Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791223-51014S9

Date of Document: 2001-03-14

با تصويب شوراي شهرانجمنهاي پيشگيري از وقوع جرم و دفاع از شهروندان در سنندج تشكيل مي شود نايب رئيس شوراي اسلامي شهر سنندج گفت: طرح تشكيل دو انجمن با عنوانهاي پيشگيري از وقوع جرم و دفاع از شهروندان از سوي اين شورا تصويب شده است. سيد مهدي تخت فيروزه افزود: انجمن پيشگيري از جرم با هدف كمك به خانواده هاي نيازمند براي جلوگيري از وقوع جرم تشكيل مي شود. وي گفت: براساس بررسيهاي كارشناسي، جرم در بين خانواده هاي نيازمند بيش از ديگر خانواده ها به وقوع مي پيوندد. وي افزود: شوراي اسلامي شهر با شناسايي خانواده هاي نيازمند به طور موقت به آنها مستمري پرداخت مي كند. وي گفت: خانواده هايي زير پوشش اين انجمن قرار مي گيرند كه كميته امداد امام (ره ) و بهزيستي به دليل برخي قوانين قادر به زير پوشش قراردادن آنان نيستند. وي گفت: آمارگيري براي شناسايي افراد نيازمند آغاز شده واحتمالا 20 تادرصد 30 شهروندان سنندجي زير پوشش اين انجمن قرار خواهند گرفت. نايب رئيس شوراي اسلامي شهر سنندج گفت: انجمن دفاع از شهروندان نيز با هدف دفاع از حقوق قانوني شهروندان تصويب شده است. وي افزود: انجمن دفاع از شهروندان احكام قضايي، وضعيت زندانها و برخورد در دانشگاهها را بررسي مي كند.