يك ميليون و 750 هزار ريال افزايش يافت. كمترين متوسط قيمت زمين در فصل بهار متعلق به منطقه 18 معادل 912 هزار ريال و بالاترين قيمت مربوط به منطقه يك معادل 2 ميليون و 957 هزار ريال بوده است و اين رقم در فصل تابستان نيز به ترتيب معادل يك ميليون وهزار 7 ريال براي منطقه 15 و 3 ميليون و 446 هزار ريال در منطقه يك بوده است. رشد سالانه قيمت يك مترمربع زمين در بهار سال 79 نسبت به بهار سال 78 /16 3معادل درصد افزايش نشان مي دهد كه بالاترين رشد قيمت /35 1زمين درصد در منطقه و 13 كمترين /آن. درصد 8 در منطقه 5 بوده است. قيمت مسكن در تهران متوسط فروش يك مترمربع مسكن در شهر تهران در فصل بهار سال 79 معادل 2 ميليون و 20 هزار ريال و در تابستان معادل 2 ميليون و 95 هزار ريال بوده است كه بالاترين متوسط قيمت در بهار و تابستان در منطقه يك به ترتيب 3 ميليون و 285 هزار ريال و 3 ميليون و 544 هزار ريال بوده است و كمترين متوسط قيمت در منطقه 20 به ترتيب يك ميليون و 60 هزار ريال در بهار و يك ميليون و 90 هزار ريال در تابستان بوده است. در مجموع در كل شهر تهران در هر دو فصل رشد فصلي و سالانه، مثبت و افزايشي بوده است به طوري كه متوسط قيمت مسكن در بهار 79 نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 21 درصد رشد نشان مي دهد. رشد مسكن در بهار سال 79 نسبت به تابستان 78 /3 7معادل درصد افزايش داشته و فصل تابستان 79 به فصل مشابه سال قبل از /24 8آن درصد افزايش داشته است. قيمت اجاره بها در شهر تهران در بهار و تابستان سال 79 متوسط اجار بهاي يك مترمربع مسكن (آپارتماني - ويلايي ) در شهر تهران برابر 10 هزار و ريال 781 و 11 هزار و 44 ريال بوده در است هر دو فصل بهار و تابستان 79 بالاترين متوسط اجاره بهاي پرداختي بر حسب مترمربع مربوط به مناطق يك و 3 و كمترين آن در منطقه 18 19 و بوده است. اين گزارش حاكي است متوسط اجاره بهاي پرداختي يك مترمربع واحد مسكوني در نيمه نخست 1379 در شيراز قم كرمانشاه، اهواز، زاهدان، اروميه، همدان، اراك، كرمان، اردبيل يزد و زنجان به ترتيب معادل 5664 ريال 4329 ريال 5220 ريال 4350 ريال 4533 ريال 3975 ريال 3655 ريال 4028 ريال 4362 ريال 3828 ريال 3581 ريال و ريال 4203 بوده است كه نسبت به نيمه دوم 1378 به جز شهر قم در ساير شهرها رشد داشته است.