Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800118-51075S4

Date of Document: 2001-04-07

اخلاق شهروندي حق زندگي امسال و در روز سيزده فروردين كه چندسالي است به عنوان روز طبيعت نامگذاري شده است، در گردشگاه هاي پيرامون شهر تهران صحنه هاي تاسف آوري از هدف قرار گرفتن پرندگان به وسيله تفنگ بادي به چشم مي خورد. كودكان و نوجواناني كه امروز با تفنگ هاي بادي گنجشگ ها و ديگر پرندگان را در بهار كه فصل نوزايي طبيعت است، هدف قرار مي دهند، در آينده رغبتي به حفظ محيطزيست و مظاهر زندگي نخواهند داشت. ما هنوز درآغاز فصل بهار هستيم، خانواده ها و مربيان آموزشي در اين زمينه ها وظيفه حساسي برعهده دارند، آنها مي توانند به زباني ساده و اقناع كننده به كودكان و نوجوانان بفهمانند كه كشتار پرندگان به ويژه در فصل بهار يك عمل بي رحمانه و مغاير با تعاليم ديني ما و مناسبات انساني است. آنها مي توانند هدف گيري اشياء را در مكان هاي مناسب در بازي هاي دوستانه به عنوان يك سرگرمي مفيد بي ضرر جانشين تيراندازي به سوي پرندگان و حيوانات آلودگي كنند هواي تهران، نسل بسياري از پرندگان را در اين شهر منقرض كرده است. به عنوان شهروندان ساكن اين شهر، حداقل بايد به پرندگان باقي مانده در اين شهر فرصت زندگي بدهيم.