Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791211-50917S6

Date of Document: 2001-03-02

امكانات خوابگاهي براي دانشجويان مي يابد دانشگاه اصفهان افزايش گروه شهرستانها: در دانشگاه اصفهان همه متقاضيان دختر دانشجواز خوابگاه دانشجويي استفاده مي كنند. دكتر جعفري معاون امور دانشجويي اين دانشگاه مجموع خوابگاههاي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان راواحد 3 با هزار 34 متر مربع اعلام كرد و گفت: در اين مجموعه 3 هزار دانشجوي دختر اسكان دارند. وي با اشاره به 5 خوابگاه دانشجويان پسر نيز گفت: در اين خوابگاهها با 25 هزار متر مربع زير بنا2 هزاردانشجوي پسر اسكان يافته اند. معاون امور دانشجويي دانشگاه اصفهان با اشاره به اهميت ويژه زندگي در خوابگاه دانشجويي و بي مهري هايي كه در گذشته در اين زمينه شده است گفت: سال گذشته و /2 5امسال ميلياردريال براي تجهيزخوابگاههاي دانشجويي دانشگاه اصفهان هزينه شده است. وي با اشاره به نامناسب بودن تراكم دانشجويان در اطاقهاي خوابگاهها افزود: مجوز احداث يك خوابگاه جديد با ظرفيت 400 نفر به تازگي به دانشگاه اصفهان داده شده است كه با ساخت آن ظرفيت 6 نفره موجود اتاق اسكان خواهران به 4 نفر كاهش مي يابد. معاون امور دانشجويي دانشگاه اصفهان از افراد خير دعوت كرد تا براي ايجاد خوابگاههاي جديد با توجه به روندرو به رشد نسبت دانشجويان دختر به دانشجويان پسر، اين دانشگاه را ياري كنند.