Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800105-51060S1

Date of Document: 2001-03-25

شما هم مي توانيد زندگي موفقي داشته باشيد اگر... ما در جايي ايستاده ايم كه انديشه ها وكنش هاي چند ساله، گذشته را برايمان رقم زده اند و تمام آنچه كه در ده يا بيست سال آينده تجربه خواهيم كرد، تحت تاثير چيزيست كه امروز دوستي ها، رقم مي زنيم، ازدواج وتشكيل خانواده، شغل، محل زندگي و.. همه و همه با انتخاب امروز ما شكل خواهند گرفت. زندگي فرآيند ساختن است و آنچه كه امروز انجام مي دهيم، بر آنچه كه فردا خواهيم داشت تاثير مي گذارد. نحوه تفكر افراد در برابر مسائل و مشكلات زندگي به گونه اي متفاوت و از هم جداست و اين واقعيتي است اجتنابناپذير. براساس تفاوتهاي فردي، گروهي را تصور بر اين است كه توان حل مشكلات خود راندارندو مكرر به ابعاد اين مشكلات مي افزايند و به سرعت به سوي افسردگي و نااميدي و درهم ريختگي رواني كشيده مي شوند وگروهي ديگر با اراده و پشتكارقوي درجهت حل مشكلات گام برمي دارند و همواره به پيروزي فكر مي كنند و در رهگذرغلبه بر مشكلات زندگي از تفكرات مثبت و اميدواري و توانايي خويش نهايت استفاده را مي برند. اغلب كساني كه در مقابل مشكلات سرتسليم فرود مي آورند نه به خاطر ناتواني واقعي خويش، كه در اثر پذيرفتن اين تصور كه ناتوانند به چنين وضعي دچار مي شوند. توجه داشته باشيد تنهاچيزي كه موفقيت هاي ما را تحت الشعاع قرار داده و محدود مي كند تفكري است كه به ما مي گويد نمي تواني موفق شوي و اين واقعا حرف تازه اي نيست. كسي كه مي گويد مي توانم، و مي تواند كسي كه مي گويد نمي توانم، نمي تواند. به عنوان مثال شخصي مي گويد فكر مي كنم هميشه بازنده خواهم بود وبا اين طرز تلقي وساختار ذهني منفي يادگيري را كنار مي گذارد، موقعيتها را يكي پس از ديگري از دست مي دهد و دست از تلاش و كوشش برمي دارد و ناگفته پيداست كه پيشگويي اودرست از كار در مي آيد و هم موفق نمي شود وديگري مي گويد من موفق و خواهم شد براين اساس در پي كسب موقعيتها و زمينه هاي مساعد بر آمده و هر چه بيشتر به تلاش خود مي افزايدو طبيعتا موفق هم خواهد شد. هرگاه به توانايي خود براي احراز موفقيت شك كرديد به موانعي فكر كنيدكه ديگران بر آنها چيره شدند، تاريخ سرشاراز سرگذشت انسانهاي بزرگي است كه تاريخ ساز وينستون چرچيل شدند، دانش آموز فقيري بود كه از بيماري لكنت زبان رنج مي برداما نه تنها در بيست وچهار سالگي برنده نوبل جايزه شد، بلكه توانست يكي از نافذترين سخنرانان دوران اخير قلمداد شود و يا ناپلئون با هدايت ارتش پيروز خود در سرتاسر اروپابر نقيصه كوتاهي قد فائق شد. نظيراين افراد فراوان است ونتيجه قطعي اين مثالها اين است: مهم نيست كه از كجا آغاز مي كنيد، هر جا كه هستيد نقطه آغاز است. و بدانيد كه تلاش بيشتر امروز نشانه فرداي متفاوت و بهتر است. بياييد با دور ريختن تمام برچسبهاي منفي كه به خودآويزان كرده ايم نخستين گام را براي شروع يك زندگي موفق برداريم. عوامل موثر در شكل گيري زندگي موفق - 1 مشكلات را به عنوان مانعي براي كسب موفقيت به حساب نياوريم غالبا ما با موقعيتهاي بزرگي مواجه مي شويم كه بسيار مشكل و نااميد كننده و غيرقابل تحمل به نظر مي رسند، توجه داشته باشيد كه مشكلات بخشي از ميراث جهان هستند كه ما را براي رهايي از خود به سوي يادگيري و تجربه سوق مي دهند. با اذعان به اينكه ما براي حل مسائل و مشكلات و يافتن راه حلهاي جديد طراحي شده ايم، پس وقتي با مشكل مواجه مي شويم و موفق به حل آن نمي شويم بايد راه و روش خودمان را عوض كنيم و اگر باز هم موفق نشديم شيوه هاي ديگري را بيازمائيم، بدانيد كه هيچ مشكل و مساله اي بدون پاسخ وجود ندارد، پس با جستجوي مداوم، علاقه و تفكر در نهايت بر آن فائق خواهيم شد، هرگز تسليم نشويد كه تسليم شدن يعني شكست را پذيرفتن و به شخصيت خود آسيب رساندن و آمادگي براي شكستهاي پيايي، از نظر كسي كه مثبت فكر مي كنديك مشكل صرفا موقعيتي تازه براي يادگرفتن است، بياد داشته باشيد كه شما مي توانيد از هيچ چيزي، بسازيد. - 2 اشتباهات را وسيله اي براي پيروزي بدانيم اشتباهات بازخورد اعمال ما هستند، اشتباهاتي كه برندگان مرتكب مي شوند به مراتب بيشتر از بازندگان است و به همين خاطر است كه آنها برنده اند، زيرا آنها با تلاش و تداوم بيشتر با زخورد بيشتري دريافت مي كنند. اشكال كار بازندگان در اين است كه اشتباه را به منزله يك رويداد بزرگ منفي و نابخشودني تلقي مي كنند و جنبه مثبت آن را در نظرنمي گيرند. آگاه باشيد كه ما از شكستهاي خود به مراتب بيشتر از پيروزيهايمان درس مي گيريم، زيرا وقتي بازنده مي شويم به فكر و تامل و تجزيه و تحليل و سازماندهي مجدد پرداخته و طرحها و تاكتيك هاي تازه بنا مي كنيم اما وقتي برنده مي شويم فقط جشن مي گيريم و چيز تازه اي ياد نمي گيريم و اين خود دليلي است براي گرامي داشتن اشتباهات. با نگاهي به زندگي بزرگان تاريخ به عمق و اهميت اين مورد بيشتر پي مي بريد. شرح زندگي توماس اديسون سندي معتبر در اين زمينه است. روزي از او سوال كردند از اينكه بارها و بارها در تلاش براي ساختن لامپ برق با شكست مواجه شدي چه احساسي؟ داشتي او در پاسخ گفت من نه تنها شكست نخوردم بلكه با موفقيت توانستم هزاران طريق ( راه ) نساختن لامپ برق را كشف كنم. بنابر اين اشتباهات واقعا اشتباه نيستند، بياييد در هر موردي انتظار خطا از خود داشته باشيم و آنها را به عنوان بخشي از فرايند يادگيري بپذيريم، فراموش نكنيم كه شكست خوردن هرگز مايه شرمساري نيست، شرمساري تنها از تلاش نكردن است. - 3 ريسك ( خطر ) كنيد رسيدن به هر هدفي هميشه مستلزم قبول خطر است، تا احتياط را كنار نگذاريد به هدف نمي رسيد، هدف هميشه سرجاي خودش است و براين سياره قانوني حاكم است كه رسيدن به پاداش را بهاي قبول خطر تضمين مي كند و جز اين راه، راه ديگري وجود ندارد. چاشني زندگي دست زدن به كارهاي تازه و خلق تازه ها از جوهر خويشتن است، جستجوي امنيت و بي خطري نيروي حيات را خفه مي كند، حدغايي بي خطر زيستن و امنيت و رهايي از همه تشويشها دراز كشيدن زير خروارها خاك است، لازمه دوست داشتن وعشق، خطر كردن است. يك انسان كامل بودن بسيار ارزشمند است، انسانهايي كه شهامت پرداخت بهاي عشق را دارند بسيار انگشت شمارند، قابل ذكر است كه متفاوت بودن از ديگران در واقع قبول خطر است ولي معنايش اين است كه مي توانيم خودمان باشيم، توجه داشته باشيد كه براي به دست آوردن هر چيز بايدخطرات آن را هم پذيرفت، براي آنكه راه رفتن را بياموزيم بايد خطر به زمين خوردن و صدمه احتمالي آن را نيز بپذيريم. براي پولدار شدن بايد خطر ورشكستگي را هم پذيرفت، براي آنكه شانس بردن در يك مسابقه راداشته باشيم بايد با احتمال باختن مواجه شويم و براي انجام يك ازدواج موفق بايد خطر طلاق را هم پذيرفت. بياد داشته باشيد كه برندگان بيشتر از بازندگان ريسك مي كنند ودقيقا به همين دليل است كه بيشتر مي برند، در واقع برندگان بيشتر از بازندگان مي بازند، اما آنقدر بازي مي كنند كه بيشتربر بردهايشان افزوده مي شود و ما هميشه آنها را به خاطر پيروزيهايشان بياد مي آوريم نه به خاطرشكستهايشان. به عنوان مثال: ما اديسون را به خاطر ساختن لامپ برق بياد مي آوريم نه به خاطرنساختن آن و خلاصه اينكه ما حق انتخاب ا داريم، نتخاب ميان زندگي واقعي يا زيستن نباتي. انتخاب شغل يك ريسك است، عبور از خيابان هم يك ريسك است و شروع يك رابطه براي تشكيل خانواده هم يك ريسك و نتيجه اينكه زندگي يك ريسك است، پس بايد ريسك كرد و ثمرش را ديد. - 4 اهل تعهد باشيد اولين قدم را بايد خودمان برداريم وقتيكه در حاشيه ايستاده ايم و براي هجوم آمادگي نداريم گويي جهان در برابر ما با اين نگرش ايستاده است كه خوب مثل اينكه اينقدرها درباره اين مسئله جدي نيست هر وقت آن را جدي گرفت ما به او كمك خواهيم كرد. درست در همان لحظه كه با قاطعيت من مي گوئيم به هر قيمتي اين كار را خواهم كرد كم وبيش گام اول را به سوي موفقيت برداشته ايم. كسي در زندگي موفق مي شود كه تصميم به موفق شدن گرفته است، ورزشكاري از ميدان رقابت پيروز بيرون مي آيد كه بگويد من پيروز مي شوم اما كسي كه بگويد بالاخره يك كاري مي كنم يا سعي مي كنم به احتمال زياد شانس پيروز شدن را از كف داده است. اگر طالب زندگي موفق - شاد، همراه با سلامت رواني هستيد هر لحظه، هر ساعت و هر روز به خودبگوئيد كه هرگز شكست را نمي خواهم. - 5 تلاش را سرلوحه تمام امور زندگي قرار دهيد ما نياز به تلاش داريم زيرا طبيعت ما آن را طلب مي كند امتياز و، اشتياق انسان براي يادگيري، خودآزمايي، آزمايش وتجربه است، اشتباه اغلب مردم اين است كه تنها براي رسيدن به اهداف نهايي كار مي كنند نه براي لذت بردن از كار! و به همين دليل است وقتي كه به اهداف مورد نظر نمي رسند دچار افسردگي مي شوند، اگر ما به خاطر عشق به كار و مسئوليت كار كنيم ديگر مشكلي نخواهيم داشت، نتايج همواره از راه مي رسند، زيرا اين يك الزام است يك بايداست يك قانون است اما اگر نتايج تاخير داشتند يا در زماني كه شما انتظارشان را مي كشيديد از راه نرسيدند، اجازه ندهيد كه اين مسئله تمام روز، هفته و ماه و سال شما را خراب كند، توجه داشته باشيد كه راز موفقيت در انجام آنچه شما دوست داريد نخواهد بود بلكه دوست داشتن آنچه انجام مي دهيد است. - 6 برخواسته هاي معقول و منطقي خود پافشاري كنيد پافشاري يك راز است، رازي كه انسانهاي موفق به خوبي از آن آگاهند، آنها مي دانند كه اين راز عامل اصلي پيروزي است اما بازندگان پافشاري را به منزله نوعي تلاش اضافي و مشت بر سندان كوفتن ارزيابي مي كنند. هيچ چيزي در دنيا نيست كه بتواند جايگزين پافشاري گردد. اغلب افراد مايوس و شكست خورده مي دانند شايد شما هم با اين چهره ها مواجه شده ايد مثلا اكثر كساني كه شروع به يادگيري يك هنر مي كنند، خيلي زود از ادامه آن مايوس مي شوند. به طور مثال اكثر افرادي كه به كلاس خوشنويسي مي روند خيلي زود مايوس مي شوند به طوري كه 80 درصد آنان در همان اوايل كار كنار مي كشند. البته فراموش نكنيد مواقعي هم وجود دارد كه نااميد شدن و دست از تلاش كشيدن حركت خوبي است، مثلا وقتي شما مسافر كشتي هستيد كه در حال غرق شدن است و زمان زمان بيرون پريدن پس بايد بيرون پريد نبايد كله شقي را با پافشاري اشتباه بگيريد. - 7 تغيير را بپذيريم اگر ما تغيير كنيم همه چيز تغيير خواهد كرد بسياري از مردم تمام زندگي خود را با اين اميد مي گذرانند كه روزي اوضاع بهتر شود و اين نوع آدمها هميشه آرزو داشته اند همه چيز ساده تر و سهل تر باشد. بپذيريم كه هرچه در زندگي خود داريم از چگونه بودن ما ناشي شده است، باور كنيد اوضاع وقتي بهتر مي شود كه ما بهتر شويم همه چيز زماني تغيير مي كند كه ما تغيير كرده باشيم. پس راه ديگري وجود ندارد، براي بهتر شدن هر چيز بايد خودمان بهتر شويم. فردا واقعا شبيه امروز خواهد بود مگر آنكه تلاش را به آن بيفزائيم. اگر تمام توان خود را در هر كاري به خدمت بگيريم بدين معني نيست كه شكست را از زندگي خود حذف كرده ايم يا نااميدي و ياس را كنار گذاشته ايم، ممكن است اين سوال براي شما مطرح شود كه پس چرا به خود زحمت؟ بدهيم جواب اين است كه براي احترام به خود وقتي فلسفه فردي شما اين است كه من تمام تلاش خودم را خواهم كرد، آن وقت است كه هميشه مي توانيد سرافرازانه بر عقايد خود بايستيد و فراموش نكنيد كه شكست آسيب مي رساند اما اين آسيب زماني شديدتر خواهد بود كه بدانيم حداكثر توان خود را به كار نگرفته ايم - 8 پايان شب سيه سپيد است هيچ وقت در زندگي به اين نكته توجه كرده ايد كه درست قبل از يك گشايش همه چيز واقعا تيره و تار به نظر مي رسد. شخصي مي گفت وقتي شانس به من روي آورد كه درست در مرز نوميدي بودم در مركز توفان و گردابي از ياس غوطه ور بودم ناگهان همه چيز تغيير كرده و روبه بهبودي نهاد و شما نيز حتما از گوشه و كنار درباره ورزشكاراني مي شنويد كه سالها مسابقه داده اند و شكست خورده اند و حتي يك پيروزي هم به خود نديده اند اما آن قدر در آستانه تسليم شدن ايستادگي كرده اند تا سرانجام طعم و حلاوت پيروزي را چشيده اند. گاهي در اوج تنهايي مي گوئيم كه آيا زندگي واقعا ارزش اين همه تلاش بي وقفه و بدبختي را؟ دارد كه ناگهان در همان روز با كسي آشنا مي شويم كه ما را بر فراز ابرها پرواز مي دهد و زندگي ما را دگرگون مي كند. زندگي اين گونه است كه هميشه سردترين و تاريكترين و سخت ترين لحظه ها قبل از سپيده است اما اگر خود را از دست سقوط و نااميدي حفظ كنيم پاداشها به زودي سرازير مي شوند. توجه كنيد كه همه ما قبل از رسيدن به يك هدف ارزشمند به طريقي مورد آزمايش واقع مي شويم و اگر بتوانيم علت وجود اين آزمايشات دشوار را درك كنيم و با هر مشكلي به منزله يك بخش جدانشدني از فرايند موفقيت برخورد كنيم آن وقت است كه اولا نااميد و مايوس نخواهيم بود و ثانيا به اكثر آرزوهاي خود در زندگي دست خواهيم يافت و جان كلام اينكه هوشيار باشيد و تسليم مشكلات و موانع نشويد و هرگز فراموش نكنيد كه شادي به سراغ ما نمي آيد، ما بايد شادي را خلق كنيم. برات خسروي: عضو انجمن روانشناسان شاغل ايران و مديرگروه مشاوران آموزش و پرورش گاليكش مريم باباخاني: كارشناس تكنولوژي و طراحي آموزشي