Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791210-50907S4

Date of Document: 2001-03-01

ديدگاههاي وزارت مسكن وشوراي شهردرباره ضوابط ساخت وساز واحد هاي مسكوني گروه شهري: وزير مسكن و شهرسازي در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: شوراي شهر تهران، قانونا حق اظهار نظر درباره مصوبه 269 - ضوابط جديد ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در شهر تهران - شوراي عالي شهرسازي را ندارد. عبدالعلي زاده، با اشاره به تمايل اعضاي شوراي شهر تهران در مورد كسب اختيارات قانوني براي داشتن اختيار نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران و اظهار نظرهاي گوناگون در اين زمينه گفت: اين شورا تنها در صورت تغيير قانون فعلي مي تواند در اين باره اظهار نظر كند. وي با اشاره به اينكه اين مصوبه تغيير چنداني در ساخت و ساز در شهر تهران ايجاد نكرده است، افزود: با ابلاغ اين آئين نامه تنها تقاضا براي صدور پروانه ساخت در شهر تهران افزايش يافته است. توضيح شوراي اسلامي شهر تهران روابط عمومي شوراي اسلامي شهرتهران در اطلاعيه اي اعلام كرد: شوراي عالي شهرسازي و معماري چندي قبل براساس اختيارات قانوني خود اقدام به تغيير مصوبه 269 در خصوص ساخت و ساز كمتر از پنج طبقه كرد. اگرچه براساس قوانين جاري كشور نمايندگان مردم در شوراي شهر هيچگونه نقشي در زمينه سياستگذاري ساخت و ساز شهري ندارند اما به منظور حفظ حقوق شهروندان و پيشگيري از ايجاد تشويش و سردرگمي شهروندان در روزهاي پاياني سال، شوراي اسلامي شهر تهران با توجه به اختيارات رياست محترم جمهوري از ايشان درخواست كرد كه هرگونه تغيير در ضوابط ساخت و ساز موجود، با بررسي كارشناسي دقيق تري انجام شود. با عنايت رياست جمهوري موضوع تغيير بخشنامه 269 يك بار ديگر با حضور رئيس و يكي از اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران در شوراي عالي شهرسازي مطرح شد و اصلاحاتي در مصوبه 269 اعمال شد و اين اصلاحات برگرفته از نظرات برخي كارشناسان و شهروندان عزيز تهراني بود. شوراي اسلامي شهر تهران از رياست محترم جمهوري و اعضاي محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري در پذيرش خواست و نظر شوراي شهر تشكر مي نمايد. البته شوراي اسلامي شهر تهران همچنان بر تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر تهران با استفاده از نظرات نمايندگان مردم در شوراي شهر توسط وزارت مسكن و شهرداري تهران تاكيد دارد.