Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791207-50872S4

Date of Document: 2001-02-26

گزارش امروز: دومين سالگرد انتخابات شوراها استمداد، در نيمه راه... اين صحن عمومي شوراي شهر تهران است. ميليونها شهروند در آرزوي دستيابي به يك حيات اجتماعي پوياتر چشم انتظار تكاپوي حاضران اين صحن هستند. اما جايگاه قانوني شوراها بسيار نازلتر از جايگاهي است كه در ذهن و در حيطه انتظار مردم جاي دارد. چرا مجلس پنجم دايره اختيارات شوراها را اينقدر محدود و كوچك؟ كرد * عليزاده طباطبايي: قانون 100 سال پيش انجمن هاي ايالتي - ولايتي مترقي تر از قانون كنوني شوراها است سال 2 پيش در چنين روزي انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور برگزار شد و زمينه براي تشكيل بزرگترين نهاد مدني برآمده از آرمانهاي فرو خفته ملت ايران از صدر مشروطيت تاكنون فراهم آمد. اما شوراهاي شهر و روستا به دليل نوپايي طي 2 سال گذشته در عمل با فرازونشيبها و موانعي روبه رو بوده اند كه از جمله مي توان از ابهامهاي موجود در قانون شوراها، عدم تشكيل شوراهاي محلي به عنوان حلقه هاي اتصال ميان شوراها، تشكيل شدن شوراي عالي استانها و نيز جديدبودن تجربه مديريت شورايي در ايران و مقاومت ديوان سالاري دولتي و دستگاههاي اجرايي در برابر تصميمات شوراها نام برد. سعيد حجاريان نايب رئيس شوراي شهر تهران در اين باره مي گويد: قانون شوراها بسيار ابتدايي نوشته شده است و براي كامل شدن به چندين بار اصلاح نياز دارد. ابراهيم اصغرزاده عضو ديگر اين شورا نيز معتقد است: قانون شوراها بايد مورد بازنگري قرار گيرد به گونه اي كه اختيارات شوراها تقويت و اقتدار آن به رسميت شناخته شود. شوراها بايد بر اقتصاد و ساخت وساز شهري تاثير بگذارد. سيد محمود عليزاده طباطبايي عضو حقوقدان اين شورا نيز در اين باره مي گويد: قوانيني كه تقريبا 100 سال پيش براي انجمنهاي ايالتي - ولايتي وضع شد بسيار مترقي تر از قانوني است كه 100 سال بعد در در 1375سال مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و اختيارات براي شوراها جز در حيطه بسيار جزيي در امور شهري باقي نگذاشت. به اعتقاد وي اين در حالي است كه از اصل هفتم قانون اساسي اينطور استنباط مي شود كه دولت مي تواند تصدي اموري نظير آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، زمين شهري، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و صنايع را به شوراها واگذار كند. ناظران معتقدند به دليل آرماني بودن تصور مردم از شوراها، خواسته هاي آنان بسيار فراتر از توانايي ها و امكانات شوراهاست و تا زماني كه مديريت شورايي و مفهوم شهروندي در سطوح مختلف جامعه نهادينه نشود نه تنها شوراها كه هيچ نهاد ديگري قادر به پاسخگويي سيل اين خواسته ها نيست. بنابر اين مشاركت مردم در امور شهري و تصميم گيري ها تا حد زيادي مي تواند شوراها را در رفع مشكلات ياري رساند. حجاريان با تاكيد بر لزوم گسترش و رواج تدريجي فرهنگ شورايي در جامعه مي گويد: به وجود آمدن فرهنگ شورايي راهكار سريع و فوري ندارد و بايد در طول زمان و باتجربه و تمرين به دست آيد. از اين رو بايد از دامن زدن به مطالبات غيرطبيعي پرهيز شود. وي معتقد است شكست شوراها و هر نهاد غيرحكومتي ديگر نهادهاي مدني را از يكي از مهمترين پشتيبانان خود محروم مي سازد. علي حسيني استاد دانشگاه نيز با اشاره به اهميت ايجاد شوراها در كشور مي گويد نفس تشكيل شوراها بالاخره زمينه را براي گسترش مشاركت مردم فراهم ساخت و در نهايت به نهادينه شدن مديريت شهري در سراسر كشور مي انجامد. فاطمه جلايي پور عضو شوراي شهر تهران و رئيس ستاد شوراياري نيز با تاكيد بر لزوم تشكيل شوراهاي محلي به عنوان حلقه هاي اتصال ميان شوراها معتقد است: تشكيل شوراهاي محلي و مشاركت مستقيم مردم در تصميم گيري ها و مديريت امور شهري گامي مهم در جهت تمركززدايي و سپردن امور به خود مردم است زيرا به اعتقاد وي مردم به مشكلات محله خود و راه حلهاي آن بهتر آشنا هستند و مي توانند در تصميم گيري ها شورا را ياري رسانند. گزارش از: غلامرضا رفيع