Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791222-50998S5

Date of Document: 2001-03-13

طرح جديد گزينش نام خانوادگي فرزندان در فرانسه گروه اجتماعي: كميسيون قانونگذاري مجلس ملي فرانسه در نشستي به بررسي طرح جديد انتخاب نام خانوادگي براي فرزندان در اين كشور پرداخت. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، در اين طرح قانون پيشين انتقال طبيعي نام پدر به فرزندان كه در حال حاضر در فرانسه اجرا مي شود با تغييراتي روبه روشده است. به گزارش رسانه هاي خبري فرانسه، كميسيون قانونگذاري مجلس ملي فرانسه در طرح خود پيشنهاد كرده است والديني كه به طور قانوني با يكديگر ازدواج كرده و داراي فرزند مي شوند از اين پس به هنگام به دنيا آمدن فرزندانشان مي توانند با تفاهم با يكديگر نام خانوادگي پدر يا مادر و ياتركيبي از اين دو نام را به عنوان نام خانوادگي فرزند خود انتخاب كنند. طرح يادشده به پيشنهاد ژرار گاوزه نماينده سوسياليست در كميسيون قانونگذاري مجلس ملي فرانسه مطرح شده است. اين طرح با استقبال گروههاي فمينيست و همچنين راستگرايان افراطي فرانسه روبه رو شده است. گروههاي طرفدار زنان در فرانسه از اين طرح به عنوان گامي به سوي تحقق برابري مردان و زنان در كشور ياد مي كنند. برخي از طرفداران آن نيز تصويب چنين طرحي را كمك به حفظ نامهاي خانوادگي مي دانند كه به دليل نبودن فرزند ذكور در خانواده ها در نسلهاي متمادي با خطر از بين رفتن روبه رو بوده اند. اما به نظر مي رسد در وراي مسايل مطرح شده نكات ظريف ديگري را نيز بتوان يافت. نزديك بودن زمان انتخابات مجلس قانونگذاري فرانسه در سال آينده و نقش مهم زنان راي دهنده در اين انتخابات را نبايد از نظر دور داشت. مساله اي كه براي نمايندگان مجلس و آينده سياسي آنان اهميت فراواني دارد. علاوه بر اين، جبهه ملي فرانسه كه نهاد رسمي راستگرايان افراطي اين كشور است موضع خود را به گونه اي آشكار در قبال اين مساله عنوان كرده است كه بسيار قابل توجه است. در نشريه مي نيت ارگان جبهه ملي آمده است: ما بايد در برابر اين مساله كه تا قرن آينده يك چهارم از جمعيت فرانسه محمد ناميده شوند واكنش نشان دهيم. اشاره نشريه مي نيت به گسترش جامعه مسلمان فرانسه است كه اگر اسامي اسلامي پدران مسلمان و نام خانوادگي آنان به فرزندانشان منتقل شود با توجه به افزايش جمعيت مسلمانان تا يكصد سال آينده درصد 25 از نامهاي خانوادگي در فرانسه اسامي اسلامي خواهد به بود نظر نمي رسد مواردي از اين قبيل از نظر قانونگذاران فرانسوي و مبتكران طرح گزينشي ساختن نام خانوادگي براي فرزندان در فرانسه پنهان مانده باشد. اما تفاوت اين سياستمداران كار كشته با افراطگرايان جبهه ملي در آن است كه آنان معمولا بسياري از اهداف سياسي خود را در قالب الفاظي زيبا چون آزادي و برابري، بيان مي كنند، درحالي كه راستگرايان جبهه ملي كه به دليل صراحت در بيان مقاصد خود افراطي ناميده مي شوند از بيان چنين واقعياتي پرهيز ندارند.