Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791218-50964S4

Date of Document: 2001-03-09

رو در رو تصميم دشوار خاتمي آيا آقاي خاتمي در انتخابات آينده رياست جمهوري شركت ؟ مي كند اين پرسش مهمي است كه اين روزها در ذهن هر فرد علاقه مند به مسائل سياسي كشور مطرح مي شود. شايد بهتر باشد اين پرسش باپرسش ديگري تكميل شود. با توجه به موانع فراوان موجود، آيا صحيح است كه خاتمي در انتخابات شركت كند يا؟ خير در اين زمينه دو نظر وجود دارد: كساني كه سرنوشت كشور و پايداري نظام را در گرو ادامه برنامه هاي اصلاحي مي دانند عدم شركت رئيس جمهور در انتخابات آينده را شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت عنوان كرده و پيشنهاد مي كنند، جبهه اصلاح طلبان زمينه را به گونه اي فراهم كنند كه خاتمي بتواند با شركت مجدد در انتخابات، برنامه اصلاحات را ادامه دهد. اين عده در جواب اين پرسش كه خاتمي در حال حاضر از هر سو تحت فشارقرار دارد و تمامي مديران، روزنامه ها، گروههاي سياسي و نيروهاي اصلاح طلب هوادار وي در نوك تيز حمله مخالفان اصلاحات قرار دارند مي گويند: اين فشارها و حملات پيش از اين نيز وجود داشت و خاتمي توانست به اهدافي كه به خصوص در زمينه توسعه سياسي مطرح مي كرد دست يابد. اين عده، تحركات شديد محافظه كاران را به نوعي نااميدي آنان از تثبيت شرايط خود عنوان كرده و معتقدند اين حركات نشان دهنده ضعف مفرط جريان مزبور است. و اما نظر ديگري مي گويد: بهتر است خاتمي براي چهار سال ديگر خود را در معرض حملات قرار نداده و آنان را به خودشان واگذارد. موافقان اين نظر با اشاره به سخن رئيس جمهور كه هر 9 روز يك بحران سياسي داشته است مي گويند: وقتي مخالفان حاضر نيستند از وجود خاتمي و اصلاحات مورد نظر او براي پايداري امنيت ملي، يكپارچگي و تقويت نظام، رشد و پيشرفت كشور و يافتن جايگاه واقعي و قابل قبول در نظام بين المللي بهره جويند بهتر است هزينه سنگين مخالفت خود رابا جريان اصلاح طلبي كه نياز غيرقابل برگشت مردم است بپردازند. اين نظر مي گويد: مخالفان اصلاحات با تشديد تحركات خود در ماههاي آينده، اهدافي نظير خروج اصلاح طلبان از صحنه سياسي كشور و يا در صورت مقاومت، خروج مردم از صحنه سياسي و محروم شدن اصلاح طلبان از مهمترين امتياز خود يعني افكار عمومي را دنبال مي كنند. برا ي آنها حضور خاتمي كه از هر جهت به ويژه كسب راي مردم ضعيف شده باشد نه تنها خطري محسوب نمي شود بلكه مي تواند به عنوان سپري براي محافظه كاران عمل كند. با توجه به واقعيات تلخي كه در هر دو ديدگاه وجود دارد مشخص است كه تصميم گيري براي شخص آقاي خاتمي تا چه اندازه دشوار و سخت است. تنها دلگرم بودن به پشتيباني ملت و اطمينان از اينكه تحركات مخالفان هيچ تاثيري بر نظر و راي مردم و شركت گسترده آنان در انتخابات نخواهد داشت مي تواند تا حدودي زمينه تصميم گيري را براي وي آسانتر كند. اگر خاتمي با حضور آگاهانه مردم در صحنه سياسي كشور بتواند بيش از گذشته آراي مردم را كسب كند، قطعا تمامي تلاش هاي مخالفين وي بي اثر خواهد شد. زهرا ابراهيمي