Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791221-50986S6

Date of Document: 2001-03-12

اينترنت روز بهداشت رواني com/.health-emental.//www:http يكي از عوارض پيشرفت جوامع انساني و ماشيني شدن زندگي بروز انواع روان پريشي ها است كه گاهي به بيماري هاي موسوم به روان تني منجر مي شود. به همين دليل زندگي در شهرهاي بزرگ با اضطراب و افسردگي درآميخته است. در سايت امروز مي توانيد به جديدترين اخبار مرتبط با اين حيطه از روانشناسي، مقالات، مباحث و نشاني سايت هاي مربوط ديگر دست يابيد.