Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800105-51060S8

Date of Document: 2001-03-25

مردم بريتانيا بدترين رفتار را با پناهندگان دارند لندن - بر پايه يك نظر سنجي مردم بريتانيا در مقايسه با ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بدترين رفتار را با پناهندگان دارند. اين نظرسنجي كه توسط مركز نظارت اروپايي بر رفتارهاي نژادپرستانه وضد بيگانگان تهيه شده نشان مي دهد 23 درصد از پرسش شدگان در بريتانيا معتقدند اين كشور نبايد پناهجويان را بپذيرد. نظر سنجي مزبور همچنين حاكيست 39 درصد از بريتانياييهاي پرسش شده معتقدند پناهندگان بيكار بايد به كشور خود بازگردانده شوند و 51 درصد از آنها نيز گفته اند كه اقليت هاي نژادي مسبب افزايش بيكاري ها در انگليس مي باشند. از سوي ديگر اين نظرسنجي كه در مجموع 16 هزار شهروند اتحاديه اروپايي را مورد پرسش قرار داده نشان مي دهد كه ساكنان بلژيك و يونان نيز از نظر تمايلات ضد بيگانه در بين كشورهاي اين اتحاديه بدترين وضعيت را دارند. بر پايه اين گزارش 27 درصد از يونانيها و 25 درصد از بلژيكي ها گفته اند كه نمي توانند خارجيان را تحمل بكنند. در همين حال مدير اين مركز اروپايي به استناد آمارها اظهار كرد، جهت حفظ تركيبمطلوب جمعيتي، كشورهاي اروپايي نياز به مهاجران خارجي دارند و رفتار بد مردم اين قاره نسبت به خارجيان نشان دهنده آن است كه سياستمداران قادر نبوده اند به مردم خود تفهيم كنند كه مهاجران براي كشور آنها مفيد هستند.