Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791220-50982S5

Date of Document: 2001-03-11

تامين مسكن در كردستان; دغدغه ها و بيم و اميدها اشاره: مقامات رسمي مي گويند: استان كردستان بعد از سيستان و بلوچستان دومين استان بحران زا در بخش مسكن كشور است. با اين حال، عموم شهرهاي كردستان بعد از انقلاب خيلي سريع رشد كردند، و جداي از واحدهاي مسكوني كه به صورت نامنظم در حاشيه شهرها بنا شد، محله هاي جديدي نيز كه عموما از آنها به شهرك نام برده مي شود، احداث اين شدند شهرك ها هنوز آن گونه كه بايد ساماندهي نشده و مي شود از اعتراض ساكنان اين شهرك ها فهميد كه چه مشكلاتي دارند. مردم مي گويند: بابت آماده سازي، آسفالت و.. به سازمان مسكن پول رئيس داده اند سازمان مسكن كردستان نيز ضمن تاييد گرفتن هزينه آماده سازي از مردم سخنان جديدي براي معترضان دارد. از سوي ديگر كمبود مسكن و شرايط توپوگرافي شهرهاي اين استان وضعيتي را پيش آورده است كه آگاهي مردم از چند و چون آينده مسكن را براي همه شهروندان ضروري مي نمايد. آنچه در پي مي آيد به بررسي اين مساله در كردستان پرداخته است. * آقاي مدير كل در مصاحبه قبلي، اعلام كرديد، استان كردستان با كمبود 40 تا 42 هزار واحد مسكوني روبه روست. در طول يك سال گذشته چه اقداماتي براي كاهش اين آمار و حل اين مشكل در استان شده است. - ما در طول برنامه سوم كمبودهاي مسكن در كردستان را 40 هزار واحد پيش بيني مي كنيم، براي اين كه در واقع تراكم خانوار در واحد مسكوني به /1 1برسد. وزارت مسكن در هيچ كشوري ايده آل فكر نمي كند كه براي هر خانوار يك واحد مسكوني وجود داشته باشد، بايد هميشه متقاضياني در بخش مسكن موجود باشند تا اين بخش هميشه فعال باشد. بر اساس برنامه و آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ما تا پايان برنامه سوم توسعه در كردستان 40 هزار واحد مسكوني كسر داريم. ساخت اين 40 هزار واحد مسكوني وظيفه دولت نيست، يعني بايد ساز و كاري فراهم كنيم كه بتوانيم بخش خصوصي را فعال كنيم. تامين 10 درصد نيازهاي استان از اين بابت بر عهده دولت نهاده شده و سهم سازمان مسكن و شهرسازي كردستان و دستگاه هاي متولي در طول برنامه سوم احداث 4 هزار واحد مسكوني است از اين تعداد هم اكنون 3 هزار و 400 واحد آن در دست اجرا است كه از اين تعداد هم واحد 400 آن را واگذار كرده ايم. از 3 هزار واحد در دست ساخت هم قطعا درصد 50 آن در سال آينده به بهره برداري مي رسد و 50 درصد ديگر آن در نيمه دوم برنامه به پايان مي رسد و براي سه سال پاياني برنامه فقط يك هزار واحد مي سازيم. * يعني شما قبل از شروع و تصويب برنامه سوم، كارهاي اجرايي برنامه را شروع؟ كرده ايد! - نه، اصلا بحث استيجاري به عنوان بحث محوري براي اقشار كم درآمد و ضعيف در وزارتخانه مطرح گفتيم بود هر چه سازمان مسكن مي تواند درآمدزا باشد و از طريق فروش زمين درآمد كسب مي كند، پول را بلوكه نكند. گفتند به هر استان مي تواند پروژه به تناسب درآمد فعال كند. ساخت 4 هزار واحد استيجاري عنوان شده را در برنامه نداشتيم. ولي بنا به وظيفه ما آمديم پروژه ها را شروع كرديم كه اكنون در برنامه سوم جواب مي دهد. بنابر اين وظيفه دولت در برنامه سوم ساخت همين 4 هزار واحد است و 36 هزار واحد بقيه هم بايد از طريق بخش خصوصي ساخته شود. اين جز آمار ماست، يعني نبايد حتما دولت بسازد. بنابر اين فكر مي كنم تسهيلات بانكي بند ب تبصره 29 و 11 مجموعه تسهيلات بانكي است كه به انبوه سازي داده مي شود. سياست تك واحدي و ويلايي سازي علي الخصوص در استان كردستان واقعا مشكلات و هزينه هاي بيشتري دارد تا منافع و درآمد. * سرانه مسكن در كردستان در چه وضعيتي؟ است - هم اكنون سرانه مسكن در /1 19كردستان خانوار است و مي خواهيم /1خانوار 1به برسانيم. شروع برنامه /1 27اول خانوار بود. * لطفا در مورد نسبت شاخص هاي مسكن كردستان با ميانگين كشوري توضيح؟ دهيد - ما شهرهاي مبنا در بخش تحقيقات مسكن داريم. اين شهرها بر اساس اتفاق انتخاب شده اند و چون شهر سنندج جز اين انتخاب نيست نمي توانيم دقيقا بر اساس تحقيقات انجام شده شاخص ها را اعلام كنيم. ولي بر اساس آمارها كه از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر شده، استان كردستان بعد از سيستان و بلوچستان دومين استان بحران زا در بخش مسكن كشور است. يعني واقعيت آن است كه كردستان در بخش مسكن دچار بحران است. بحران با اين ديدگاه كه ساخت مسكن در استان كردستان توجيه خاص اقتصادي دارد. بنابر اين سرمايه گذاراني كه احساس مي كنند سرمايه شان در بخش هاي ديگر جواب نمي دهد، در بخش مسكن جواب مي دهد. به عنوان مثال در سنندج آپارتماني وجود ندارد كه سه ماه پس از احداث فروش نرفته باشد. هزينه * ساخت هر مترمربع ساختمان در سنندج چقدر؟ است - حداقل 40 درصد بالاتر از همدان! * از شاخص متوسط كشوري چه اندازه بيشتر است. شاخص متوسط كشوري داريد يا؟ نه - ما رقم واقعي نداريم! * در مورد شهرك هاي احداث شده صحبت كنيم. ساكنان اين شهرك ها مي گويند بابت آماده سازي معابر و آسفالت خيابان ها و كوچه ها پول داده اند. اكنون عده بسياري از آنان معترضند و اعتقاد دارند سازمان مسكن و شهرسازي كردستان به تعهدات خود عمل نكرده؟ است - با اطمينان خدمت ساكنان عزيز شهركها عرض مي كنم كه مسكن و شهرسازي به تعهدات خودش مطابق مصوبات شوراي هماهنگي امور مسكن كه تنها متولي قانوني و قانون گذار در بحث آماده سازي هاي زمين است، عمل كرده است. اين شورا، شورايي است كه تمامي دستگاه هاي خدمات رساني به شهروندان در آن عضويت آنجا دارند هر عضو تعهدات خاصي بر عهده مي گيرد كه انجام دهد. از جمله قسمتي از اين تعهدات بر عهده مسكن و شهرسازي است. يعني مسكن و شهرسازي به عنوان متولي آماده سازي تعريف شده نيست. مردمي كه آنجا قطعه مي خرند به تناسب متراژ و نرخ ترجيحي و مرغوبيت قطعه شان بايد هزينه آماده سازي بدهند. وقتي اين مبلغ برآورد مي شود، مي گويند; اين مبلغ زياد است و مردم را تحت فشار قرار مي دهد. بنابراين بخشي ازاين تعهدات را كم مي كنند از جمله آسفالت خيابانها ي كمتر از 12 متر جدول گذاري ها و ساير مسايلي كه مصوب شده است. بنابراين براي مسكن و شهرسازي هزينه آماده سازي از 25 هزار ريال به نرخ متوسط 5 تا 12 هزار ريال مي رسد. يعني دقيقا 50 درصد را كسر مي كنند و حتي براي بعضي 80 درصد كم مي كنند. مي گويند از مردم نگيريد، در فشارند. اين پول را به مرور از مردم بنابراين بگيريد اين جوري نيست كه پول گرفته باشيم و هزينه نكرده باشيم. به تناسب پولي كه گرفته ايم بيش از 10 درصد از منابع وزارتخانه هم به عنوان استان محروم كمك گرفته ايم. * چه تشكيلاتي الان بايد اين شهرك هاي تازه تاسيس را ساماندهي؟ كند - ساماندهي را بايستي از طريق كمك هاي مردمي و شهرداري انجام داد. واقعا مردم و شهرداري مي توانند شهر را بسازند. مسكن و شهرسازي به عنوان دبيرخانه مسكن تعهداتي را پذيرفته، برابر مصوبات شوراي هماهنگي مسكن و اسناد مالي موجود، بيشتر از همه تعهدات را انجام داده است، يك بار براي شن ريزي هزينه گرفته ايم، در حالي كه تمام كوچه ها 4 و 5 بار شن ريزي شده است. ما امروز شن ريزي مي كنيم فردا شركت آب و فاضلاب مي آيد يك كانال مي كند. دوباره مردم درخواست شن ريزي اين مي كنند، جريان براي بار بعد بوسيله شركتهاي مخابرات و گاز تكرار مي شود. يعني سازمان مسكن وشهرسازي در بعضي مقولات واقعا مظلوم واقع شده است; براي كاري كه يك بار هزينه گرفته 4 بار هزينه كرده ايم. خوب آيا واقعا به تعهدات خود عمل ؟ نكرده ايم * آقاي مهندس، مگر نه اينكه واقعا يك سازمان بخواهد حفاري كند بايد هزينه هاي ترميم را بدهد و مجوز داشته ؟ باشد - چرا. * پس چرا اين هزينه هاي كه به سازمان مسكن تحميل كرده اند، پولش را؟ نداده اند - ما در حال حاضر در مديريت شهري در كشور دچار دوگانگي هستيم. تعريف خاصي از مديريت شهري نداريم. تمام كارها بايد زير نظر مديريت شهري انجام بگيرد. بحث شما كاملا درست است. شهرداري براي اينكه مي داند در بعضي شهرك ها - به اسم شهرك ولي شهرك نيستند، در محلاتي كه ما آماده سازي كرديم و شوراي هماهنگي مسكن مصوب كرده و كارهارا انجام داده ايم، مشكلاتشان بيشتر از منافع شان براي ما بوده شهرداري است روي اين مقوله ها نظارتش را خيلي كم رنگ كرده ا ست. نظارت در اين كه مثلا در خيابان پاسداران سنندج اگر كسي بخواهد آجر روي آجر بگذارد، سريع شهرداري مي آيد جلوش رامي گيرد و هزينه اش را مي گيردوبعد مجوزش را مي دهد. ولي در خود شهرك بهاران سال 77 شركت مخابرات وسط خياباني را كه ما آسفالات كرده ايم كانال كند. وقتي سوال كرديم مجوز؟ داريد گفتند رفتيم شهرداري، گفتند به مسكن مربوط است، آنها هم ظاهرادنبالش را نگرفته بودند، جلوشان را گرفتيم. زنگ زديم شهرداري، گفتيم شما براي اين كارپول مي گيريد، چرا واقعا نظارت؟ نمي كنيد آمدند ما توافقنامه اي تنظيم كرديم كه پول به حساب شهرداري واريز شود. يعني بحث اين بوده كه در شهرك ها چون به مرور ساخت وساز انجام مي شود، هيچ كدام ازدستگاههاي متولي خدمات رساني، خودشان به موقع كار خود را انجام نمي دهند. مثلا مخابرات مي گويد: براي من 100 فيش بايد آماده واگذاري باشد تا توجيه داشته باشد كه كانال كشي كنم. بنابراين آن كانال وقتي توجيه دارد كه ما شن ريزي و آسفالت كرده باشيم. بالاخره اين مشكلي است كه نشات گرفته از عدم تامين منابع مالي است. * پيشتر بحث سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن كردستان مطرح شد. سرانجام اين قضيه به كجا؟ رسيد - استان كردستان واقعا نيازمند اين است كه واقعا با آغوش باز سرمايه گذاران را بپذيرد. از طريق استانداري براي مذاكره با يك شريك سرمايه گذاري كه آماده سرمايه گذاري در بخش مسكن بود دعوت شديم و ما اولين دستگاهي بوديم كه يك توافقنامه براي احداث يك هزار و 100 واحد مسكوني در سنندج امضا كرديم. ولي متاسفانه اين را كه چطوري اينها وارد كشور مي شوند چگونه خارج مي شوند و چطور ارتباط برقرار نمي دانيم مي كنند، و متاسفانه تا اين تاريخ خبري از اجراي كار و عقد قرارداد اصلي نشده است. * همانطور كه مي دانيد واگذاري زمين بدون آگهي مزايده قانونا ممنوع است آيا صحت دارد زمين بدون آگهي مزايده به افراد خاصي واگذار شده؟ است - بله. امكان دارد. * چرا و چه استنادي؟ داريد - استناد قانوني دارد. * چه؟ استنادي - مجوزهاي خاصي را به تعدادي از مسئولين محترم داده اند و مطابق آن عمل مي كنيم. سنندج - توفيق رفيعي خبرنگار همشهري