Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800119-51088S4

Date of Document: 2001-04-08

شمار زنان پناهجو و آواره در جهان روبه افزايش است خبرگزاري جمهوري اسلامي: شمار فزاينده مناقشات مسلحانه و خشونت هاي مرتبط با آن در جهان به افزايش موارد جابه جايي ها و موج پناهجويان اجباري كه با حساب سرانگشتي 75 درصد آنان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند منجر شده است. دربرخي ازجوامع پناهجويان، زنان و كودكان حتي سهمي 90 درصدي را به خود اختصاص داده اند. به گزارش سازمان ملل، زنان و دختران در اين مناقشات نيز هدف سوءاستفاده هايي ازقبيل: تجاوز، بردگي جنسي و خودفروشي اجباري قرار مي گيرند. زنان پناهجو چه در دوران جنگ، چه در كشورهايي كه در آن پناه گرفته اندوچه به هنگام استرداد، همچنان درمعرض خشونت و استثمار قرار دارند. واكنش جامعه بين المللي و كشورهاي عضو سازمان ملل را درقبال اين مشكل مي توان به شرح زير گروه بندي كرد: - كميسارياي عالي پناهجويان سازمان ملل (UNHCR) رهنمودهايي را درمورد حفاظت از زنان پناهجو، ازجمله جلوگيري و واكنش نسبت به خشونت جنسي عليه زنان، صادر كرده است. - اين كميساريا همچنين درصدد برآمده است تا زنان پناهجو حفاظت مكفي را درچارچوب قوانين بين المللي، بويژه در شرايطي كه تحت اذيت و آزارجنسيتي قرار دارند، به دست آورند. - استراليا، كانادا، فرانسه، آلمان، زلاند نو، انگلستان و آمريكا درميان كشورهايي هستند كه موقعيت پناهندگي را به افرادي كه تحت اذيت و آزارجنسيتي، از جمله ختنه، ازدواج اجباري، سقط جنين اجباري، قتل به خاطرشرافت و خشونت هاي خانوادگي هستند، اعطا مي كنند. شمار اين كشورها رو به فزوني است. - شماري از كشورها نيز بر اهميت حمايت جسمي و رواني از زنان پناهجوبويژه آن دسته از پناهجوياني كه مورد سوءاستفاده هاي جنسيتي قرار گرفته اند، تاكيد كرده اند. & نقش زنان در استقرار صلح زنان اگرچه طيف گوناگوني از نقش ها را در طول جنگ و استقرار بويژه صلح، به عنوان نيروهاي اجرايي و بهداشتي و به گونه اي فزاينده به عنوان ناظران برانتخابات ايفا اما كرده اند، عمدتا در فرآيند گفت وگوهاي رسمي صلح و سياستگذاري ها در مورد موضوعاتي از قبيل جنگ و صلح حضور نداشته اند. بااين حال، اكنون درك روزافزوني نسبت به موثربودن نقش زنان در حل مناقشات و مهارت هاي ويژه و استعدادهاي آنان در فراگرد سياستگذاري، ظهوركرده است. - هلند برنامه اي را تحت عنوان پيدايش فراگرد صلح ارايه كرده است كه رژيم اشغالگر قدس و فلسطين را به انتصاب زنان بيشتر در گروه هاي مذاكره كننده صلح و پست هاي سياستگذاري در روند كنوني سازش خاورميانه ترغيب مي كند. - منطقه آفريقا در اوايل دهه 1997 برنامه اي را تحت عنوان نخستين زنان براي ابتكار عمل صلح ارايه كرد كه كنفرانس هايي را در مورد صلح ومسايل انساندوستانه برگزار كرده و مصوبات آن به سران كشورها و دولت هاي آفريقايي ارسال شده است. افزون براين، سازمان وحدت آفريقا و كميسيون اقتصادي آفريقا كميته سال 1999 توسعه و صلح زنان را تشكيل داد. - بلژيك اجراي طرحي مشترك را با صندوق كودكان سازمان ملل (UNICEF)آغاز كرده است كه براساس آن يك سازمان غيردولتي زنان، كودكان اسير راشناسايي و براي آزادي آنها از اسارت سربازان شورشي گفت وگو مي كند. بلژيك همچنين از مشاركت زنان در گفت وگوهاي ميانجي گرانه در مناقشات حمايت كرده و طرحي را براي استقرار صلح بين زنان دو گروه متخاصم در مناقشات، تهيه وتدوين كرده است. - گرجستان يك برنامه عمل را براي بهبود موقعيت و وضعيت زنان تصويب كرده كه دربرگيرنده توسعه يك ساز و كار براي تضمين مشاركت فعال زنان در فراگرد سياستگذاري ها در مناقشات مسلحانه و استقرار صلح است. - انگلستان نيز گام هايي را در راستاي تضمين شركت زنان در فرآيندصلح در ايرلند شمالي، برداشته است. - در برخي كشورها، ازجمله انگلستان و آمريكا، زنان در مقام هاي بالاي سياستگذاري، كه مي توانند در جلوگيري از بروز مناقشات و پيشبرد فراگردهاي صلح تاثير بسزايي داشته باشند، انجام وظيفه مي كنند. & مشاركت بيشتر زنان در ارتش نقش درحال تغيير ارتش در برخي از كشورها و بويژه درسطح بين المللي، به سمت جلوگيري از بروز مناقشات تضمين صلح، و بازسازي كشورها پس از جنگ وبلاياي طبيعي، پيش مي رود. نقش هاي نوين در ارتش و پليس، مشاركت بيشتر زنان را دراين نيروها طلبمي كند، كه نمونه هاي عملي آن به شرح زير است: - زنان بسياري از كشورهاي عضو سازمان ملل و نيز زنان شاغل در اين سازمان در ماموريت هاي بين المللي پاسداري از صلح و نظارت برانتخابات شركت دارند. - در دانمارك، زنان به پست هاي بالا در ارتش، دست براساس قوانين يافته اند مصوب، زنان مي توانند درشرايط مساوي با مردان به خدمت ارتش درآيندو تلاش هايي درجريان است تا زنان بيشتري بتوانند درصفوف ارتش ارتقاءيابند. - نروژ اهداف مشخصي را براي استخدام زنان درنيروهاي مسلح تبيين كرده است. براي مثال تاسال 2005 هفت درصد از افسران و درجه داران در ارتش اين كشور را بايد زنان تشكيل دهند. - از سال 1995 استراليا در دومرحله موانع فرهنگي و اجتماعي بر سرراه شغل زنان در ارتش و پيشرفت آنان را مورد بررسي مجدد قرار داده است.