Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791220-50978S5

Date of Document: 2001-03-11

فروش بيمه نامه در /48 7ايران درصد افزايش يافت حق بيمه صادره شركتهاي بيمه در ايران در سال هزارو 3گذشته دو ميليارد ريال بود كه نسبت به سال 7/48 77 حدود درصد رشد داشت. براساس آمار صنعت بيمه ايران كه از سوي بيمه مركزي ايران منتشر /44 2شد درصد از حق بيمه هاي صادره صنعت بيمه مربوط به بيمه هاي خودرو (شامل رشته هاي شخص ثالث، حوادث سرنشين و بدنه خودرو ) است. رشته هاي درمان، آتش سوزي و زندگي /10 2 /13 2 /13 8با درصد در رده بعدي از نظر حق بيمه صادره قرار دارند/29 80 درصد از حق بيمه هاي بازار در رشته شخص ثالث توليد شد /49 7اما درصد از خسارتهاي بازار نيز در اين رشته پرداخت شد. حق بيمه توليدي در اين /894 6رشته ميليارد ريال و ميزان خسارت /868 1پرداختي ميليارد ريال بود. پس از رشته شخص ثالث رشته درمان با/17 7 درصد سهم از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه در مكان دوم قرار داشت. اين رشته /13 8فقط درصد حق بيمه هاي بازار را تامين كرد. در حالي كه رشته هاي آتش سوزي، باربري، حوادث سرنشين و بدنه خودرو از حق بيمه بازار به /5 1 /9 2 ترتيب/13 2/9 3و درصد سهم داشتند اما سهم آنها در خسارتهاي پرداختي بازار بيمه به /3 4 /1 4 /4 2ترتيب /7 9و درصد بود. در اين گزارش آمده است: در سال 78 خسارت پرداختي بيمه يك تريليون و 747 ميليارد ريال بود /39 8كه درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت.